Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

5 Závěr

Všichni lidé jsou s přírodou spjati. Nikdo se bez ní neobejde. Každý ji potřebuje a každý si k ní buduje vztah podle svého založení a výchovy, která mu byla dána.

Woodcraft je výchovné hnutí, které má k přírodě blízko a dokáže ji zprostředkovat pomocí zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy lidem všech věkových kategorií. Tato práce si klade za cíl nejen zviditelnit woodcraft jako jednu z možností zlepšení vztahu k přírodě, ale též nabídnout alternativní směry, které s woodcraftem souvisejí. Mohlo by se jednat například o již zmiňovaný skauting, který nabízí velmi podobný program, přestože jeho zásady a výchovný systém je poněkud odlišný. Skaut je však organizace, která zprostředkovává náplň pouze dětem a dále nemnoha dospělým, kteří se rozhodnou stát ve vedení oddílu. Woodcraft naproti tomu nabízí své ideály zájemcům všech věkových kategorií. Přímý pobyt v přírodě také dobře znají trampové. Trampské hnutí má v České republice dlouholetou tradici. Nejedná se v tomto případě o výchovnou organizaci. Není však pochyb o tom, že trampové pobyt v přírodě vyhledávají. Nabízí se otázka, kolik trampů se v přírodě chová ohleduplně a zda je jejich přítomnost v přírodě vždy žádoucí. Tato práce si však neklade za cíl pojednání o trampském hnutí, pouze upozorňuje na některé z možných alternativ k woodcraftu.

Tato výzkumná sonda u nepočetného vzorku respondentů částečně potvrzuje stanovenou hypotézu, že dotazovaní členové Ligy lesní moudrosti a jejich děti mají hlubší vztah k přírodě, než ostatní respondenti. Za výzkumem však nestojí tři vykřičníky, ale mnoho otazníků (Pelikán, 2007). Přestože některé odpovědi přinesly u obou zkoumaných skupin výsledek téměř shodný nebo právě opačný, důležité je, že potřebu pobytu v přírodě, jejího poznávání a ekologického chování mají jak woodcrafteři, tak i ostatní většinová populace, což lze považovat za velmi optimistický závěr.


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah