Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

4. WOODCRAFT

4.1. Vymezení pojmu

Je zřejmé, že slovo woodcraft pochází z angličtiny. Spojení slova wood (les, dřevo) a craft (nejčastěji ve významu síla) se ve volném překladu do češtiny uvádí jako zálesácká dovednost a v angličtině významově zahrnuje rovněž umělecké práce se dřevem. V češtině má pojem woodcraft pouze jediný význam a to pro označení vlastní ideové podstaty výchovného hnutí, jehož kořeny jsou spjaty s E.T. Setonem. Překladatel jeho knih Miloš Seifert vytvořil a zavedl používání českého ekvivalentu lesní moudrost (dříve moudrost lesa). 83 Libor Pecha ve své úvaze o českém ekvivalentu slova woodcraft navrhuje (ve smyslu společenství) název Lesní bratrstvo a toto zdůvodňuje odvozením od významu (dle jeho názoru Setonem zamýšleným) the Craft – zednářské bratrstvo. 84

Sám Seton poukazuje na nejednoznačnost vymezení pojmu woodcraft. Objasnění se věnuje v Knize lesní moudrosti, kde úvodem kapitoly Idea woodcraftu – lesní moudrosti píše: „Je to program výchovy člověka s modrou oblohou v pozadí.“ 85 Známý je také jeho citát: „Woodcraft is Lifecraft“.

Podle Jiřího Linharta (autora hesla woodcraft ve II. svazku Velkého sociologického slovníku vydaného v Praze r. 1996) je woodcraft „filozofickou a etickou koncepcí akcentující spojitost člověka s životem přírody (živly, rostlinami a zvířaty), volně navazující na indiánskou mytologii a folklór.“

Překvapivě zdařilou s stručnou formulaci uvádí internetový Slovník cizích slov online: „výchovný systém čerpající podněty pro všestranné sebezdokonalování člověka z pobytu v přírodě, lesní moudrost86

Po více než dvaceti létech obnovené činnosti uvádí LLM ve své příručce Kmenové zřízení následující: „Woodcraft neboli lesní moudrost je výchovné hnutí. Vede člověka k tomu, aby v sepětí s přírodou harmonicky rozvíjel své tělo i ducha a dosahoval vysoké lidské úrovně (dokonalého lidství).“ 87

Woodcrafterské hnutí je zavedené pojmenování pro činnost skupin příznivců myšlenek lesní moudrosti, tedy sdílejících společné hodnoty. Vztahy těchto skupin nejsou přesně definovány, ale sdílejí stejný pohled na společnost a její problémy a potřeby. Hnutí je kombinací organizace a spontánnosti. 88 Z hlediska sociologie lze uvažovat o jeho zařazení mezi hnutí alternativní tj. „Sociální hnutí obracející se proti tradovaným formám společenského života. Vzniká především v řadách mládeže a kritických intelektuálů a k jeho tématům patří např. ochrana životního prostředí, sebeurčení, odmítání konzumní společnosti, solidarita, individuální rozvij osobnosti a alternativní životní styl.“ 89

V souvislosti s woodcraftem, lze pro jeho specifiku životního stylu či kultury, také uvažovat se zařazením pod sociologický pojem subkultura tedy „Kultura dílčí skupiny, která se více či méně odlišuje od převládající kultury většinové a „oficiální“ kultury“. 90 Takové označení je přiléhavé zejména pro některé skupiny, které se od hlavního proudu woodcrafterského hnutí během jeho vývoje odštěpily např. Euroindiáni.

V této diplomové práci je slovo woodcrafter uváděno ve významu člena organizace nebo příznivce hnutí. V českých podmínkách je takovou současnou organizací Liga lesní moudrosti (The Woodcraft Legue), ve zkrácené podobě používám její zavedené označení LLM.

4.2. Historie

Záměrně se v této kapitole věnuji téměř výlučně popisu historického vývoje v zemi zrodu woodcrafterského hnutí. Důvodem je skutečnost, že vývoj je od počátku úzce spjat s osobním životem zakladatele E.T. Setona (vlivu v Evropě se věnuji v kapitole 4.3. a historie českého hnutí je popsána v kapitole 5.1.)

Roku 1900 začal Seton realizovat svůj sen o výchově woodcraftem. Koupil pozemek nedaleko New Yorku a obehnal ho plotem, aby tam mohlo nerušeně žít původní ptactvo a zvířata. Pro místní kluky se tak stal vetřelcem, který jim toto území sebral. Rozbíjeli mu plot a na vrata malovali neslušné obrázky. Seton situaci řešil tak, že zašel do školy a pozval všechny chlapce starší 12-ti let na velikonoční prázdniny roku 1902 do své indiánské vesnice. Na svém pozemku měl postavenou chatu, chlapcům připravil stany, jedno týpí, kanoe a pohoštění. Nejprve všech 42 příchozích hochů nechal, aby se vyřádili a rozumně vybili svoji mladou energii. Po večeři jim vyprávěl o indiánech a jejich životě v přírodě. Potom s nimi začal jednat o založení vlastní organizace ve formě indiánského kmene. Druhý den proběhly volby náčelníka (stal se jím 16-ti letý chlapec), místonáčelníka, třetího náčelníka, rady dvanácti, strážce ohně, kronikáře a strážce wampumu. Seton coby medicinman přijal jméno Černý vlk. Tak vznikl kmen Sinawů a rok 1902 se stal mezníkem začátku woodcrafterského hnutí. 91

V květnu roku 1902 v chlapeckém koutku magazínu Ladies Home Journal zveřejnil Seton článek Woodcrafterští indiáni (Woodcraft Indians). Následovala pravidelná měsíční rubrika E.T. Seton´s Boys s cílem vyvolat konkrétní nové ozdravné hnutí mládeže. Ze série těchto članků sestavil a vydal knihu. Jednalo se o příručku nazvanou Svitek březové kůry, později každoročně aktualizovanou. 92

Během roku 1903 vydával Seton ve svém sloupku v Ladies Home Journal na pokračování seriál nazvaný Dva divoši (Two Little Sawages), v předvánočním čase tyto texty vyšly v románové podobě. Samotná série těchto článků byla podnětem ke vzniku hnutí Woodcraft Indians. Bylo prvním hnutím americké mládeže a až do roku roku 1910 zároveň největším. Je však namístě uznat, že se stalo především předchůdkyní organizace Amerických chlapců skautů (Boy Scouts of America – BSA). V době vydání knihy Dva divoši fungovalo po celé zemi šedesát kmenů woodcrafterských indiánů. Panindiánský ideál se stal jednotícím prvkem hnutí, přičemž tímto neutrpěla autonomie jednotlivých kmenů. Seton se vědomě snažil při formování svého kmene Sinawů zůstat v pozadí. Podobně se měli vůdcové velkého sněmu držet zpátky a neusilovat o absolutní moc při vedení mládeže. 93

Při svém pobytu v Anglii roku 1906 se Seton setkal s Baden – Powellem. B-P se netajil obdivem k Setonovi. Seton měl již schéma svého hnutí hotové a prakticky ověřené. Od B-P očekával hlavně pomoc při zavádění woodcraftu v Anglii. Baden- Powellovi věnoval svůj Svitek březové kůry a on ho přijal jako vítaný podnět pro svůj záměr. 94

V roce 1908 Seton zjistil, že B-P převzal bez uvedení autorství jeho nápady a obvinil ho z plagiátorství. Bylo tomu zřejmě tak, že jeden každý z obou mužů se považoval za zakladatele nového hnutí a toho druhého považoval za spolupracovníka. B-P se Setonovi za přehmat později omluvil. 95

Roku 1910 došlo ke zdánlivému sblížení Woodcraft Indians a Boys Scouts of America - BSA. Sešlo se komuniké, aby zformovalo organizaci BSA. Seton byl prohlášen prvním náčelníkem BSA a v této funkci zůstal do roku 1915.

Roku 1915 Seton napsal: „Protože Boy Scouts of America mě více nepotřebovali, vzdal jsem se této skupiny, abych se cele věnoval woodcraftu.“ Mění původní název svého hnutí na The Woodcraft League of America, kterou dále již nenazývá organizací pro děti a mládež, ale koedukovanou organizací, která slouží pro všechny věkové kategorie. 96

Do Woodcraft League of America byly roku 1917 převedeny všechny kmeny, které se hlásily k woodcrafterské myšlence.

Roku 1931 začal Seton budovat svou Seton Village v Novém Mexiku a v létě roku 1932 zde otevřela své brány Univerzita indiánské moudrosti. V roce 1937 měla tato 176 studentů, roku 1940 měla 200 studentů a pracovalo zde 20 stálých zaměstnanců.

E.T. Seton zemřel 23.října 1946 a nastal rychlý úpadek Americké ligy lesní moudrosti, pro jejíž vznik a vývoj byl klíčovou osobností. Jeho myšlenky začaly žít dál svým vlastním životem. Někde se volně aplikovaly, jinde se transformovaly do jiné podoby, některé organizace úplně zanikly. 97 Setonovy rozepře s představiteli skautingu se pokusila zmírnit Julie Moss Buttree-Seton, když věnovala téměř celou jeho pozůstalost do péče BSA. U příležitosti 120. nedožitých Setonových narozenin se 14.8.1980 v Seton Village konal po mnoha letech velký sněm woodcrafterů. V roce 1990 byla v Československu obnovena LLM a pokouší se navázat kontakty se zahraničím především s dcerou Setona paní Dee Seton Barber a s Řádem lesního rytířstva (Order of Woodcraft Chivarly). Roku 1992 vyšla mezinárodní woodcrafterská ročenka a byla založena Setonova nadace. V roce 1996 v Česku proběhlo světové setkání woodcrafterů s účastí Dee Seton Barber. Dee Seton Barber zemřela v únoru 2006.

4.3. Současná situace a vliv v zemích světa

Seton uvádí v českém vydání Knihy lesní moudrosti:„V Evropě vznikly podle mé příručky nazvané Svitek březové kůry woodcrafterské organizace v Anglii, Československu, Polsku, Rusku, Francii a Belgii.“ 98

Pokusil jsem se zjistit, jak se situace v uvedených zemích dále vyvíjela a jaká je současnost světového woodcrafterského hnutí. Je namístě uvést, že Seton neměl nikdy v plánu vytvořit světové woodcrafterské ústředí, ze kterého by do světa proudily příkazy. Nabízel a nechával možnost volby. Své uznání a potvrzení zahraničních organizací řešil tím, že přijal jejich čestné náčelnictví. Této pocty se dostalo pouze čtyřem organizacím: anglickému Řádu woodcrafterského rytířstva (Order of Woodcraft Chivalry - OWC) a československé, irské a jugoslávské Lize lesní moudrosti. 99

Původní hnutí se Setonově smrti buď zcela transformovalo do jiné podoby (Woodcraft Rangers v USA, Woodcraft Folk a OWC v Anglii), nebo zaniklo (Kibbo Kift v Anglii, Gazdovniška liga ve Slovinsku). Jen v jediné zemi zůstalo věrné původní předloze – v Československu,“ hodnotí současnou situaci Martin Kupka. 100

Je patrné, že i z celosvětového pohledu našla tradiční forma woodcrafterské činnosti největšího a do současnosti setrvávajícího ohlasu v zemích Československa. Jestliže se věnujeme popisu činnosti současné Ligy lesní moudrosti v České republice na jiném místě této práce, je vhodné se nyní zmínit o situaci na Slovensku.

Zde woodcrafteři působili od dvacátých let minulého století. První kmen byl pod vlivem Miloše Seiferta založen roku 1921 v Dolním Kubíně. Po dobu společného státu se vývoj na Slovensku a Čechách výrazně nelišil. Problémy nastaly s narůstající komplikovaností vztahů mezi českými a slovenskými politiky. Z těchto důvodů v únoru 1992 došlo k setkání zástupců tří tehdy na Slovensku působících kmenů. Na něm vzniklo sdružení Manoki, které je v následujícím období zastupovalo směrem ke státním orgánům a podílelo se na formování samostatné woodcrafterské organizace na Slovensku. V předvečer rozpadu Československa se pak 30.12.1992 uskutečnil za účasti zástupců pěti kmenů ustanovující sněm Ligy lesnej múdrosti - The Woodcraft League of Slovakia. Náčelníkem byl zvolen Eduard Stloukal z bratislavského kmene Wappacomo Minal. Také současná činnost se výrazně neliší od činnosti české Ligy lesní moudrosti a využívá hojně i česky psané metodické materiály. Liga lesnej múdrosti vydává časopis Modrú oblohu!, který v současnosti vychází už pouze elektronické podobě na webu www.woodcraft.sk. Současným náčelníkem je Ján Dulla – Modok a liga sdružuje celkem 14 kmenů. Jako jeden z bodů v poslání organizace vidí aktualizaci a modernizaci Setonova výchovného programu, aby přivedli dnešní i budoucí generace mladých i dospělých k dotyku se světem přírody. 101

Situace v Polsku byla v období socialismu odlišná než v Československu. Harcerská organizace (skautská) nebyla zakázána, naopak se stala jedinou zastřešující organizací pro mládež. Za nestora polského woodcraftu je považován Tadeusz Wyrwalski, který je autorem knihy Rozwoj puszczaństwa 1902-1992. Puszczaństwo (od slova "puszcza" tedy prales nebo divočina) je polský výraz pro woodcraft. Od roku 1990 se o šíření woodcrafterských myšlenek mezi polskou mládeží snažil Milan Klimánek – Wayseeker, skaut a woodcrafter původem ze severní Moravy. Odstěhoval se za svou druhou manželkou Jadwigou Sosnowskou – Klimánkovou do Katovic. Po obnově československé LLM se stal jejím členem a spolu s polskými přáteli založil Biblioteczku Walden. Prvním a zřejmě nejvýraznějším vydavatelský počinem byl polský překlad české verze Knihy lesní moudrosti (z roku 1970). S odstupem času lze konstatovat, že jejich publikační činnost měla určitý vliv na oživení ideje lesní moudrosti a stala se pomůckou pro práci harcerských oddílů. 102 Snahy Milana Klimánka (1922-2006) sice k založení samostatné woodcrafterské organizace nevedly, ale k odkazu E.T. Setona se v Polsku i v současnosti nadále hlásí volně pracující skupinky a jednotlivci. Na webových stránkách nazvaných Strona polskich woodcrafterów (stránka polských woodcrafaterů) lze dohledat aktuality z jejich činnosti. Roku 2010 v edici skautské a harcerské literatury krakovského vydavatelství Text vyšel aktualizovaný Setonův Svitek březové kůry (Zwój Kory Brzowej). 103

V Anglii vznikly po 1. světové válce tři woodcrafterské organizace. Socialisticky orientovaný Kibo Kift Kindred zanikl a dosud existující Woodcraft Folk zcela ztratil svou původní programovou náplň. Jedinou organizací, kterou lze v současnosti považovat za woodcrafterskou, je Řád woodcrafterského rytířstva - Order of Woodcraft Chivalry (OWC). 104 Spolupráci s OWC navázala LLM ihned po svém obnovení v roce 1990 a počátky spolupráce vypadaly slibně. Nejednalo se o velkou organizaci, tehdy byl počet členů OWC kolem tří set. Martin Kupka, který vedle funkce náčelníka LLM měl současně na starosti i mezinárodní spolupráci na období hledání woodcrafterských kontaktů vzpomíná: „Ve spolupráci s Mickem Tuttem z OWC a s Johnem Pringlem jsem zorganizoval pro 25 členů LLM první výpravu do Anglie v létě 1994. Týden jsme pobývali v Londýně a pak týden na táboře OWC na Cornwallu. V létě 1996 se konalo 1.mezinárodní setkání woodcrafterů na Malém Waldenu, kam přijela i Dee Seton Barber se svým manželem Daylem Barberem. Přijel i Zdeněk Fišera-Klen z Kanady a Barbara Witemeyerová z USA. V roce 1999 se konalo 2. mezinárodní setkání v Sandy Balls v Anglii za účasti nejen členů LLM a OWC, ale i členů Kibbo Kift a Forrest School Camps. V roce 2002 se konalo 3.mezinárodní setkání v Chudenicích u Klatov za účasti členů LLM, OWC, polských harcerů a členů Woodcraft Folk ze Skotska. Náš hlavní partner OWC se však postupně stal pomalu odumírající organizací, kde už v podstatě nejsou mladí lidé, kteří by měli zájem na dalším organizování mezinárodních setkání. Dee Seton Barber zemřela v únoru 2006 a Dale Barber v říjnu 2011. Setonův hrad prodali neziskové organizaci Academy for the Love of Learning, která začala s jeho rekonstrukcí. Když byla téměř hotova, prakticky celá budova jednoho odpoledne v roce 2005 vzplanula a shořela až na kamenné zdi a komín. V roce 2011 dokončila akademie revitalizaci místa a v současné době stojí o kus dál nová budova, kam akademie soustředila Setonovy artefakty, které naštěstí před rekonstrukcí přestěhovala do depozitáře muzea v Santa Fé. Akademie deklaruje, že chce dál udržovat Setonův odkaz. Zatím se tam konají přednášková setkání, ale typické woodcrafterské akce nikoli.“ 105

Pro jistotu jsem se pokusil dohledat informace o situaci v USA. Organizace Woodcraft Rangers oslavila roku 2012 své 90. výročí založení. Její aktivity využilo v tomto roce na 15.000 dětí. Zaměřuje se na rozvoj mládeže v nejvíce znevýhodněných čtvrtích města Los Angeles. Své programy nabízí v 67 veřejných školách a komunitních centrech. Nabízí aktivity typu: pomoc při zpracování domácích úkolů, počítače, věda, tanec, bojová umění, video a foto produkce, kreslení a malování, sporty, tvorba časopisů a podobně. Zůstal sice název, ale o programu lesní moudrosti výchovou pod modrou oblohou není zmínka. 106

To dává za pravdu tvrzení Kupky: „Ostatní organizace, které kdysi dávno začaly od Setona, se již natolik odchýlily od původní předlohy, že s námi nemají nic společného. Česká Liga lesní moudrosti je tudíž dnes jedinou setonovskou organizací na světě.“ 107


83 KONEČNÁ, H. Tvoření přezdívek a hypokoristik ve Woodcraftu, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav jazyka českého, 2009, s.10
84 PECHA, L. Woodcraft, Lesní moudrost a lesní bratrstvo, Olomouc: Votobia, 1999, s.6
85 SETON, E.T. Kniha lesní moudrosti. 1.vyd. Praha: Olympia, 1970, s.149
86 http://slovnik-cizich-slov-online.info/co-je-to-woodcraft
87 PORSCH, J. a kol. Kmenové zřízení, 1. vyd. Praha: Liga lesní moudrosti, 2011, s. 8
88 JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012,s. 98
89 JANDOUREK, J. Sociologický slovník, 2.vyd. Praha: Portál, 2007, s. 96
90 JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012,s. 227
91 ANDERSON, H. A. Náčelník Ernest Thompson Seton a mizející Západ, 1.vyd. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2012, s. 162-165
92 BŘEČKA, B. Kronika čs. skautského hnutí 1900-1990, 2.vyd. Brno: Brněnská rada Junáka, 1999, s.13
93 ANDERSON, H. A. Náčelník Ernest Thompson Seton a mizející Západ, 1.vyd. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2012, s. 166-168
94 VAVRDA, M. Začátky a rozvoj amerického woodcraftu ve stručném přehledu, In Ernest Thompson Seton, bibliografie, životopis, překlady, Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka, 2012, s. 64
95 ANDERSON, H. A. Náčelník Ernest Thompson Seton a mizející Západ, 1.vyd. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2012, s. 179
96 http://www.etsetoninstitute.org
97 KUPKA, M. Vliv osobnosti E.T. Setona na vznik a vývoj hnutí woodcraftu, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s. 5
98 SETON, E.T. Kniha lesní moudrosti. 1.vyd. Praha: Olympia, 1970, s. 149
99 KOŽÍŠEK, F. Woodcraft ve světě dnes. In. Bizoní vítr 2/1990, Praha: Liga lesní moudrosti, s.8
100 KUPKA, M. Vliv osobnosti E.T. Setona na vznik a vývoj hnutí woodcraftu, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s.5
101 http://www.woodcraft.sk
102 http://keny.wz.cz
103 http://www.woodcraft.pl
104 KOŽÍŠEK, F. Woodcraft ve světě dnes. In. Bizoní vítr 2/1990, Praha: Liga lesní moudrosti, s.8
105 Osobní korespondence autora DP s Martinem Kupkou, 2013
106 http://www.woodcraftrangers.org
107 Osobní korespondence autora DP s Martinem Kupkou, 2013


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah