Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

4 Výzkumná sonda

4.1 Popis výzkumné sondy

Cílem této práce je ověření stanovené hypotézy zkoumající vztah k přírodě dvou různorodých skupin. Respondenti z výzkumné skupiny patří k Lize lesní moudrosti, ať už jako aktivní účastníci jejich akcí, nebo jako jejich děti. Kontrolní skupina respondentů nemá s Ligou lesní moudrosti nic společného, většina z nich ani netuší, o co jde.

Dotazování byli dospělí účastníci, a to sice rodiče dětí ve věku základní školy (nebylo rozhodující, zda děti navštěvují základní školu, nebo víceleté gymnázium, rozhodoval jejich věk). Následně byly dotazovány děti ve stejném věku, a to jednak děti woodcrafterů (členů Ligy lesní moudrosti) jako výzkumná skupina, a dále děti ostatních rodičů jako skupina kontrolní.

Jako forma výzkumné sondy byl v obou případech zvolen anonymní dotazník, přičemž dospělým a dětem byly pokládány rozdílné otázky. Od každé ze skupin, výzkumné i kontrolní, od dětí i dospělých, bylo zkoumáno třicet respondentů.

Výzkumná sonda si klade za cíl ověření stanovené hypotézy, že woodcrafteři mají hlubší vztah k přírodě, než ostatní většinová populace.

Pro přehlednost jsou informace o výzkumné sondě uvedeny v následující tabulce:

Výzkumný problém Jaký je vztah dětí woodcrafterů k přírodě?
Hypotéza Děti woodcrafterů mají lepší vztah k přírodě než jejich vrstevníci z běžné populace
Vzorek Děti, jejichž rodiče jsou členy Ligy lesní moudrosti ve věku 6 – 15 let. (30 respondentů)
Kontrolní skupina Blíže neurčená skupina dětí ve věku 6 - 15 let (30 respondentů)
Použitá metoda Dotazník zadaný dětem
Dotazník zadaný rodičům dětí v obou skupinách
(Jedná se o dotazník nestandardizovaný, vytvořený pouze pro potřeby této bakalářské práce s použitím různých druhů otázek - otevřených, polootevřených, škálovacích…)

4.2 Výsledky výzkumné sondy

Odpovědi a jejich vyhodnocení přinesly často velmi překvapivé výsledky. Některé odpovědi stanovenou hypotézu potvrdily, jiné ovšem nikoli, dokonce by se dalo konstatovat, že přinesly výsledek právě opačný.

Dětem ve věku 6 - 15 let byly pokládány tyto otázky:

1) Jsi členem nějakého oddílu zaměřeného na pobyt v přírodě? (skautského, pionýrského, woodcrafterského, turistického, vodáckého…)
Ano
Ne

Ve výzkumné skupině odpovědělo kladně 27 respondentů, záporně 3 respondenti. Všechny dotazované děti ve výzkumné skupině jsou členy Ligy lesní moudrosti, tudíž jsou, společně se svými rodiči, zároveň členy některého kmene či rodu. Většina z nich ovšem ještě navštěvuje oddíl s podobným zaměřením, kam dochází samostatně. Tím se vysvětlují i záporné odpovědi dětí, které oddíl nenavštěvují.

V kontrolní skupině potvrdili členství v oddílu 4 respondenti, 26 respondentů žádný oddíl zaměřený na pobyt v přírodě nenavštěvuje.

2) Máš doma nějakou encyklopedii o přírodě?
Ne
Ano, kolik?

Ve výzkumné skupině pouze jeden respondent odpověděl, že nemá doma ani jednu encyklopedii. Ostatní respondenti potvrdili, že doma encyklopedie mají. Byli dotazováni i na jejich počet, nejčastější odpověď byla 2 encyklopedie (8x) a 10 encyklopedií (7x). Ostatní odpovědi se objevovaly nejčastěji 2x, počínaje jednou encyklopedií a konče počtem dvaceti.

V kontrolní skupině nemají ani jednu encyklopedii 3 respondenti, 27 respondentů potvrdilo, že encyklopedie mají. Nejčastější odpověď byla pět encyklopedií, největší počet bylo deset encyklopedií (dvě odpovědi).

3) Navštěvuješ nějaký přírodovědný kroužek (chovatelský, biologický, jezdecký…)?
Ano
Ne

Odpovědi ve výzkumné a kontrolní skupině se příliš nelišily, kladně odpovědělo 6 respondentů ve výzkumné skupině a 3 respondenti ve skupině kontrolní. Ostatní respondenti (24 ve výzkumné skupině a 27 v kontrolní skupině) žádný zmíněný kroužek nenavštěvují.

4) Jezdíš rád/a do přírody?
Ano, velmi
Ano
Je mi to lhostejné
Ne
Opravdu nerad/a

Nabízí se samozřejmě otázka, co si děti představují pod pojmem „jezdit do přírody“. Většina woodcrafterů, včetně jejich dětí, považuje pobyt v přírodě za jistý druh životního stylu. Znamená to opravdu v přírodě žít, třeba i jen po omezenou dobu, a to se všemi nezbytnými životními úkony jako je spánek, jídlo včetně přípravy, osobní hygiena, apod.

Oproti tomu běžná, většinová populace může, ale také nemusí, pobyt v přírodě vnímat jako krátkodobý odpočinek od civilizace. Pod pojmem „jezdit do přírody“ si takto lze představit třeba odpolední vycházku za město, krátký výlet na blízkou zříceninu, nebo pobyt na zahradě u domu.

Obliba pobytu v přírodě se tak samozřejmě může lišit kvůli zcela jinému pohledu na celou záležitost. Je zřejmé, že pobyt v přírodě je v každém případě jistý útok na pohodlí, na které jsme si, jako lidstvo ovlivněné civilizačními vymoženostmi, velmi zvykli.

Nicméně výsledky výzkumné sondy se příliš neliší a jsou poměrně optimistické. Žádný z respondentů se nevyjádřil, že by do přírody jezdil nerad, či snad dokonce opravdu nerad.

V obou skupinách odpovědělo 13 respondentů, že do přírody jezdí rádo, ve výzkumné skupině odpovědělo 14 respondentů, že do přírody jezdí velmi rádo a třem je pobyt v přírodě lhostejný. V kontrolní skupině jezdí velmi rádo do přírody dokonce 16 respondentů a lhostejně se k pobytu v přírodě staví jeden respondent.

5) Co děláš pro ochranu přírody? Můžeš zaškrtnout více možností.
Třídím odpad
Šetřím vodou a energiemi
Nenechávám venku odpadky
Snažím se často chodit pěšky
Účastním se brigád v přírodě (sázení stromků, úklid lesa)
Něco jiného, co?

Dětem byly nabídnuty možnosti, které jsou v jejich silách. Podle jejich odpovědí je zřejmé, že mají z domova naučené chování, které ochraně přírody slouží. Odpovědi u obou skupin byly téměř shodné, nejvíce dětí třídí odpad a neodhazuje venku odpadky. Ve výzkumné i kontrolní skupině třídí odpad 27 respondentů, vodou a energiemi šetří 19 respondentů z výzkumné skupiny a 17 respondentů z kontrolní skupiny. 24 respondentů z výzkumné skupiny a 27 respondentů z kontrolní skupiny nenechává venku odpadky. Pěšky se snaží chodit 18 respondentů z výzkumné skupiny a 17 respondentů ze skupiny kontrolní. Poněkud méně dětí potvrzuje účasti na brigádách na ochranu přírody. Je ovšem možné, že oproti dřívějším dobám nemají oddíly, které děti navštěvují, brigády ve svém programu. Ve výzkumné skupině chodí na brigády 4 respondenti, v kontrolní skupině 6 respondentů. Na poslední otázku, tedy „Co jiného?“, se objevily odpovědi pouze ojedinělé, a to „poučuji kamarády, krmím v zimě ptáky, anebo krmím včely“.

6) Kdybys měl/a možnost si sám/sama vybrat, kde bys nejraději trávil/trávila
prázdniny? Můžeš zaškrtnout i více možností.
U moře
Na poznávacím zájezdě
Na táboře
Na putování přírodou
Na chatě
Doma
V hotelu
Na vodě
Sportováním (na kole, na lyžích…)

Tato otázka nebyla rozhodně vybrána náhodou. Je nezpochybnitelným faktem, že děti tráví prázdniny většinou podle možností, které mají jejich rodiče. Ať už se jedná o možnosti finanční, o rodinné zázemí (některé děti hlídají prarodiče, jiné tuto možnost nemají, o některé děti se starají střídavě matka s otcem a tudíž hraje roli především časové rozvržení jejich dovolené, atd.). Rovněž je velmi důležité, jaký životní styl vyznávají rodiče dětí, např. je-li pro ně přijatelné strávit několik týdnů s dětmi sportem, cestováním, pobytem v přírodě, atd., anebo mají-li tak náročné zaměstnání, které mohou opustit maximálně na týden. Jejich děti pak často tráví prázdniny na táborech nedobrovolně.

Děti dostaly několik možností, jak odpovědět. Podle zaměření by se daly rozdělit do tří skupin: Prázdniny v přírodě, do této skupiny možností bylo zařazeno putování, tábor a sjíždění řeky. Vzhledem k tématu výzkumu byla tato skupina nejvíce v popředí zájmu. Dále pak prázdniny aktivní, do této skupiny bylo zařazeno sportování a poznávací zájezdy. Nakonec prázdniny odpočinkové, za něž se dá považovat pobyt u moře, v hotelu, na chatě, nebo doma.

Výsledky výzkumné sondy tentokrát stanovenou hypotézu víceméně potvrdily. Prázdniny v přírodě preferují ve větší míře respondenti z výzkumné skupiny. Konkrétně 21 respondentů rádo tráví prázdniny na táboře, 14 respondentů na putování přírodou a 22 respondentů na vodě. V kontrolní skupině preferuje prázdniny na táboře 12 respondentů, na putování přírodou 9 respondentů a na vodě rovněž 9 respondentů. Je pravda, že konkrétně vodáctví dosáhlo v posledních letech značného rozmachu, téměř u každé sjízdné řeky je půjčovna lodí a rovněž různá volnočasová zařízení nabízejí vodácké tábory. Možná i tím by se dalo vysvětlit relativně velké množství respondentů z kontrolní skupiny, kteří rádi jezdí na vodu, přestože jejich rodiče dávají přednost jiným způsobům trávení volného času, než je pobyt v přírodě.

Co se týče aktivně trávených prázdnin, děti z obou skupin dávají jednoznačně přednost sportu před poznávacími zájezdy. Ve výzkumné skupině odpovědělo 24 respondentů, že rádi tráví prázdniny sportem a 5 respondentů na poznávacím zájezdě. Ve skupině kontrolní odpovědělo 20 respondentů, že rádi tráví prázdniny sportem a 6 respondentů na poznávacím zájezdě.

Mezi možnostmi odpočinkových prázdnin jednoznačně převažuje pobyt u moře, a to u obou zkoumaných skupin. Přestože pro dnešní děti není moře zdaleka tak nedostupné, jako bylo v dobách uzavřených hranic, stále ještě má pro mnohé z nich veliké kouzlo, možná i nádech exotiky a dobrodružství. Ve výzkumné skupině odpovědělo 21 respondentů, že s oblibou tráví prázdniny u moře, v kontrolní skupině takto odpovědělo dokonce 25 respondentů.

Prázdniny na chatě má rádo 17 respondentů z výzkumné skupiny a 19 respondentů ze skupiny kontrolní. Jak bylo výše uvedeno, může se u některých dětí jednat o alternativu k pobytu v přírodě. Prázdniny v hotelu preferuje 9 respondentů z výzkumné skupiny a 11 respondentů z kontrolní skupiny, a doma tráví prázdniny nejraději 10 respondentů z výzkumné skupiny a 6 respondentů ze skupiny kontrolní.

7) Předmět Přírodopis nebo Přírodověda ve škole:
Mám velmi rád/a
Mám rád/a
Je mi lhostejný
Nemám rád/a
Nesnáším

Odpovědi na tuto otázku byly překvapivé. Přestože většina dětí má přírodopis ráda, našli se i respondenti, kteří ho rádi nemají, nebo dokonce nesnášejí. Byli to výhradně respondenti z výzkumné skupiny. Konkrétně má tedy přírodopis velmi rádo 10 respondentů z výzkumné skupiny a 13 respondentů z kontrolní skupiny, rádo 12 respondentů z výzkumné skupiny a 10 respondentů z kontrolní skupiny. Lhostejný je pro 4 respondenty z výzkumné skupiny a pro jednoho respondenta ze skupiny kontrolní. Přírodopis nemají rádi dva respondenti z výzkumné skupiny a dva jej dokonce nesnášejí. Zbývajících 6 respondentů z kontrolní skupiny uvedlo, že přírodopis ani přírodovědu dosud nemají.

8) Jaké navštěvuješ volnočasové aktivity (kroužky)?

Děti zde uváděly celou škálu svých volnočasových aktivit. Jejich odpovědi byly rozděleny do čtyř skupin podle zaměření. Především to byla skupina aktivit zabývající se přírodou, většinou tedy oddíl (skautský, pionýrský, woodcrafterský, apod…), a dále pak různé kroužky chovatelské (včelařské, teraristické, jezdecký oddíl, apod…). Další skupina volnočasových aktivit byla zaměřena na sport a byla velmi hojně zastoupena, zejména pak u skupiny kontrolní. Další skupina aktivit by se dala nazvat umělecká a tvořivá. Do této skupiny byly zařazeny veškeré aktivity tvůrčí, např. keramika, výtvarný ateliér, hrnčířství, dále pak veškeré aktivity hudební, tj. hra na nástroj, zpěv, členství v orchestru nebo v kapele, ale také tanec, balet, nebo členství v dramatickém souboru. Poslední skupina volnočasových aktivit byla zastoupena jen ojediněle, neboť se jednalo o víceméně hůře zařaditelné druhy aktivit. Patřilo sem například učení se cizímu jazyku (angličtina, slovinština), chemický kroužek a modelářství (vzhledem k malému počtu respondentů není zařazena do grafu).

V první skupině volnočasových aktivit uvedlo odpovědi 18 respondentů z výzkumné skupiny a 6 respondentů z kontrolní skupiny. Vzhledem k danému tématu byla skupina zájmových činností zaměřených na přírodu předmětem výzkumné sondy. Jednoznačně nejvyšší zastoupení měly aktivity sportovní, a to u 29 respondentů z výzkumné skupiny a dokonce u 47 respondentů ze skupiny kontrolní.

Uměleckými a tvůrčími aktivitami se zabývá 31 respondentů ve výzkumné skupině a 25 respondentů v kontrolní skupině.

9) Představ si, že máš volné odpoledne, jak ho nejraději strávíš? Můžeš zaškrtnout nejvíce tři odpovědi.
Četbou
S televizí, internetem, digitálními technologiemi, počítačovými hrami
Pobytem v přírodě
Sportem
Ručními pracemi (kreslením, vyřezáváním, šitím…)
V ZOO
Jinak, jak?

Opět, podobně jako u otázky č. 6, byl kladen důraz na to, jak si děti samy představují trávení volného času (volného odpoledne). Výsledné odpovědi tudíž příliš nepřekvapily, přestože stanovenou hypotézu nepotvrdily, možná spíše naopak.

Děti tráví svůj volný čas buď organizovaně, v oddílech, kroužcích, v zájmových aktivitách, které jim vybrali rodiče, s rodiči nebo jinými příbuznými, anebo samy. Přestože je nabízené aktivity zajímají a naplňují, pakliže si mohou samy vybrat, tráví čas úplně jiným způsobem. Často takovým, jaký by se jejich rodičům příliš nezamlouval. Je ovšem logické, že děti, stejně jako dospělí, vyhledávají odpočinek v jiných činnostech, než je jejich náplň po zbytek dne. Možná tak se dá vysvětlit, že děti, které sportují, hrají na nástroje, chodí do oddílů a jsou vysoce aktivní, preferují ve volném čase sledování televize, nebo ruční práce.

Cílem této práce v žádném případě není posuzovat smysluplnost různých zájmových činností. Pobyt v přírodě, kterému se tato práce věnuje, označilo 12 respondentů z výzkumné skupiny a 11 respondentů ze skupiny kontrolní. Vzhledem ke stanovené hypotéze by se dal možná předpokládat větší rozdíl ve prospěch výzkumné skupiny, avšak, jak již bylo výše řečeno, děti, které tráví venku odpoledne na oddílových schůzkách, většinu víkendů a nezanedbatelnou část prázdnin, rády odpočívají pasivnějším způsobem a nelze se tomu příliš divit. Z dalších aktivit byla srovnávána četba, tu označilo 15 respondentů z výzkumné skupiny a 5 respondentů ze skupiny kontrolní, dále sledování televize, internet a počítačové hry, těmito aktivitami se zabývá 17 respondentů z výzkumné skupiny a 10 respondentů z kontrolní skupiny. Poměrně dost dětí dává přednost sportu, jak již bylo zmíněno výše. Z výzkumné skupiny označilo sport 14 respondentů a z kontrolní skupiny 11 respondentů.

Překvapivý rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní skupinou ukazuje otázka na ruční práce. Stanovená hypotéza sice předpokládá u výzkumné skupiny pouze hlubší vztah k přírodě, nikoli k rukodělné výrobě a starým řemeslům, avšak je známo, že woodcrafteři mají jako jednu z hlavních náplní své činnosti právě ruční výrobu nejrůznějších předmětů. Woodcrafter si sám ušije stylový oděv, kožené mokasíny a plátěné obydlí, vyřeže misku a lžíci ze dřeva, atd. Pokročilejší woodcrafter se dokonce pustí do práce s kovem, takže mnohý se může na společném táboření pochlubit vlastnoručně ukovanou ocílkou, hrncem, anebo roštem na ohniště. Na otázku ohledně ručních prací ovšem odpovídaly děti, které s rukodělnou výrobou teprve začínají. Tím lze zřejmě vysvětlit, proč ve výzkumné skupině preferuje ruční práce pouhých 5 respondentů, zatímco ve skupině kontrolní 16 respondentů.

Poslední otázka byla zaměřena na vycházku do Zoologické zahrady. Ve výzkumné skupině ji preferuje 8 respondentů, v kontrolní skupině 13 respondentů. Nabízí se otázka, jestli lze vycházku do ZOO považovat za výlet do přírody. Je možné, že některý z respondentů by odpověděl kladně, avšak v souladu se zkoumanou problematikou se o přímý pobyt v přírodě pravděpodobně nejedná, protože příroda je zde zastoupena pouze jako kulisa a je zasazena přímo do civilizace.

Děti byly dotazovány na další způsoby oblíbeného trávení volného času, ojediněle se objevovaly tyto odpovědi: Pobyt venku s kamarády, hraní s hračkami, hraní s legem, zvířata (pisatel se konkrétně nezmínil, co má na mysli), na koních, na kole, v bazénu, u vody, cvičení a spaní. I v těchto ojedinělých odpovědích lze vystopovat oblibu pobytu v přírodě, konkrétně u pobytu venku s kamarády, na koních, na kole a u vody, možná i u pobytu u zvířat, pakliže se jednalo dejme tomu o zvířata hospodářská.

10) Jak bys popsal/a svými slovy svůj vztah k přírodě?

Odpovědi byly velmi různorodé, některé se samozřejmě opakovaly. Svým zaměřením se příliš nelišily odpovědi jednotlivých skupin. Všechny děti psaly, že mají přírodu rády, že se ji snaží chránit. Jako důvody uváděly, že je pěkná, že nám dává spoustu dobrého (zadarmo), že je hezky barevná, atd. Dále děti psaly, co v přírodě nejraději dělají, např. rády se koupají v potoce, plavou v moři, chodí do lesa na houby a na borůvky, staví lesní domečky, rády běhají venku, krmí kačenky, lezou na stromy, atd. V neposlední řadě se zmiňovaly o tom, co je třeba pro přírodu dělat, aby vydržela co nejdéle. Například neodhazovat odpadky, šetřit vodou a energiemi, nešlapat na květiny, neshazovat sníh ze stromů, neplašit zvěř, chovat se tiše, atd. Nejčastěji děti psaly, že je třeba se v přírodě chovat slušně, být na ni hodný a neničit ji.

Všechny zmíněné odpovědi svědčí o velmi dobrém vztahu k přírodě. Děti jsou zřejmě k ochraně přírody vedeny, ať už jsou to děti woodcrafterů (výzkumná skupina), anebo ostatní děti, které o woodcraftu a lesní moudrosti nevědí téměř nic (kontrolní skupina).

Na otázky týkající se vztahu k přírodě byli dotazováni dospělí, výhradně rodiče dětí ve věku základní školy. Opět byla vytvořena skupina výzkumná, do níž spadali členové Ligy lesní moudrosti, a dále ostatní rodiče, kteří do Ligy lesní moudrosti nepatří, jako skupina kontrolní.

Byly jim kladeny tyto dotazy:

1) Třídíte odpad?
Ano, samozřejmě
Ano, částečně
Ne, považuji to za zbytečnost

Částečným tříděním odpadu bylo myšleno např. třídění pouze pet lahví, pouze papíru, anebo omezení třídění odpadu v jiném, než domácím prostředí, např. na dovolené. Z výzkumné skupiny odpovědělo 29 respondentů, že třídí odpad a 1 respondent, že třídí odpad částečně. Nikdo z výzkumné skupiny neodpověděl, že odpad netřídí vůbec. V kontrolní skupině třídí odpad 21 respondentů, 7 respondentů třídí částečně a 2 respondenti odpad netřídí.

Třídění odpadu dnes patří k běžným povinnostem občanů, proto vesměs kladné odpovědi pravděpodobně nepřekvapí. Přesto je z odpovědí vidět, že ve výzkumné skupině zastává odpovědný přístup o něco více respondentů.

2) Co děláte ve své domácnosti pro udržitelný rozvoj? Můžete zaškrtnout více možností.
Třídíme odpad
Šetříme energií a vodou
Používáme ekologickou drogerii
Využíváme ekologičtější dopravu (vlak, metro, kolo…)
Něco jiného,co?

Nejčastější odpovědí bylo již zmíněné třídění odpadu. Ve výzkumné skupině potvrdilo třídění všech 30 respondentů, v kontrolní skupině třídí odpad 26 respondentů. Stojí za pozornost, že v případě kontrolní skupiny příliš nesouhlasí početní výsledek s otázkou 1., avšak je možné, že respondenti považují za důležitější ostatní projevy chování, které vedou k udržitelnému rozvoji, a třídění odpadu jim v tomto případě nepřipadá podstatné.

Vodou a energií šetří 27 respondentů z výzkumné skupiny a 22 respondentů ze skupiny kontrolní. Předpokládejme, že v tomto případě hraje svou roli kromě ekologie i hledisko ekonomické. Ekologickou drogerii používá 13 respondentů z výzkumné skupiny a 4 respondenti ze skupiny kontrolní. Může se v tomto případě jednat o ekologicky vyráběnou průmyslovou drogerii nebo o čisticí prostředky namíchané z různých domácích zdrojů.

Další dotaz byl na dopravu. V tomto případě výsledek poněkud překvapil. Ekologičtější dopravu používá 6 respondentů z výzkumné skupiny a 9 respondentů ze skupiny kontrolní. Přestože v tomto bodě stanovená hypotéza potvrzena nebyla, lze si výsledek snadno objasnit skutečností, že lidé toužící po hojném pobytu v přírodě často vyhledávají bydlení daleko od velkých měst. Tím pádem jsou ovšem často závislí na dopravě autem.

K poslední možnosti se respondenti vyjadřovali pouze ojediněle, uvedli například, že mají na zahradě kompost a separační WC 23 , že nekupují zbytečnosti nebo věci, které byly vyrobeny daleko a musely být do místa našeho bydliště neekologicky dovezeny, že nemají auto a necestují letadlem, že kupují bio potraviny nebo produkty od místních zemědělců.

3) Jak většinou dopravujete (nebo se samy dopravují) vaše děti do školy?
Autem
Hromadnou dopravou
Jinak (pěšky, na kole, na koloběžce)

Odpovědi byly tentokrát poměrně vyrovnané. Děti do školy autem vozí 9 respondentů z výzkumné skupiny a 7 respondentů ze skupiny kontrolní. 9 respondentů z výzkumné skupiny a rovněž 9 respondentů z kontrolní skupiny posílá děti do školy hromadnou dopravou. 12 respondentů z výzkumné skupiny dává přednost jiné dopravě, stejně jako 14 respondentů z kontrolní skupiny. Respondenti z kontrolní skupiny byli často obyvatelé velkých měst, kteří posílají své děti do spádových škol, zatímco děti respondentů z výzkumné skupiny do škol často dojíždějí. Z toho plyne, že ne vždy je možné zaměřit se pouze na ekologické hledisko.

4) Navštěvujete s dětmi přírodovědná muzea?
Ano
Občas
Zřídkakdy
Nikdy

Opět byly odpovědi v obou skupinách vyrovnané. Vysloveně kladně odpověděl pouze 1 respondent z výzkumné skupiny, v kontrolní skupině žádný. Občas navštěvuje přírodovědná muzea 14 respondentů z výzkumné skupiny a 15 respondentů z kontrolní skupiny, zřídkakdy 14 respondentů z výzkumné skupiny a 13 respondentů z kontrolní skupiny. Nikdy nenavštěvuje přírodovědná muzea 1 respondent z výzkumné skupiny a 2 respondenti ze skupiny kontrolní.

5) Sledujete přírodovědné pořady v TV, v rádiu, na internetu…?
Ne
Ano, jaké?

Z výzkumné skupiny odpovědělo 10 respondentů, že žádné pořady nesledují, ve skupině kontrolní takto odpovědělo 9 respondentů. 20 respondentů z výzkumné skupiny a 21 respondentů ze skupiny kontrolní přírodovědné pořady sleduje. Konkrétně uváděli např. Zázraky přírody, Krajina mého srdce, History, Dokumenty na BBC, National Geografic, Spektrum, Primitivní dovednosti, Poznáváme přírodu, pořady na TV Zoom, Animal planet, Meteor.

6) Navštěvujete s dětmi vzdělávací přírodovědné akce?
Ne
Ano, jaké?

18 respondentů z výzkumné skupiny nenavštěvuje přírodovědné vzdělávací akce, z kontrolní skupiny takto odpovědělo 19 respondentů. 12 respondentů z výzkumné skupiny a 11 respondentů ze skupiny kontrolní uvedlo, že přírodovědné vzdělávací akce navštěvují. Konkrétně se zmiňovali o výstavách, naučných stezkách, akci Ligy lesní moudrosti s názvem Nejkrásnější sbírka 24, o Dni země, ornitologických vycházkách, návštěvách infocenter, o akci 72 hodin 25, Mirakulu Milovice, Včelím domě, návštěvě ZOO, návštěvě Botanické zahrady a arboreta, rybářských akcích, apod.

7) Odebíráte nějaké periodikum zaměřené na přírodu, ekologii nebo envronmentální výchovu?
Ne
Ano, jaké?

Všichni členové Ligy lesní moudrosti odebírají ligový časopis Woodcraft 26. Někteří jeho název uvedli, nicméně 18 respondentů z výzkumné skupiny napsalo, že žádné periodikum zaměřené na přírodu neodebírá. Totéž uvedlo 23 respondentů ze skupiny kontrolní. 12 respondentů z výzkumné skupiny a 7 respondentů z kontrolní skupiny některé z periodik odebírá. Jedná se o výše zmíněný Woodcraft, dále pak Tomík, Klíčová dírka, Pravý domácí časopis, Bedrník, Mrkvička, Koktejl, National geografic, Ptačí svět, Příroda, Veronica, Naše příroda, Zahrádkář, Country life, Turista, ABC, Přírodovědci.cz.

Jak je vidět na otázkách č. 4 - 7, které byly zaměřeny na poznávání přírody spíše teoreticky, výsledky jednotlivých skupin se od sebe nijak zásadně neliší. Dá se předpokládat, že woodcrafteři dávají přednost poznávání přírody přímo v jejím prostředí, než z časopisů, muzeí a televizních pořadů, avšak jedná se v tomto případě pouze o domněnku. Každopádně je pozitivní, že přírodu se snaží poznávat široká veřejnost.

8) Děláte něco ve svém zaměstnání pro udržitelný rozvoj (třídíte odpad, zhasínáte, podporujete v ekologickém chování své kolegy, příp. zaměstnance…)?
Ne
Ano, co?

V této otázce nebyla potvrzena stanovená hypotéza. 7 respondentů z výzkumné skupiny odpovědělo záporně, stejně jako 4 respondenti ze skupiny kontrolní. Kladně odpovědělo 23 respondentů z výzkumné skupiny a dokonce 26 respondentů ze skupiny kontrolní. Jako příklady svého působení respondenti uváděli např. nabádání kolegů k šetrnosti, třídění hliníku, oboustranný tisk (šetření papírem), učení dětí ekologickému chování, omezené užívání plastů, zhasínání, úklid v okolí školy, tlumení topení. Respondenti nejčastěji uváděli výše zmíněné třídění odpadu, šetření vodou a zhasínání.

9) Mají vaše děti osvojené návyky spojené s ekologickou domácností?
Ano, samozřejmě
Pouze na připomenutí
Téměř vůbec

Výchova vlastním příkladem je jeden z pilířů woodcraftu jakožto výchovného hnutí. Proto jedna z otázek byla právě na výchovné působení rodičů na děti. Kladně odpovědělo 20 respondentů z výzkumné skupiny a 12 respondentů ze skupiny kontrolní. Pouze na připomenutí byla odpověď pro 10 respondentů z výzkumné skupiny a pro 17 respondentů ze skupiny kontrolní. Záporně odpověděl pouze 1 respondent z kontrolní skupiny, z výzkumné skupiny nikdo.

10) Jak většinou jezdíte do zaměstnání?
Autem
Hromadnou dopravou
Jinak (pěšky, na kole, na koloběžce…)

Podobně jako u otázky č. 3 hraje roli vzdálenost a dopravní dostupnost pracoviště od domova. 13 respondentů z výzkumné skupiny jezdí do zaměstnání autem, 11 respondentů hromadnou dopravou a 6 respondentů chodí pěšky, nebo jezdí na kole. 9 respondentů z kontrolní skupiny jezdí do zaměstnání autem, 13 respondentů hromadnou dopravou a 8 respondentů chodí pěšky, nebo jezdí na kole. Překvapivé však nebyly ani tak výsledné odpovědi, jako spíš srovnání s odpověďmi otázky č. 3, která zkoumala dopravu dětí do školy. Zatímco většina dětí respondentů z obou zkoumaných skupin chodí do školy pěšky (na kole, na koloběžce…), jejich rodiče používají hromadnou dopravu nebo auto.

11) Jaké kroužky navštěvují vaše děti? Vypište konkrétně.

Podobně jako u dotazníku určeného dětem byly zájmové aktivity rozděleny do čtyř částí. Do první skupiny byly zařazeny aktivity zabývající se přírodou, tedy oddíl, chovatelský kroužek nebo rybářství. Do druhé skupiny zájmových aktivit byl zařazen sport a do třetí skupiny umělecké a tvořivé činnosti, jako hra na nástroj, zpěv, balet, tanec, keramika, výtvarný ateliér, členství v pěveckém sboru nebo dramatickém souboru, atd. 17 respondentů z výzkumné skupiny uvedlo, že jejich děti navštěvují kroužky s přírodním zaměřením. Z kontrolní skupiny to byli 2 respondenti. 41 respondentů z výzkumné skupiny a 27 respondentů ze skupiny kontrolní uvedlo, že jejich děti navštěvují sportovní kroužky. Uměleckými aktivitami se zabývá 39 dětí respondentů z výzkumné skupiny a 25 dětí respondentů z kontrolní skupiny. Ostatní zájmové aktivity byly zastoupeny ojediněle, jednalo se např. o lekci cizího jazyka (angličtina, francouzština), kroužek vaření, modelářství, klub při církvi, vycházky Prahou, lego robotika (vzhledem k malému počtu respondentů nejsou znázorněny v grafu).

12) Očíslujte podle množství stráveného času následující aktivity vašich dětí. (1 je nejčastěji zastoupená aktivita)
Četba
Televize, internet, počítačové hry
Pobyt v přírodě
Sport
Kulturní a umělecké aktivity
Vzdělávací přírodovědné aktivity
Ruční práce (šití, vyřezávání, kreslení…)
Jiné (dopište)

Ve výzkumné skupině vyšlo následující pořadí, od nejčastěji zastoupené po nejméně zastoupenou aktivitu: Televize, internet a počítačové hry, dále sport, pobyt v přírodě, četba, kulturní a umělecké aktivity, ruční práce a na posledním místě byly vzdělávací přírodovědné aktivity. V kontrolní skupině stál na prvním místě sport, dále televize, internet a počítačové hry, pobyt v přírodě, kulturní a umělecké aktivity, četba, vzdělávací přírodovědné aktivity a na posledním místě ruční práce. Mezi jiné aktivity byly uvedeny např. pobyt na zahradě a v lese, hraní s dětmi, činnosti v komunitních centrech, nebo zájmové kroužky. Pobyt v přírodě uvedli respondenti obou skupin na třetím místě, přírodovědné vzdělávací aktivity stály až na posledních místech, a to dokonce v neprospěch výzkumné skupiny.

  Výzkumná skupina Kontrolní skupina
Nejoblíbenější aktivita Televize a IT přístroje Sport
  Sport Televize a IT přístroje
  Pobyt v přírodě Pobyt v přírodě
  Četba Kulturní a umělecké aktivity
  Kulturní a umělecké aktivity Četba
  Ruční práce Vzdělávací a přírodovědné aktivity
Nejméně oblíbená aktivita Vzdělávací přírodovědné aktivity Ruční práce

13) Kolik celých dní (včetně nocí) jste v roce 2015 strávili s dětmi venku (pod stanem, na vodě, na putovním táboře…)?
Ani jeden
Méně než 7
1-2 týdny
2 týdny
Více

Odpovědi na tuto otázku téměř beze zbytku potvrdily stanovenou hypotézu. Byl zde kladen důraz na celodenní pobyt v přírodě, včetně spánku. Přestože i respondenti kontrolní skupiny rádi tráví čas venku a jezdí např. stanovat, tentokrát téměř všechny odpovědi dopadly ve prospěch skupiny výzkumné. Zatímco 13 respondentů z kontrolní skupiny nestrávilo venku ani jeden den, z výzkumné skupiny takto neodpověděl žádný respondent. Méně než 7 dní strávili venku 2 respondenti z obou skupin, stejně jako 2 týdny. 1-2 týdny strávilo venku 5 respondentů z výzkumné skupiny a 4 respondenti ze skupiny kontrolní. Více než dva týdny strávilo venku 21 respondentů z výzkumné skupiny a 9 respondentů ze skupiny kontrolní. Hranice dvou týdnů nebyla vybrána náhodně, neboť přesně tak dlouho trvá společné táboření Ligy lesní moudrosti.

14) Očíslujte následující způsoby trávení dovolené podle vaší obliby. (1 je nejoblíbenější)
U moře
Poznávacím zájezd
Tábor v přírodě
Putování (např. přechod hor)
Práce na zahradě (chataření a chalupaření)
Doma
V hotelu
Vodácké aktivity
Sportování (kolo, lyže…)

Dá se říci, že i tentokrát se stanovená hypotéza potvrdila. Pakliže se vyberou z výčtu možností tábor, putování přírodou a vodácké aktivity, popřípadě i chataření, vychází srovnání o malý počet bodů ve prospěch výzkumné skupiny. Vzhledem k tématu této práce stály v popředí zájmu právě tyto aktivity, které nejvíce reprezentovaly pobyt v přírodě. Ve výzkumné skupině stál na prvním místě tábor, následovala dovolená trávená sportováním, dále putování, poznávací zájezd, moře, práce na zahradě, vodácké aktivity, dovolená doma a nakonec dovolená v hotelu. V kontrolní skupině stálo na prvním místě moře, dále sportování, tábor v přírodě, putování, práce na zahradě, vodácké aktivity, poznávací zájezd, dovolená v hotelu a nakonec dovolená doma.

  Výzkumná skupina Kontrolní skupina
Nejoblíbenější aktivita tábor moře
  dovolená trávená sportem dovolená trávená sportem
  putování tábor
  poznávací zájezd putování
  moře práce na zahradě
  práce na zahradě vodácké aktivity
  vodácké aktivity poznávací zájezd
doma v hotelu
Nejméně oblíbená aktivita v hotelu doma

15) Kolik knih o přírodě (včetně atlasů a encyklopedií) máte doma v knihovně?
Méně než 5
5-10
10-20
Více

Žádný respondent z výzkumné skupiny neuvedl, že má doma méně než 5 knih o přírodě, z kontrolní skupiny takto odpověděli 3 respondenti. 5 - 10 knih mají doma 2 respondenti z výzkumné skupiny a 13 respondentů ze skupiny kontrolní, 10 - 20 knih o přírodě má doma 9 respondentů z výzkumné skupiny a 10 respondentů z kontrolní skupiny. Více než 20 knih o přírodě má doma 19 respondentů z výzkumné skupiny a 4 respondenti ze skupiny kontrolní. Přestože tyto odpovědi stanovenou hypotézu víceméně potvrdily, nemusí přesně vypovídat o vztahu respondentů k přírodě. Kdo má rád přírodu, nemusí nutně rád číst, a naopak.

16) Domníváte se, že vaše dítě pobyt v přírodě:
Vyloženě děsí
Nevyhledává
Má k němu neutrální vztah
Má rádo
Má velmi rádo

Mohlo by se zdát, že nabízená odpověď „Vyloženě děsí“ je poněkud přehnaná. Avšak existuje svědectví Martina Čapka, náčelníka kmene Changleska Thozi 27, který potvrzoval, že některé děti se bojí chodit do lesa, oškliví si brouky a mravence a obávají se nečekaných nástrah neznámého prostředí. Žádný z respondentů z výzkumné ani kontrolní skupiny však tuto možnost neuvedl. Pobyt v přírodě nevyhledávají děti 2 respondentů z výzkumné skupiny a děti 3 respondentů ze skupiny kontrolní. Stejný počet respondentů, tedy 2 z výzkumné skupiny a 3 ze skupiny kontrolní, uvedl, že jejich dítě má k pobytu v přírodě neutrální vztah. 8 respondentů z výzkumné skupiny a 12 respondentů ze skupiny kontrolní uvedlo, že jejich dítě má pobyt v přírodě rádo. Velmi rády mají pobyt v přírodě děti 18 respondentů z výzkumné skupiny a 12 respondentů ze skupiny kontrolní. Zdá se, že obliba pobytu v přírodě vychází o něco lépe ve prospěch výzkumné skupiny, což odpovídá stanovené hypotéze.

17) Odhadněte, kolik procent víkendů v roce trávíte se svými dětmi v přírodě.

Ve výzkumné skupině byly nejčastější odpovědi 40% (7 respondentů) a 30% (6 respondentů). 3 respondenti uvedli 10% a rovněž 3 respondenti 70%. 2 respondenti uvedli 15%, 50% a 75%. Ostatní odpovědi byly pouze ojedinělé (5%, 12%, 80%, 90% a 100%). Posledně uvedený respondent pravděpodobně bydlí na samotě, avšak vzhledem k anonymitě dotazníků to není úplně jisté.

V kontrolní skupině byly nejčastější odpovědi 30% (6 respondentů) a 20% (5 respondentů). 3 respondenti uvedli 50%, 80% a 90%, dále 2 respondenti uvedli 15% a 40%. Ostatní odpovědi byly ojedinělé(5%, 10%, 12%, 33%, 45% a 100%).

O tom, co přesně lze nazvat pobytem v přírodě, už padla zmínka. Zdá se však, že všichni respondenti v přírodě občas pobývají, ať už na vycházce, na zahradě, nebo na delších akcích, jako jsou toulky, vandry, nebo různé druhy táboření.

Procenta % Výzkumná skupina
(počet respondentů)
Kontrolní skupina
(počet respondentů)
100 1 1
90 1 3
80 1 3
75 2 0
70 3 0
50 2 3
45 0 1
40 7 2
33 0 1
30 6 6
20 0 5
20 0 5
15 2 2
12 1 1
10 3 1
5 1 1

18) Popište stručně svými slovy, jakým způsobem vedete své děti k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Odpovědi obou skupin se nijak zásadně nelišily. Nejčastěji respondenti odpovídali, že učí děti vlastním příkladem, že se snaží o častý pobyt venku, chodí na vycházky, chovají zvířata, společně pracují na zahradě, chovají se k přírodě šetrně, čtou si o přírodě, apod. Z ojedinělých odpovědí je zajímavý např. pobyt v lesní školce, plnění orlích per, členství v oddíle, fotografování. Jeden respondent uvedl, že rád chodí s dětmi do Zoo, jiný respondent naopak uvedl, že nechodí do Zoo a do cirkusu, přičemž měl pravděpodobně na mysli jistou neetičnost při zacházení se zvířaty. Zajímavá byla také zmínka o tom, že příroda nám má co nejdéle sloužit a děti by měly vědět, k čemu ji potřebujeme.

4.3 Závěr k výzkumné sondě

Od každé ze zkoumaných skupin bylo osloveno 30 respondentů. Vzorek je samozřejmě velmi malý na to, aby se daly výsledky zobecnit. Nelze tedy v žádném případě s jistotou tvrdit, že woodcrafteři mají lepší vztah k přírodě, protože ji lépe znají, raději v ní pobývají a chovají se k ní šetrněji, než ostatní, většinová populace. Nelze tudíž tvrdit ani to, že děti woodcrafterů mají k přírodě blíže, než jejich vrstevníci mimo okruh Ligy lesní moudrosti. Výsledky jsou platné pouze pro tuto konkrétní zkoumanou skupinu respondentů. Pokud by dotazovaných bylo více a výsledky by percentuelně odpovídaly těmto, mohla by výzkumná sonda vypovídat o vztahu k přírodě s větší jistotou. V tomto případě se dá pouze poukázat na zajímavé výsledky, které přinesly některé odpovědi, ze kterých vznikají nové a nové otázky.

Např. dojde-li ke srovnání odpovědí na otázky týkající se udržitelného rozvoje (viz dotazník pro dospělé č. 2, č. 8), poněkud překvapí, že výzkumná skupina pracuje na udržitelném rozvoji více doma, než v zaměstnání. Tato skutečnost může, ale také nemusí, vypovídat o tom, že ne každý si v zaměstnání může dovolit měnit zavedené podmínky (např. v openspace kanceláři se bez přestání svítí a je zapnutá klimatizace, třídění odpadu většinou závisí na počtu poskytnutých odpadkových nádob, atd.). Lze jistě mít pochopení pro toho, kdo by byl rád, aby se jeho zaměstnavatel nebo kolegové chovali ekologicky, avšak nemá odvahu nebo trpělivost je k tomu přesvědčovat.

Další zajímavá odpověď by se dala najít u otázky na volné odpoledne (viz dotazník pro děti č. 9). 17 dětí z výzkumné skupiny uvedlo, že rády tráví čas u televize, internetu nebo počítačových her. Vysvětlení lze hledat nejspíše tak, že děti woodcrafterů tráví s rodiči v přírodě tolik času, že dostanou-li samy na výběr, odpočívají raději pasivně.

Jak již bylo výše uvedeno, pobyt v přírodě je poměrně široký pojem a lze si od ním představit cokoli, počínaje dlouhodobým životem mimo civilizační vymoženosti a konče krátkými vycházkami při venčení psa. Z tohoto rozporu pravděpodobně plynou některé překvapivé odpovědi, jako např. uvedení percentuelního počtu víkendů strávených venku. Z každé ze zkoumaných skupin jeden respondent uvedl, že tráví venku každý víkend v roce. Dá se tedy předpokládat několik možností, jak se toto penzum dá naplnit. Například, respondent bydlí na samotě a veškerý volný čas tráví na zahradě. Nebo respondent jezdí každý víkend na toulky přírodou a nevynechává ani zimní období 28. Popřípadě respondent bydlí ve městě a každý víkend jezdí na chalupu na venkově. Je možné i to, že respondent bydlí ve městě a chodí každé nedělní odpoledne na vycházku do nejbližšího parku. V každém případě se však nabízí otázka, nakolik je tato odpověď důvěryhodná.

Cílem této práce bylo ověření stanovené hypotézy, že woodcrafteři mají hlubší vztah k přírodě, než ostatní, většinová populace.

Otázky pokládané respondentům, ať už dětem, nebo dospělým, by se daly rozdělit do tří skupin. První skupina otázek se týká ekologického chování a ochrany přírody (viz dotazník pro děti, otázka č. 5, viz dotazník pro dospělé, otázky č. 1, 2, 3, 8, 9, 10), druhá skupina zahrnuje otázky na poznávání a vzdělávání (viz dotazník pro děti, otázky č. 1, 2, 3, 7, 8, viz dotazník pro dospělé, otázky č. 4, 5, 6, 7, 11, 15), třetí skupina zahrnuje otázky na oblibu pobytu v přírodě (viz dotazník pro děti, otázky č. 4, 6, 9, viz dotazník pro dospělé, otázky č. 12, 13, 14, 16, 17). Poslední otázky v obou dotaznících byly ponechány bez zařazení, byly položeny spíše pro zajímavost než pro účely výzkumu. Z tohoto důvodu u nich chybí statistické vyhodnocení i grafické zpracování.

4.3.1 První skupina - ekologické chování

U dětských respondentů byly odpovědi téměř shodné, rozdíly byly minimální (č. 5). U dospělých respondentů byla stanovená hypotéza potvrzena pouze částečně, a to v otázkách na třídění odpadu (č. 1), na domácnost a udržitelný rozvoj (č. 2) a na děti a jejich návyky spojené s ekologickou domácností (č. 9). Není bez zajímavosti, že v otázce na zaměstnání a udržitelný rozvoj hypotéza potvrzena nebyla, i když rozdíly v odpovědích byly poměrně zanedbatelné (č. 8). Nabízí se otázka, proč tomu tak je, a jestli se opravdu woodcrafteři jako výzkumná skupina chovají ekologičtěji doma, než v zaměstnání. U otázek týkajících se dopravy do školy a zaměstnání (č. 3, č. 10) se hypotéza rovněž nepotvrdila. Pravděpodobně hraje roli již zmiňovaná vzdálenost bydliště od větších měst a s tím související zhoršená dopravní dostupnost.

4.3.2 Druhá skupina - poznávání, vzdělávání, environmentální výchova

V dotazníku pro děti tentokrát byla stanovená hypotéza potvrzena, v otázce na členství v oddílu dokonce s jasnou převahou ve prospěch výzkumné skupiny (č. 1). Otázky na počet encyklopedií a na členství v přírodovědných kroužcích (č. 2, č. 3) hypotézu rovněž potvrdily, přestože rozdíl mezi oběma skupinami tentokrát nebyl tak značný. Jednoznačnou převahu získala výzkumná skupina v počtu navštěvovaných aktivit s přírodním zaměřením (č. 8). Naopak, otázka na přírodopis (přírodovědu) hypotézu nepotvrdila, obliba tohoto předmětu jednoznačně ukazuje ve prospěch kontrolní skupiny (č. 7). Nabízí se otázka, jak dalece souvisí vyučování tohoto předmětu se samotnou oblibou přírody. I když je jistě ve školách řada osvícených pedagogů, kteří vyučují přírodopis zábavně, stále převládá frontální výuka uvnitř třídy nad rozevřenou učebnicí. Změny k lepšímu, které by mohly představovat např. více přírodopisných vycházek, delší školy v přírodě a pobytové akce vůbec, návštěvy vzdělávacích pořadů, atd., sice přicházejí, avšak je otázka, jestli žákům takto stačí.

U dospělých respondentů byla stanovená hypotéza potvrzena pouze v otázkách na periodikum (č. 7), na volnočasové aktivity jejich dětí (č. 11), přičemž byla hodnocena pouze skupina činností zaměřených na přírodu (podobně jako u otázky č. 8 v dotazníku pro děti), a v otázce na počet knih (č. 15). U otázek na muzea, pořady v TV a vzdělávací akce byly rozdíly v odpovědích téměř zanedbatelné (č. 4, č. 5, č. 6). Žádná otázka stanovenou hypotézu vysloveně nevyvrací.

4.3.3 Třetí skupina - pobyt v přírodě, jeho obliba a četnost

U dětských respondentů byla stanovená hypotéza jednoznačně potvrzena pouze v otázce týkající se prázdnin (č. 6). Otázky na oblibu pobytu v přírodě (č. 4) a na volné odpoledne (č. 9) hypotézu sice nevyvracejí, avšak v odpovědích nejsou zaznamenány velké rozdíly. U dospělých respondentů byla stanovená hypotéza potvrzena v otázkách na počet dní strávených venku (č. 13) a na způsob trávení dovolené (č. 14). Otázka na vztah dětí respondentů k přírodě (č. 16) sice byla potvrzena, ale rozdíly jsou zanedbatelné. Otázky zaměřené na množství času stráveného v přírodě (č. 12, č. 17) přinesly u obou dotazovaných skupin téměř stejné výsledky.


23 Separační WC je ekologická toaleta, ke které není třeba přivádět vodu a kanalizaci. Nevzniká žádný zápach, obsah je automaticky tříděn a vynáší se na kompost.
24 Nejkrásnější sbírka je akce LLM. Jedná se o dvoudenní putování přírodou, většinou méně navštěvovanou lokalitou. Akci je přítomen průvodce, který upozorňuje na místní zajímavosti.
25 72 hodin je třídenní dobrovolnický projekt ČRDM zaměřený na pomoc přírodě (sázení stromků…), úpravu okolí nebo pomoc lidem
26 Woodcraft je časopis vydávaný Ligou lesní moudrosti od roku 1990. Vychází čtyřikrát ročně. Přispěvatelé jsou téměř výhradně členové LLM. Je zaměřen na přírodu a její ochranu a zajímavosti, dále na události a akce konané v LLM, historii woodcraftu a zajímavé osobnosti s ním spojené, atd. Původní název byl Bizoní vítr (ISSN 1210-5252).
27 Changleska Thozi (v překladu Zelený kruh) je kmen založený roku 1988, od roku 2012 je členem LLM. Náčelník Martin Čapek zvaný Indi je zároveň zakládajícím členem kmene. Občanským povoláním je záchranář a pořádá zdravotní a záchranářské kurzy nejen pro členy LLM.
28 Jedním z nich byl i sportovec a náčelník kmene Wahpeton Karel Doleček, zvaný Sýc (+ 9. 11. 2008). Na besedě LLM v zimě 2011 vyprávěla Sýcova žena Míla Dolečková, že v počátku jejich manželství se vydávali na toulky přírodou každou sobotu i neděli včetně zimního období. Později s sebou brali i dvě malé dcery. Paní Dolečková popisovala i způsob noclehu nebo vaření, a také vybavení, které s sebou nosili.


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah