Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Lesní moudrost jako prostředek zvýšení zájmu o pobyt v přírodě

Woodcraft as a Way to Increase Interest in Living in Nature

 
Eva Pavelková
bakalářská práce: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky 

Obsah

 1. Úvod
  1. Cíle bakalářské práce
  2. Obsah bakalářské práce
 2. Příroda a společnost, jejich vzájemný vztah
 3. Hnutí Woodcraft
  1. Liga lesní moudrosti, hlavní představitel českého woodcraftu
  2. Woodcraft jako výchovná organizace
  3. Cíle a prostředky woodcraftu
  4. Stoupání na horu, plnění orlích per a mistrovství jako součást osobnostního růstu
  5. Woodcraft jako rekreace
  6. Význam woodcraftu pro současnost
 4. Výzkumná sonda
  1. Popis výzkumné sondy
  2. Výsledky výzkumné sondy
  3. Závěr k výzkumné sondě
   1. První skupina - ekologické chování
   2. Druhá skupina - poznávání, vzdělávání, environmentální výchova
   3. Třetí skupina - pobyt v přírodě, jeho obliba a četnost
 5. Závěr
 6. Seznam použitých zdrojů
 7. Přílohy

Autor práce:Eva Pavelková 
Vedoucí práce:PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 
Akademický rok2017
Studijní program:Vychovatelství

V Praze 27. 3. 2017

Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce, kterým byl PhDr. Ivo Syřiště PhD., za podnětné připomínky a vstřícný přístup.

Anotace

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Woodcraft jako prostředek zvyšování zájmu o přírodu zpracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla použita pro získání jiného nebo stejného titulu.

Klíčová slova: příroda, Lesní moudrost, cíle woodcraftu, všestranný harmonický rozvoj osobnosti, táboření a pobyt v přírodě, sebevzdělávání, duchovní rozvoj

Annotation

This thesis focuses on the Woodcraft movement and examines the relationship of children to nature. It aims to find out whether the children who are members of the Woodcraft League have closer relationship to nature than their peers. This thesis at first introduces the relationship of society to nature on a more general level, and then it describes the Woodcraft movement (its history, mission, aims, methodology etc.). In the second part, it presents the results of a survey and analyses the relationship of the children of Woodcraft members to nature in comparison with other children. The aim of this thesis is to introduce the general public to the Woodcraft movement and to offer it as a possibility to enhance the interest of children to spend their time in nature.

Key words: woodcraft, woodcraft goals, general harmonious personal development, camping and outdoor living in nature, self-education, spiritual development


následující kapitola | Zpět na obsah