Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Woodcraft ve školní družině

Šárka Vítová
bakalářská práce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta příropdovědně-humanitní a pedagogická

Obsah

 1. Úvod

  TEORETICKÁ ČÁST
 2. Woodcraft - Lesní moudrost
  1. Woodcraft v Čechách
  2. Devět hlavních zásad woodcraftu
  3. Symboly a sedm tajemství lesní moudrosti
  4. Cíle a prostředky woodcraftu
 3. Školní družina
  1. ŠVP školní družiny
  2. Klíčové kompetence
  3. Osobnostní rozvoj prostřednictvím učení a výchovy v přírodě
  4. Shrnutí teoretické části
 4. PRAKTICKÁ ČÁST
 5. Cíle a úkoly práce
  1. Klíčové kompetence a prostředky k jejich rozvíjení
  2. Metodická východiska woodcraftu ve ŠD
  3. Hlavní nástroje woodcrafterského programu ve ŠD
  4. Popis skupiny žáků docházejících do ŠD
  5. Metody evaluace programu
  6. Prezentace výsledků
  7. Diskuze
 6. Závěr
 7. Použité zdroje
 8. Přílohy

Autor práce:Šárka Vítová
Vedoucí práce:doc. PhDr. Jan Činčera, Ph. D.
Akademický rok2013/2014
Studijní program:B7505 – Vychovatelství
Studijní obor:Pedagogika volného času
Název tématu:Woodcraft ve školní družině
Zadávací katedra:Katedra pedagogiky a psychologie

Zásady pro vypracování

Cíl

Navrhnout, realizovat a vyhodnotit plroční woodcraftový program pro školní družinu

Požadavky

Realizovate navržený plroční program se skupinou minimálně 15 žáků

Metody

Pozorování, interview s žáky, písemná zpětná vazba od rodičů

Rozsah grafických prací:
Rozsah pracovní zprávy:
Forma zpracování bakalářské práce: tištěná
Seznam odborné literatury:
ČINČERA, J., 2007. Práce s hrou pro profesionály. Grada publishing a.s.

HENDL, J., 2005. Kvalitativní výzkum, základní metofdy a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál.

CHRÁSKA, M., 2007. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

SEARS, G.W., 1963. Woodcraft and camping. Dover Publications

SETON, E.T., 1970. Kniha lesní moudrosti. Olympia. Praha


Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultatem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG

Poděkování

Chtěla bych na tomto místě poděkovat českým woodcrafterům, kteří mi pomohli při přípravě woodcrafterského programu. Děkuji Doc. PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D. za dlouhodobé trpělivé vedení při psaní této bakalářské práce a za čas, který věnoval konzultacím. Děkuji všem mým blízkým, kteří mě v průběhu studia podporovali a motivovali

Anotace

Bakalářská práce se v první části zabývá Setonovou metodikou woodcraft a také popisuje školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání - školní družinu. Ve druhé části je představen navržený woodcrafterský program, který pracuje se základními strategiemi a nástroji woodcraftu ve formálním prostředí školní družiny. Je zde uvedeno, jak funguje motivační systém korálků a jsou také vysvětleny základní pojmy používané woodcraftery. Tento program byl realizovaný ve školní družině malotřídní vesnické školy a je v této práci evaluován ve vztahu k cílům školního vzdělávacího programu školní družiny předmětné školy.

Klíčová slova

Woodcraft, E. T. Seton, Liga lesní moudrosti, College of Indian Wisdom, Princip dobrovolnosti, školní družina, harmonický rozvoj osobnosti, čin, sněm, školní vzdělávací program

Annotation

The bachelor thesis focuses on Seton´s Woodcraft methodology and also describes a school educational facility - an afterschool childcare facility. In the second part, the new woodcraft programme is presented. The programme implements the basic tools and strategies of Woodcraft to the formal environment of an afterschool childcare facility. It is presented, how the motivational system of beads works and also the basic concepts used by woodcrafters are explained. The programme was implemented to the afterschool childcare facility in a small village school and it is evaluated considering the goals of the school educational programme of this facility.

Keywords

Woodcraft, E. T. Seton, The Woocraft League, College of Indian Wisdom, Chellange by choice, after-school childcare facility, harmonic development of personality, deed, assembly, School Educational Programme


následující kapitola | Zpět na obsah