Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
logo

Ubytovací řád

turistické ubytovny Ligy lesní moudrosti, Filipova Huť 73

Chata Fram slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování dětských skupin sdružených v LLM a jiných dětských organizacích a ke vzdělávacím a sportovním akcím pořádaným LLM. Ve volných termínech je nabízena veřejnosti.

Za provoz chaty je zodpovědný správce určený náčelnictvem LLM.

Kontakty:

 1. Chata slouží k ubytování 25 osob na pevných lůžkách v pokojích o počtu 4 lůžka (L), 7L, 3L, 4L, 5L, 2L + cca 5 osob na přistýlkách (matrace na zemi). Nutné jsou vlastní lůžkoviny – spacák, prostěradlo, polštářek apod. Objekt je vybaven kuchyní s jídelnou a vybavením pro vaření a stravování, společenskou místností, lyžárnou, 4 sprchami (2 x dívčí, 2 x chlapecké), 5 x WC vč. vybavení pro osoby se zdravotním postižením. Pokoje přiděluje správce.

  Minimální obsazenost chaty: 8 osobonocí, případně jinak dle domluvy se správcem.

  Rezervace pobytu se provádí pomocí on-line formuláře, případně domluvou se správcem.
 2. Z důvodu vytíženosti chaty a v souladu s posláním objektu je zaveden systém rezervací na letní a zimní sezónu:
  • rezervace více než 10 měsíců před termínem pobytu: pouze kolektivy LLM, celá chata, minimálně 5 nocí,
  • rezervace 6 až 10 měsíců před termínem pobytu: pouze kolektivy LLM a jiných dětských a mládežnických organizací/školní kolektivy*, celá chata, minimálně 5 nocí
  • rezervace 3 až 6 měsíců před termínem pobytu: veřejnost, celá chata, minimálně 5 nocí,
  • rezervace méně než 3 měsíce před termínem pobytu: libovolný zájemce na libovolně dlouhou dobu.
  *Dětskou a mládežnickou organizací se pro naše účely rozumí organizace pracující celoročně s dětmi a mládeží.

  Ceník ubytování
  Ceník se nachází na webové stránce chaty.
 3. Po příjezdu na chatu je každý povinen zapsat se do knihy ubytovaných a seznámit se s ubytovacím řádem. Ubytovaný je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných. Není-li ubytovaný ochoten poskytnout tyto údaje, správce má povinnost odmítnout mu ubytování.
 4. Správce seznámí ubytované po příjezdu na chatu s pokyny pro požární ochranu, s používáním kotle a kamen na tuhá paliva, elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení, s pravidly používání společných prostor včetně hygienických zařízení a lyžárny, s nakládáním s odpady, vymezí pokoje k ubytování a místa na parkování vozidel a poučí ubytované o opatřeních v případě mimořádné události. V případě skupiny seznámí vedoucí skupiny ostatní ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Ubytovaní jsou povinni veškeré pokyny dodržovat. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní ubytované ani sousedy. Noční klid platí od 22,00 do 06,00 hodin.
 5. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce, Národního parku Šumava a Horské služby.
 6. Při požáru, živelné katastrofě či jiné mimořádné situaci jsou ubytovaní povinni pomoci při řešení dle pokynů kompetentních orgánů.
 7. V chatě je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, chata je vybavena akustickými požárními hlásiči.
 8. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče.
 9. Ubytovaní v maximální možné míře šetří vodou, dřevem a elektrickou energií.
 10. V chatě se přezouvá. Ubytovaní si během pobytu sami uklízí. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek, zejména ve společných prostorách včetně WC a sprch, a s veškerým vybavením chaty zacházet šetrně, dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy.
 11. Příprava jídla a stravování probíhá v kuchyni s jídelnou. Zde je potřeba udržovat pořádek (zejména umývat a uklízet nádobí, vynášet koše) tak, aby tento společný prostor mohli využívat všichni ubytovaní (včetně na sobě nezávislých jednotlivců/skupin). Potraviny se skladují v kuchyni (lednice, mrazák, skladovací skříňky v kuchyni v barovém pultu, nejlépe ve vlastních přepravkách, případně v lyžárně).
 12. Odpad se třídína spalitelný, papír, čisté PET lahve (sešlápnuté bez víček) a čisté sklo; nádoby na tříděný odpad se nacházejí ve sklepě chaty (strojovna). Směsný netříditelný odpad se dává do popelnic před chatou.
 13. V chatě je ústřední topení.
 14. Jízdní kola a lyže je možné skladovat v lyžárně. Mazání lyží, opravy kol apod. je možné provádět pouze v lyžárně.
 15. Živá zvířata je možné ubytovat jen po dohodě se správcem.
 16. Automobily mohou parkovat jen na správcem vyhrazených místech na pozemku za chatou – vyhrazené parkoviště (5 parkovacích míst), v žádném případě před sousedící garáží nebo na parkovišti u protější budovy. Na lesní cestě před vchodem musí být volný průjezd pro traktor s valníkem.
 17. V případě sněhu a případně oblevy je potřeba věnovat pozornost sněhu a rampouchům na střeše; hrozí-li riziko sesuvu, cíleně a bezpečně je shodit.
 18. Při ukončení pobytu je potřeba, aby byla doplněna do kotelny zásoba suchého dříví a třísek na podpal, celá chata uklizena a prostory uvedeny do původního nebo ještě lepšího stavu – zejména nezapomenout vymést popel z kamen, kotle, vynést odpadky, umýt, vypnout a nechat otevřené lednicee, zamést, vytřít (vodu po vytírání podlahy je nutno vylít do výlevky v předsíni pánského WC) a vyluxovat, umýt WC, sprchy a umyvadla včetně umyvadel na pokojích, zavřít okna, předat klíče. Více v pokynech Co udělat před odjezdem.
 19. Pokoje je potřeba uklidit a opustit do 14,00 v den odjezdu, nástup nových ubytovaných začíná zpravidla v 15,00. Pozdější příjezd je možné domluvit se správcem osobně, nejpozději však do 20,00.
 20. Případnou škodu, která byla při pobytu způsobena, je ubytovaný povinen uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu.
 21. V případě, že ubytovaný zjistí technické závady (prasklé žárovky apod.), nahlásí je správci, aby mohla být zjednána náprava.

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s podmínkami stanovenými tímto řádem a zavazuje se je dodržovat.

Vážné porušení tohoto ubytovacího řádu bude řešeno okamžitým ukončením pobytu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

V Praze dne 3. listopadu 2018

náčelnictvo Ligy lesní moudrosti
Filip Chmel, náčelník LLM