Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

3 Hnutí Woodcraft

Woodcraft (lesní moudrost) je výchovné hnutí, které vede člověka k harmonickému rozvoji těla i ducha v sepětí s přírodou. Když byl jeho zakladatel, Ernest Thompson Seton, požádán, aby podal stručné vysvětlení, o co se jedná, odpověděl toto: „Woodcraft je způsob, jak vytvořit člověka s modrou oblohou nad hlavou. Znamená to něco v přírodě dělat, o něčem přemýšlet, z něčeho se těšit, něco si pamatovat, ale stále mít na mysli, že ne učenost, ale pravé lidství je nejvyšším účelem výchovy.“ 7

Ernest Thompson Seton (14. 8. 1860 - 23. 10. 1946) založil Americkou ligu lesní moudrosti v letech 1916 – 1917, avšak počátky jeho vychovatelské práce jsou starší. Roku 1900 zakoupil farmu v Cos Cob nedaleko New Yorku. Jeho pozemek však ničili mladí vandalové. Seton jim místo represí nabídl možnost táboření po vzoru Indiánů. Roku 1901 začal publikovat v časopise Ladies Home Journal návody na výchovu v přírodě. O rok později vznikly první woodcrafterské kmeny. V roce 1903 napsal Seton dobrodružný román Dva divoši (Two Little Savages) 8, k jehož vzniku dal přímý podnět anglický spisovatel Rudyard Kipling (30. 12. 1865 - 18. 1. 1936). Jedná se nejen o poutavou knihu pro děti (pro chlapce), ale zejména o poměrně podrobný návod, jak provozovat woodcraft.

V roce 1906 se Seton v Londýně setkal s Robertem Baden - Powellem (22. 2. 1857 - 8. 1. 1941), zakladatelem skautingu. Ovlivnil tak přímo vznik skautské organizace. Několik let stál dokonce ve vedení organizace Boys Scout of America, avšak pro názorové neshody z BSA odešel a založil vlastní organizaci Woodcraft League of America, která brzy přesáhla hranice USA.

V roce 1931 - 1934 Seton vybudoval centrum woodcraftu Seton College of Indian Wisdom nedaleko Santa Fé. Zde probíhaly kurzy a letní tábory do roku 1942.

Ernest Thompson Seton si vybral za svůj vzor Indiána. Ve své Knize lesní moudrosti píše: „Indián nám zanechal toto poselství: Byl velký prorok života v přírodě… Byl živoucím protestem proti životu v domech. Může nám ukázat lépe než kdokoli jiný, jak mít potěšení ze života ve volné přírodě a jak se vyhnout jeho nebezpečným úskalím. Byl mistrem lesní moudrosti, nejstarší ze všech věd… K lesní moudrosti patří síla, rychlost, obratnost, odvaha, znalost lesů a lesních tvorů, hvězd, vod, umění pěstovat rostliny a všechno, co zdatného člověka přivádí do těsného tvořivého styku s čistou přírodou pod modrou oblohou. A v tom nám může být vůdcem Indián spíš než kterýkoli jiný člověk. Hlásal posvátnou povinnost ctít, zkrášlovat a zdokonalovat své tělo. Hledal ve všem krásu… Naučil nás, jak udělat krásným každý nástroj, každou nádobu, část oděvu i dům, dokonce i každý pohyb… Tyto věci jen vyjadřovaly Indiánovu rozšířenou víru, že Velký Duch je ve všem, všude a ustavičně.“ 9

3.1 Liga lesní moudrosti, hlavní představitel českého woodcraftu

Za zakladatele českého woodcraftu je považován profesor Miloš Seifert (8. 1. 1887 – 3. 12. 1941), přírodovědec, spisovatel, středoškolský učitel a překladatel knih E. T. Setona. Roku 1912 založil kroužek přátel přírody, z něhož později vznikl woodcrafterský kmen Děti živěny. První woodcrafterská organizace v Čechách nesla název Zálesácká liga Československá. Profesor Miloš Seifert ji založil roku 1922 a po roce změnil její název na Ligu lesní moudrosti. V roce 1944 byla Liga lesní moudrosti zrušena nacisty. Její program až do roku 1990 nahrazovaly oddíly a kluby s více či méně ilegální činností, nejprve pod záštitou České tábornické unie (zrušena v roce 1969), později ve sdružení ohniveckého společenství Midewiwin (oddíly Neskenon, Tussilago, Oswego, Stopaři, Meherin, Žáby, Konestoga a další).

Od 2. 6. 1990 se píše novodobá historie Ligy lesní moudrosti. Ve Skleném nad Oslavou byla oficiálně obnovena její činnost a téhož léta se pod záštitou LLM konaly první tábory. V současnosti spadají pod organizaci Ligy lesní moudrosti kmeny dětské, v jejichž vedení stojí náčelník a jejichž členové jsou děti školního věku. Dále v Lize pracují kmeny dospělých a kmeny rodinné, které vznikají zpravidla sdružením bývalých členů dětských kmenů, kteří založí rodinu. V současné době má Liga lesní moudrosti celkem 1479 členů 10 sdružených do 24 kmenů 11 a 15 rodů 12, mimo které stojí 93 stráží 13.

V čele LLM stojí náčelník. V současné době je to Filip Chmel, člen kmene Osmaka Opo, občanským povoláním architekt. Ve vedení Ligy pracuje náčelnictvo sestávající z náčelníka, ohnivce 14, hospodáře a dalších devíti členů.

3.2 Woodcraft jako výchovná organizace

Ernest Thompson Seton vytyčil těchto devět hlavních zásad woodcraftu:
„1. Hnutí lesní moudrosti. Má sloužit ozdravění a osvěžení člověka.
2. Táborový život. Táboření je prostý život omezený na skutečné potřeby a zároveň vyvrcholení pobytu v přírodě. Táboření může být nejen příjemným osvěžením, ale i spásou pro těla a duše vyčerpané shonem přepracovaného světa.
3. Samospráva za vedení dospělých. Snad nikde nemá každý člen tolik možností podílet se na společných věcech rodu, kmene i organizace jako ve woodcraftu.
4. Kouzlo táborového ohně. Oheň umožnil obrovský pokrok ve vývoji lidstva. Pro nás je sezení v kruhu kolem táborového ohně silným zážitkem, který spojuje všechny přítomné trvalým svazkem kamarádství a přátelství. V našich týpí hoří ohně každý večer.
5. Výchovné prostředky v duchu lesní moudrosti (stoupání na horu). … Jedná se o plnění orlích per.
6. Pocty podle stanovených měřítek. V našich zkouškách se nikdo nesnaží porazit ostatní, ale každý se snaží povznést sám sebe.…
7. Osobní vyznamenání za osobní výkony. Touha po slávě je nejsilnější motivací u primitivního člověka… Naše udílení orlích per a titulů není odměnou za vykonané činy, ale jejich uznáním. …
8. Ideální hrdina. Naše činnost je často inspirována Indiány nebo jinými přírodními národy. Není to proto, že bychom chtěli utéct od skutečnosti života v civilizaci, ale proto, že čistý a statečný vzor indiána je dobrou inspirací pro naši činnost a pomáhá nám naplnit poslední z devíti zásad:
9. Malebnost ve všem. To je velmi důležitá zásada. Malebnost působí na podvědomé složky osobnosti a rozvíjí citové vnímání světa. Proto využíváme všemožně kouzla titulů, pestrých šerp, krásných obřadů, kmenových zvyků, tanců a písní.“ 15

3.3 Cíle a prostředky woodcraftu

„Cílem woodcraftu je člověk vysoké lidské úrovně, tedy:
Člověk pečující o své zdraví a tělesnou zdatnost, který žije v souladu s přírodou, člověk dbající na všestranný harmonický rozvoj, který hledá poznání, člověk pevných morálních zásad, člověk prospěšný svému okolí.

K naplnění tohoto cíle vedou čtyři pilíře woodcraftu:
Táboření a pobyt v přírodě, harmonický rozvoj osobnosti, woodcrafterský zákon a woodcrafterská společenství.

Tyto pilíře naplňuje lesní moudrost různými prostředky, tj. konkrétní náplní, která vede k cíli:
1. Táboření a pobyt v přírodě:
Rozmanitost forem pobytu v přírodě, zálesácké dovednosti, stylovost a čistota táboření, kouzlo táborového ohně, život v souladu s přírodou
2. Harmonický rozvoj osobnosti:
Rozvoj tělesné zdatnosti (Tělo), sebevzdělávání především v oblasti přírodních věd a filozofie (Mysl), rozvoj rukodělné a duševní tvořivosti (Ruce), vytváření vztahu ke všem živým tvorům, přírodě, kulturním a morálním hodnotám lidstva (Srdce), nesoutěživé zkoušky, sdílení vývoje (vzor druhým), osobnostní růst, přechodové obřady.
3. Woodcrafterský zákon:
Sebevýchova směřující k vytváření osobních morálních hodnot: Čistota myšlenek, úcta k vlastnímu tělu a zdraví, péče o okolí (Krása), poctivost, dodržování daného slibu, pokora (Pravda), odvaha bránit bezpráví, ohleduplnost, tolerance, poslušnost, pevná vůle (Síla), morální jednání, laskavost, optimizmus, ochota pomáhat (Láska), duchovní rozvoj.“ 16
„Woodcrafterský zákon (neboli Zákon čtyřnásobného ohně) je souhrnem morálních zásad a zároveň zjednodušeným výkladem hlavních principů, na kterých myšlenky lesní moudrosti stojí. Přesné znění jeho krátké verze zní:
Světlo krásy: buď čistý, silný, vždy ochraňuj přírodu.
Světlo pravdy: mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
Světlo síly: buď odvážný, mlčenlivý, poslouchej.
Světlo lásky: buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.“ 17
„4. Woodcrafterská společenství:
Kmenová společenství, kmenová samospráva, předávání zkušeností, ohnivectví, služba a dobrý skutek.“ 16

3.4 Stoupání na horu, plnění orlích per a mistrovství jako součást osobnostního růstu

Stoupání na horu je symbolický název pro systém plnění nesoutěžních úkolů – činů. Ernest Thompson Seton sestavil již na počátku činnosti woodcraftu seznam úkonů, které rozdělil do čtyř skupin (čtyř světel) podle zaměření:
1. Světlo Krásy zaměřené na fyzickou zdatnost, sportovní výkony, cestování, apod.
2. Světlo Pravdy zaměřené na vědomosti a znalosti, dorozumívání, atd.
3. Světlo Síly zaměřené na zručnost, umělecké výkony, estetiku, představivost, atd.
4. Světlo Lásky zaměřené na pomoc druhým a službu.

Mistrovství je soubor úkonů v jednom oboru, ten, kdo splní všechny dané úkony z jednoho mistrovství, je považován za odborníka, u kterého je možné plnit činy z příslušné skupiny.

Za každý získaný čin získává woodcrafter symbolické orlí pero jako uznání za splněný úkon. Za splnění určitého počtu orlích per nebo mistrovství je woodcrafterovi přiznán titul lesní moudrosti.

Seton sestavil první seznam činů v roce 1906 a nazval ho Svitek březové kůry (The Birch Bark Roll of Woodcraft). Během let jej několikrát upravoval.

První české vydání Svitku březové kůry vyšlo v roce 1925 zásluhou profesora Miloše Seiferta. Jeho obsah byl často měněn a podmínky plnění orlích per se u jednotlivých kmenů značně lišily. V roce 1990 vydala Liga lesní moudrosti doslovný překlad Setonova původního Svitku z roku 1930, čímž zahájila sjednocení podmínek plnění orlích per a umožnila tak nasměrovat stovky začínajících woodcrafterů na stezku lesní moudrosti. I tento zásadní krok si však brzy vyžádal změny, neboť technické podmínky pro plnění orlích per popisované v původním Setonově Svitku březové kůry byly značně zastaralé a navíc vytvořené pro podmínky jiného kontinentu. V roce 1991 byla vydána Kniha orlích per pro malou lóži 18, tak, aby vyhovovala potřebám dětských kmenů, v roce 1997 Svitek březové kůry pro velkou lóži 19 a v roce 2006 Zápisník korálkových činů pro skřítkovskou lóži 20. Poslední Svitek březové kůry vyšel v roce 2013 a obsahuje seznam činů pro všechny věkové kategorie (Macek, Wilhelm, 2013).

3.5 Woodcraft jako rekreace

Provozování woodcraftu se dá posuzovat z několika různých hledisek: Především se jedná o hledisko výchovné. Woodcraft je hnutí pro účastníky všech věkových kategorií, program na celý život. V kterémkoli věku je možné se připojit. Woodcraft pracuje zejména na výchově příkladem, starší a zkušenější woodcrafteři bývají vzory pro ostatní, ale může tomu být i naopak. Je vhodný pro malé děti, které většinou s lesní moudrostí začínají po boku svých rodičů. Je vhodný pro děti mladšího školního věku, které se sdružují do dětských kmenů a nenásilnou formou jsou vychovávány k toleranci k ostatním, přátelství, pobytu v přírodě, úctě k hodnotám, atd. Je vhodný pro mladé, neboť jim nabízí mimo jiné život v partě vrstevníků, kterou tolik potřebují a která stojí na pevných morálních základech. Woodcraft je vhodný i pro dospělé každého věku, nejen kvůli nezanedbatelným sociálním kontaktům, ale také pro sdílení zážitků a předávání zkušeností.

Dalším hlediskem, z kterého je možné woodcraft posuzovat, je hledisko zdravotní. Lesní moudrost má být především rekreace, a to doslova – nejdůležitější je obnova sil. Není jistě třeba obšírně popisovat působení čistého ovzduší na lidský organismus, otužování těla, nebo nutnost pohybu. Pobytem v přírodě většina lidí aktivně odpočívá, což se pochopitelně netýká jen woodcrafterů. Nejde jen o pouhý únik z civilizace a přímé působení blahodárné zeleně, ale především o jakési zastavení času. Každý účastník letního táboření Ligy lesní moudrosti potvrdí, že čas v době tábora běží jiným tempem. Možná se nedá stihnout tolik programu, ale o to více se dá jít do hloubky, vše promyslet, prožít, zapamatovat si a radovat se z prožitého. Tím se woodcraft liší od dnešní zážitkové pedagogiky, při které bývá program leckdy předimenzován a účastníci unaveni a přehlceni podněty.

Nejdůležitější hledisko k posuzování woodcraftu je jistě hledisko sociální. Mnoho lidí, kteří prošli Ligou lesní moudrost, potvrdilo, že zde našli přátele na celý život, na které se mohli ve všem spolehnout a kteří vyznávali stejné životní hodnoty.

3.6 Význam woodcraftu pro současnost

Život dnešního člověka uprostřed Evropy se odvíjí ve znamení spěchu, neustále rostoucího konzumu a s tím související osamělosti, nespokojenosti, povrchnosti a ztráty zdraví. Návrat k přirozenému řádu věcí, k přírodě, nabízí řešení k tomuto stavu, přestože myšlenky woodcraftu nejsou v tomto ohledu všemocné. Martin Kupka, zvaný Logan 21 k tomu říká: „Nemyslím, že má woodcraft zázračný návod na uzdravení lidské společnosti a že jeho úlohou je spasit svět. Ani si nemyslím, že woodcraft je ta nejlepší idea, která kdy vznikla, a že Seton je učitel národů. Jen jsem přesvědčen, že woodcraft může dát mnoha lidem cestu a alternativu… A protože nepochybuji, že masivní lidská destrukce je na pochodu, může woodcraft přispět ke zpomalení tohoto procesu.“ 22


7 PORSCH, Josef a kolektiv. Kmenové zřízení. Praha: Liga lesní moudrosti, 2011. s. 8
8 Kniha je víceméně autobiografická. Pojednává o chlapci jménem Yan, který je neduživý a je rodinou poslán na venkov. Zde se spřátelí se synem majitele farmy Samem a později s chlapcem ze sousedství Guyem. Společně si hrají na Indiány, postupně si vyrábějí obydlí, oděvy, zbraně, atd. Celou dobu jim radí Caleb Clark, bývalý stopař a lovec kožešin.
9 SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. Praha: Olympia, 1991. s. 11
10 Stav ke 23. 2. 2017
11 Kmen LLM je skupina alespoň šesti lidí, z nichž aspoň jednomu musí být nejméně 18 let. Kmen má právní subjektivitu, přidělené IČ a musí vést řádné účetnictví.
12 Samostatný rod LLM se programem neliší od kmene, sdružují se v něm lidé, kteří nesplňují podmínky pro založení kmene LLM, např. má malý počet členů. Rod nemá právní subjektivitu, nemusí žádat o přidělení IČ a nemusí vést účetnictví. Aspoň jeden člen rodu musí být starší 18 let.
13 Člen LLM, který není registrován v žádném kmeni ani rodu
14 Kmenový ohnivec je duchovní vůdce a strážce tradic. U dětských kmenů funguje jako rádce. Zpravidla má na starosti obřady. Je významný pomocník při plnění orlích per. Liga lesní moudrosti má ohnivce, který dbá na společné tradice celého sdružení. Je jím v současné době Jan Bejček, občanským povoláním ředitel základní školy.
15 MACEK, Jiří a Petr Wilhelm. Svitek březové kůry, Kniha orlích per a mistrovství. Praha: Liga lesní moudrosti, 2013. s. 9.
16 MACEK, Jiří a Petr Wilhelm. Svitek březové kůry, Kniha orlích per a mistrovství. Praha: Liga lesní moudrosti, 2013. s. 10.
17 PORSCH, Josef a kolektiv. Kmenové zřízení. Praha: Liga lesní moudrosti, 2011. s. 26, 27.
18 Mladí woodcrafteři, věk 10 – 16 let
19 Dospělí nad 16 let
20 Děti, věk 4 – 10 let
21 Martin Kupka zvaný Logan, dlouholetý pedagog, bývalý ředitel základní školy na Zbraslavi, v současné době učitel angličtiny v soukromé firmě.
22 PORSCH, Josef a kolektiv. Kmenové zřízení. Praha: Liga lesní moudrosti, 2011. s. 137


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah