Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Projekty LLM » MŠMT » Škola mimo školu

Projekty LLM

Škola mimo školu

Liga lesní moudrosti realizuje od září 2018 projekt Škola mimo školu. Hlavním cílem projektu je umožnit dětem a mládeži rozvinout klíčové kompetence prostřednictvím 13 nově vytvořených vzdělávacích programů propojujících formální a neformální vzdělávání. Základní myšlenkou je, že je dobré, když se děti v mimoškolních organizacích něco naučí a že by bylo výborné, pokud by to dokázal učitel využít ve výuce pro motivaci nejen dotyčného dítěte, ale i zbytku třídy. Stejně tak je, podle nás důležité, pokud vedoucí ví, co se děti ve škole učí a jak na to hravou formou navázat. Touto vzájemnou podporou by mohla být škola i mimoškolní aktivity zajímavější a pro dítě nebo mladého člověka v životě využitelnější.

Výsledkem projektu bude 13 vyzkoušených programů na našich základnách Fram, Fara Michalovy hory, na některých základnách spřátelené Asociace TOM, na našich loukách na Kosím potoce a na hradě Roštejně.

V prvním roce projektu budou programy vznikat. V druhém roce, pak programy otestujeme na skupinách dětí. Programy jsou vytvářené pro různé věkové kategorie. Programy budou vedeny lektory. Pokud to bude možné, rádi bychom připravili i zjednodušené varianty programů, kde by průběh zvládl sám učitel nebo vedoucí bez lektora. Po skončení projektu tak budou mít jak školy, tak naše kmeny a oddíly možnost přihlásit se a program si zažít. Dokážeme tím dát naším základnám další rozměr. Představte si, že nepojede s dětmi někam jen proto, že je to tam hezké, ale už dopředu budete do detailu vědět, co se společně naučíte a kam se můžete posunout.

Níže se můžete podívat na stručné představení jednotlivých programů a místa realizace.

Programy na Faře v Michalových Horách a na loukách na Kosím potoce

Fara Michalovy Hory je historický objekt v majetku Ligy lesní moudrosti, který prošel kompletní rekonstrukcí za podpory investičních dotací MŠMT, s vizí školící a ubytovací kapacity dětí a mládeže. Zachovává si historický ráz, zároveň poskytuje zázemí včetně moderního technického vybavení.

Program Truhlárna

Truhlárna má dětem přiblížit nejen práci se dřevem, ale také dřevo samotné. V dnešní digitalizované době je čím dál těžší poznat na vlastní „zrak a hmat“ jednotlivé materiály a jejich vlastnosti, i když se s nimi v běžném životě jinak stále potkáváme. V truhlárně si děti mohou v rámci programu pod vedením lektora z polotovaru v různém stádiu připravenosti, úměrném věku a schopnostem účastníka, vyrobit ptačí budky pro různé druhy ptáků, vydlabat lžíci či misku, které mohou následně dále používat. Součástí programu v truhlárně bude také povídání o vlastnostech jednotlivých typů dřev a jejich využití pro člověka. Pozorování a určování stromů a jejich obyvatel

Program Kovárna

Kovárna bude zaměřena na práci u kovářské výhně. Děti si vyzkouší práci se železem, kladivem a kovadlinou a poznají jeho proměnlivé vlastnosti. Výrobky (nástroje, ocílky, háčky, hřebíky a jiné praktické předměty) si pak mohou odnést domů. Program se dá variantně přizpůsobit věku účastníků a jejich schopnostem tím, že lektor vybere polotovar v přiměřeném stupni připravenosti. Po teoretické přípravě a základním bezpečnostním proškolení bude tým rozdělen do více skupin, tak, aby se lektoři (vždy dva) mohli věnovat primárně těm, kteří budou pracovat s rozpáleným materiálem a kovat na kovadlině. Některé vyrobené předměty, např. ocílka, bude dále upotřebitelná v programu Příroda, prostor pro vzdělávání i kamarádství, kde bude nutná k rozdělání ohně a uvaření pokrmu.

Součástí programu bude také povídání o železe, jeho zpracování, historii těžby a jeho využití pro člověka. Program v kovárně bude v synergii s programem geologickým. Okolí je historickým nalezištěm ušlechtilých rud.

Venkovní elektromechanická experimentální laboratoř

Na přístupném místě nedalekých vodních toků, umístí účastníci programu přenosné vodní kolo. To bude dočasně ukotveno ke stromům na břehu a propojeno hřídelem, uloženým v ložiskách na tyčích zatlučených do dna, k převodovce a alternátoru. K němu bude zapojený měřák a lampa, která poslouží jako důkaz přeměny pohybové energie potoka na elektrickou. Účastníci programu budou zapojeni do všech fází experimentu. Tedy dovezení potřebného materiálu na vozíku, kompletace, rozsvícení lampy, základní a následná měření v různých variantách rychlosti otáčení hřídele. Osciloskop pak bude ve variantě pro II. stupeň a střední škola využit k důkazu průběhu střídavého proudu. Jeho pomocí lze sledovat časový průběh napětí a jeho změny v závislosti na činnosti celého systému. V údolí se historicky nacházela první vodní elektrárna v okolí. Experimentem se přeneseme do minulosti, rozebereme fyzikální veličiny z oblasti elektromechaniky, úměrně k věku a schopnostem účastníků.

Terénní geologická laboratoř

Geologický program je zaměřený na poznání historie těžby v Michalových Horách, na postup zpracování jednotlivých typů rud a jejich vlastností. Účastníci budou seznámeni s bohatou historií těžby v Michalových Horách, praktickým využitím těžených rud, včetně mincovní tradice plánského tolaru. Porovnají použití barevných kovů v minulosti a dnes. Seznámí se s propojením na lázeňství. Ve variantě II. stupeň a střední škola bude zařazeno téma radioaktivity, včetně měření v terénu.

Účastníci najdou pozůstatky těžební činnosti barevných rud na výsypkách v okolí. Natěží vzorky do replik historických neciček, ve kterých se ruda transportovala ve středověku. Vzorky odnesou po dvojicích na faru, kde budou podrobeny roztřídění, určování za pomocí projekce, včetně pozorování a měření pod mikroskopem.

Biologie v praxi

V mělkých vodách Kosího potoka, účastníci pomocí miskových lup a speciálně upravených sítěk poznají rozmanitost života v potoční vodě. Vylovené bezobratlé živočichy budou pozorovat pod miskovou lupou, překreslovat a určovat pomocí atlasů. Další neživé nalovené vzorky (vodní rostliny, nerosty) můžou pak pozorovat detailněji pod mikroskopy v audiovizuální učebně na faře. Pozorování bude realizováno na různých místech. Například nad a pod vesnicí. Cílem bude potvrdit hypotézu, že jsou z vesnice splavovány bakterie, které mění kvalitu vody a ovlivňují i život v ní.

Příroda, prostor pro vzdělávání i kamarádství

Program navazuje na předchozí programy, realizované na faře v Michalových Horách. Liga lesní moudrosti vlastní louky v údolí Kosího potoka. Stará se zde o sad starých odrůd, vysazuje soliterní dřeviny i ovocné aleje. Každoročně je na loukách odpracováno stovky brigádnických hodin. Louky jsou pak zázemím pro táboření v týpích a realizaci woodcrafterského programu. Připravovaný program lze využít pro posílení sociálních vazeb ve třídě či jiném dětském kolektivu. Skupina přijede na louku, kde si musí zajistit základní věci pro přežití s minimem civilizačních vymožeností. Postavit si týpí, vykopat ohniště, zajistit pitnou vodu. Lukem a šípem (střílení do primitivních terčů a zvířecích figurín, rozmístěných po lese) zajistit suroviny a z těch si připravit jídlo. K rozdělání ohně lze použít ocílku, kterou si ukovali v programu Kovárna. Ke konzumaci pokrmů pak mohou použít lžíci a misku z programu Truhlárna. Příroda kolem je silně ovlivněna historií místa. Jedná se o prostor zaniklé vesnice, v důsledku odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce. Cílem dalších aktivit je pomocí prožitku posílit vnímání účastníků v oblasti pozorování přírody, zájmu o historii a nutnosti pomáhat si ve skupině. Většina úkolů se nedá splnit, pokud nedojde ke spolupráci. 

Program na Chatě Fram Modrava, Filipova Huť, NP Šumava

Divočina – dobré místo k životu

Program si klade za cíl rozvoj v následujících oblastech
 • Objevování neznámých krajů – aktivní pobyt v přírodě, orientace v terénu, základy kartografie a topografie.
 • Příroda a její zákonitosti – terénní pozorování rostlin i živočichů včetně jejich projevů a pobytových stop, sledování neživé přírody a jejího vlivu na živou přírodu, sledování ekologických vztahů v krajině
 • Příroda je domovem i člověka – přírodní zdroje jako základ pro lidské živobytí, rukodělné dovednosti – práce se dřevem, sklem apod.
 • Šumava – divočina, která lidi spojuje i rozděluje – pohled do pohnuté historie lidského osídlení v dobách dávných i nedávných.

Programy neformálního vzdělávání - HRAD ROŠTEJN

Lovy (nejen) beze zbraní

Cílem programu zaměřeného na přírodní vědy, je poznání různých možností lovů, zejména těch beze zbraní, jako způsobů poznávání přírody okolo nás. Coby nástroje poznávání budou zapojeny všechny lidské smysly a to v rámci rozličných aktivit:
 1. Zrak – pozorování zvířat obývajících les od těch nejmenších (hmyz, drobní práci a savci) až největší (vysoká zvěř), včetně rozeznávání jejich stop
 2. Sluch – během předchozího snaha o naprosté ztišení a objevování zvuků lesa, nejen zvířat, ale i stromů, apod. Návazně možnost napodobovat tyto zvuky, například za pomoci vábniček.
 3. Hmat – za pomoci hmatu rozpoznávání různých materiálů a jejich struktur, lov za pomoci frotáže („ulovení“ podoby kůry stromu, …), případně sběr rostlin a výroba herbáře
 4. Čich – po drobném narušení povrchu poznat po čichu rozdíl mezi rohem a parohem a další čichové aktivity
 5. Chuť – v době příznivého ročního období možná ochutnávka lesních plodů – maliny, borůvky

Lovy budou prováděny zejména pomocí různých výtvarných technik v propojení s poznáváním přírody (malba, kresba, frotáž, fotografie, odlévání stop do sádry, výroba herbáře). Jednotlivé „úlovky“ si účastníci budou moci odnést domů jako suvenýr. Nedílnou součástí bude i prezentace historie lovectví a myslivosti s možností vyzkoušet si některé způsoby lovu (například formou střelby z luku). Nutností je vztažení programu i na neživou přírodu a to vzhledem ke geologické atraktivitě celého okolí (oblast Geoparku Vysočina, podnícení účastníků k tvorbě vlastních mineralogických sbírek).

Veškeré aktivity je možné provádět v prostoru kulturní památky hrad Roštejn nebo jejím bezprostředním okolí, součástí programu bude i návštěva trasy hradu zabývající se přírodou, lovectvím a myslivostí. Nepovinnou možností rozšíření programu může být například vycházka s revírníkem / oborníkem po okolní oboře a pozorování vysoké zvěře, či návštěva Záchranné stanice živočichů v Telči, nebo přírodovědných expozic Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Středověký člověk = woodcrafter?

Cílem je využít prostředí středověkého hradu a jeho okolí k pochopení základních aspektů tzv. středověké kolonizace a způsobu života našich předků ve středověku. Základní osa programu vychází z filozofie woodcraftu jako směru rozvíjejícího člověka různými směry, vždy ale v propojení s přírodou a kulturou okolo něj. Jedná se přitom o princip, který byl vlastní i středověkému člověku, stejně jako severoamerickému indiánovi, na nějž navazuje moderní woodcraft. Během programu budou realizovány zejména aktivity vedoucí k osvojení si praktických zkušeností z oblasti života obyvatele středověkého hradu, především následující:
 1. Založení hradu, nalezení vhodného místa, vysvětlení pojmu lokátor, kolonizace – jednoduché vyměřování / zaměřování za pomoci historických měrných jednotek, aktivity zaměřené na spolupráci účastníků programu, společné založení pomyslného hradu, nalezení vhodného místa v krajině, apod.
 2. Zajištění zásobování hradu a jeho vybavení - ukázka jednoduchých způsobů tkaní, práce na středověkém soustruhu, získávání vody ze studny za pomoci rumpálu
 3. Obrana hradu – výcvik bojovníků za pomoci kvintány, ukázka výroby kroužkové košile, …
 4. Šíření vzdělanosti – psaní brkem a inkoustem, vyprávění a legendy jako způsob předání informací
Veškeré aktivity je možné provádět v prostoru kulturní památky hrad Roštejn nebo jejím bezprostředním okolí. Součástí programu bude i návštěva trasy hradu zabývající se historií loveckého sídla a životem na něm. Nepovinnou možností rozšíření programu může být návštěva okolních hradních zřícenin (Janštejn, Štamberk), historického města Telč, nebo historických expozic Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Programy, realizované ve spolupráci s Asociací TOM

Kreativní focení

Program je rozdělený na teoretickou část a praktickou část. Víkendový kurz (pátek večer – neděle odpoledne) začne teoretickou přípravou, kdy budou účastníci kurzu seznámeni s fotografickým vybavením, základní prací s fotoaparátem a nastavením různých kompozic. V praktické části kurzu si účastníci vyzkouší práci s fotoaparátem za použití různých kompozic a pomůcek. Cílem programu je posílit děti a mládež kreativním myšlením skrze fotografování. Ve školních zařízeních běžně cílová skupina nepracuje s fotografickým materiálem a za pomoci našeho zkušeného koordinátora a lektora budou moct upustit uzdu fantazii skrze fotografování. Realizační tým vytvoří metodickou příručku, která bude sloužit jako pracovní nástroj pro další vedoucí.

Teoretická příprava

 1. seznámení se s fotografickým vybavením (zrcadlovka, příslušenství - objektivy, stativy, blesky)
 2. základní práce se zrcadlovkou (závěrka / clona / ISO a jejich provázanost, nastavení aparátů pro různé druhy focení)
 3. kompozice (zlatý řez, fotografická pravidla pro různé typy fotografií)

Praktická příprava

 1. prvotní vyzkoušení zrcadlovek v interiéru / exteriéru (focení portrétů, pohybu, panningu)
 2. makrofotografie (použití makroobjektivů, vhodné denní časy focení, hledání v okolí vhodných a neotřelých makrokoutků)
 3. focení portérů s rámy (sociální komunikace, kreativní vyhledávání osob/míst/pohledů na obyčejný venkov)
 4. focení sportovních aktivit (reportážní sportní fotografie skutečného sportovního zápasu - zachycení neopakovatelné chvíle a emoce)
 5. noční kreativní fotografie (focení tváří osvětlených svící, focení na dlouhý čas - barevné lightsticky, focení noční oblohy)
 6. postprodukce (možnosti úpravy a třídění fotografií - freeware verze)

Voda pro všechny – program pro děti a žáky se SVP

Cílem programu je předvést a naučit děti a mládež, vodáckým dovednostem, které nemají ve školních zařízeních možnost získat. Zároveň ukázat, že vodáctví není sportem jen pro sportovně zdatné jedince. Dostatečné zázemí lektorů zajišťuje i možnost účasti dětem se speciálními potřebami.

Teoretická příprava

 1. seznámení s vodáckým vybavením (druhy lodí, pádel, záchr. prostředků - obecně výstroj a výzbroj)
 2. nebezpečí na vodě (objektivní, subjektivní)
 3. pravidla pro pohyb skupiny na vodě
 4. seznámení s kilometráží, klasifikace obtížnosti řek, tipy na shánění informací na internetu

Praktická příprava

 1. vyzkoušení výstroje a výzbroje (záchr. vesta, přilba, ...)
 2. základy pádlování a ovládání lodi na klidné vodě
 3. základy chování při převrácení lodi, záchrana posádky a materiálu
 4. základy pádlování a ovládání lodi na tekoucí vodě
 5. sjezd úseku řeky se zaměřením na bezpečnost pohybu skupiny lodí

Teoretická část programu se uskuteční v areálu klubovny turistického oddílu mládeže Lotři Hronov a okolí jejich loděnice. Praktická část programu se poté uskuteční na řece Metuji. Realizační tým (koordinátor a lektoři) bude tvořen zkušenými vodáky z řad oddílu TOM Lotři Hronov. Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou potřeba v tomto programu dva lektoři.

Historické moduly

V Asociaci TOM je kladen velký akcent na přístup k památkám a autentickému životnímu stylu. V praxi se to odráží i v citlivých opravách historických objektů, které vlastníme, ať už jde o Oparenský mlýn, Valašskou dřevěnici Polana na Vsetíně, historickou roubenku z 18. století v Dědově u Teplic nad Metují či původně secesní vilu – dnes Herberk Ferdinanda Dobrotivého ve Sloupu v Čechách.

Právě v těchto objektech chceme uspořádat 4 víkendové kurzy (pátek večer – neděle odpoledne) zaměřené na interaktivní poznávání historie. Roky 2018, 2019 a 2020 jsou plné významných výročí. Chceme nenásilnou formou přiblížit českou a světovou historii všem věkovým kategoriím.

V rámci projektu bude vytvořena série velkoformátových přenosných deskových her.


Podpora neformálního vzdělávání v Lize lesní moudrosti

Liga lesní moudrosti (LLM) má 1620 členů, woodrafterů, kteří se sdružují v 62 kmenech či rodech po celé České republice. Díky podpoře vzdělávacích aktivit, zaměřených na dobrovolné vedoucí v Lize lesní moudrosti, dojde ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání, které LLM poskytuje dětem a mladým lidem. Tradiční pravidelná kmenová činnost v LLM je zajišťována vedoucími - náčelníky. Projekt podpoří záměrnost vzdělávání a posílí schopnost vedoucích na preciznější přípravu schůze.

Program v kmenech Ligy lesní moudrosti je zajišťovaný dobrovolnými vedoucími. Ti připravují program pro děti a mládež. Na pravidelných schůzkách, víkendových aktivitách i táborech se vzdělávají dle metodik LLM i podobných organizací. Systém přípravy i způsob této práce jsou často voleny intuitivně a vykazují velkou míru improvizace. Úroveň jednotlivých kmenů je rozdílná. O kurzy pro náčelníky i další činovníky v LLM je, v současné době zájem. Absence financí na straně LLM i činovníků však vede k tomu, že jejich účast na externích vzdělávacích kurzech je sporadická.

Vedoucí jsou často mladí lidé bez větších pedagogických zkušeností. Jejich čas, který se mohou věnovat vedení je omezený školou a zaměstnáním či brigádami, rodinami i dalšími aktivitami. Starší, zkušenější vedoucí, kteří by mohli předávat zkušenosti, zakládají rodiny a jsou pracovně velmi vytížení. Na realizaci zajímavých vzdělávacích aktivit a zapojení externích odborníků nemají kmeny v Lize finanční prostředky. Stejně tak je tomu s nákupem pomůcek na činnosti, které by obohatili program.

Cílem projektu je zvýšení kvality neformálního vzdělávání v LLM. Zvýšení kompetencí dobrovolných vedoucích při přípravě a vedení programu ve kmenech. Sdílení zkušeností mezi zkušenějšími vedoucími a méně zkušenými. Zapojení odborníků do vzdělávací činnosti ve kmenech. Tj. na schůzkách, víkendových akcích a táborech. Úspěšné absolvování kurzů pro vedoucí a instruktory.

Kontakt: sablony@woodcraft.cz

Škola mimo školu