www.woodcraft.cz ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
volby 2007
V Praze 28.8.2007

Volby jsou za dveřmi

Milí woodcrafteři, členové Ligy lesní moudrosti. Pokud se něco zásadního nestane, tak 3. listopadu 2007 zvolí zástupci kmenů a náčelnictva Ligy lesní moudrosti nového náčelníka i celé náčelnictvo. Když říkám nového náčelníka, tak myslím opravdu nového. V dalším období již nebudu kandidovat na tuto funkci. Rozhodnutím náčelnictva jsem byl pověřen organizovat volební kampaň pro nadcházející volby.

Náčelnictvo přichází na valnou hromadu s návrhem upraveného vnitřního řádu, resp. zatím jeho části, která se týká valné hromady včetně systému volby. Asi to nejzajímavější je, že jsme se dohodli, že tajná volba bude při volení kandidátů do funkcí více respektovat soukromí hlasujících. Vlastní systém je v návrhu také mírně inovovaný, posuďte sami níže. Je možné, že valná hromada inovaci vnitřního řádu neschválí, to nemění nic na systému předvolební prezentace a diskuzí o kterých se zmiňuji níže.

Volba náčelnictva LLM

Je voleno Valnou Hromadou na období určené ve stanovách. Volba nabývá platnosti až dnem podpisu protokolu o převzetí náčelnictví. Protokol podepisuje bývalý i nastupující náčelník LLM a bývalý a nastupující hospodář.

Nedojde-li k podpisu protokolu o převzetí náčelnictví podle stanov od zvolení nového náčelnictva, je staré náčelnictvo povinno svolat neprodleně mimořádnou VH. Mimořádnou VH může svolat i nastupující náčelnictvo před převzetím řízení LLM, shledá-li k tomu závažný důvod. Počet členů náčelnictva určuje VH (počet by neměl přesáhnout 1/5 hlasů dosažitelných zástupci kmenů při max.účasti na VH v den volby).

Stanovy vyžadují volbu minimálně těchto osob:
 1. náčelníka LLM - je zodpovědný za chod organizace a zastupuje organizaci navenek;
 2. hospodáře - je zodpovědný za hospodaření LLM.

Průběh volby:

 • návrhová komise shromáždí návrhy kandidátů ke zvolení na náčelníka LLM, na hospodáře LLM a na ohnivce LLM.
 • v průběhu VH (při zahájení volby) seznámí její účastníky s kandidáty na vykonávání funkce náčelníka, hospodáře a ohnivce a se způsobem volby. Účastníci mají svými návrhy možnost seznam kandidátů (se souhlasem takto navrženého) doplnit.
 • navržení na funkci náčelníka vystoupí s krátkými proslovy
 • proběhne volba náčelníka LLM (návrhová komise vydá účastníkům VH s hlasovacím právem hlasovací lístky, podle pokynů upravené lístky odevzdají hlasující hlasovací komisi, která provede spočtení hlasů a oznámení výsledků, pokud jeden z kandidátů získá nadpoloviční většinu zúčastněných hlasů je zvolen, pokud ne, volba se postupně opakuje vždy s vyloučením kandidáta s nejmenším počtem hlasů. V kole kde výběr probíhá pouze ze dvou posledních kandidátů stačí ke zvolení pouze prostá většina (pro případ, že se někteří hlasující volby zdrží).Pokud by nastala situace, že dvě kola po sobě (před druhým kolem mají oba navržení kandidáti možnost nového proslovu) získají dva „nejlepší“(poslední) kandidáti rovný počet hlasů proběhne hlasování bez hlasů odstupujícího náčelnictva, pokud se nerozhodne ani poté pokračuje ve výkonu funkce odstupující náčelník pokud je jedním ze dvou volených zbývajících kandidátů a pokud jde o nové kandidáty rozhodne jeho volba …
 • následuje krátký proslov nově zvoleného náčelníka (s možností vyjádření svého doporučení k volbě hospodáře a ohnivce).
 • volba hospodáře LLM (stejným systémem jako u náčelníka LLM).
 • volba ohnivce (stejným způsobem…)
 • krátká přestávka - v ní návrhová komise s novým náčelníkem, hospodářem a ohnivcem připraví návrh složení nového náčelnictva a rozšířeného náčelnictva
 • následuje rozprava VH o novém složení náčelnictva a rozšířeného náčelnictva, návrhovou komisí předložený návrh je možné na základě návrhů v rozpravě doplnit, ke každému doplňujícímu návrhu se předpokládá i vyjádření nového náčelníka (volí se nové náčelnictvo).
 • volba náčelnictva (podle počtu hlasů na platných hl.lístcích, nadpoloviční většinou každý člen,) v případě potřeby doplňková volba.
 • volba rozšířeného náčelnictva (všichni schválení nadpoloviční většinou hlasů).
 • Dále volba předsedy RK (viz dále).
 • n.b. (poznámka) právo účasti s hlasem poradním na zasedání náčelnictva mají členové RK, rozšířeného náčelnictva, čestní členové náčelnictva.
 • n.b.2 místonáčelník LLM je volen na schůzi nového náčelnictva.

Kandidáty na náčelníka, ohnivce a hospodáře je samozřejmě možné navrhnout na valné hromadě, ale jistě by většina z nás ocenila aby si mohla volbu dostatečně promyslet a aby případní kandidáti dostali maximální prostor pro svoji prezentaci v médiích Ligy.

Zájemce o funkce v náčelnictvu Ligy prosím, aby se mi nahlásili do 15 října. Ideální by bylo, kdyby kandidát na náčelníka představil dopředu „svůj“ tým, se kterým by chtěl v náčelnictvu pracovat. I složení týmů by mohlo při volbě rozhodovat. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl kandidovat do náčelnictva jako člen náčelnictva, může se samozřejmě představit ve volební kampani také, dále bych doporučil vstoupit v jednání s kandidáty na náčelníka a domluvit popřípadě společný postup jako celý tým. Náčelník má totiž dle nového návrhu vnitřního řádu právo vyjádřit souhlas či nesouhlas s právě voleným členem náčelnictva, se kterým nebyl na složení týmu předem domluvený.

Volební kampaň poběží od 1. října. Tedy od tohoto data začneme na internetu, popřípadě v Totemové desce zveřejňovat diskusní příspěvky na toto téma a představovat případné kandidáty.

Zamyslete se nad tím, zda byste právě vy nechtěli uchopit příležitost a pracovat ve vedení Ligy. Jsem přesvědčený, že je to stále skvělá zkušenost. Když jsem do náčelnictva vstupoval já, cítil jsem atmosféru, že práce v náčelnictvu odvádí otce od rodin a vyčerpaní jedinci pak dopadají na ústa a tiše zmírají.

Nevím, kdo z dnešních členů náčelnictva by svojí práci charakterizoval jako řeholi, spíše se mi vybaví slova jako nadšení, zapálení, odvaha prosadit svůj názor, či reprodukovat názor někoho jiného.

Náčelnictvo bude takové jaké si ho uděláme. Pojďme tedy společně na to.

Aleš Sedláček – Tokaheya, volební manager LLM

design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net