Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Možnosti využití myšlenek Ligy lesní moudrosti pro výchovu a život v 21. století

Nicol Jará
bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie

Obsah

Úvod
Seznam použitých pojmů
 1. Vznik a vývoj ligy lesní moudrosti
  1. K významným osobnostem v oblasti LLM
   1. K životu Ernsta Thompsna Setona a jeho přínosu pro LLM
   2. K životu Miloše Seiferta a jeho přínosu pro LLM
  2. K mezníkům ve vývoji LLM
   1. Vývoj woodcraftu ve světě
   2. Vývoj woodcraftu v Čechách
 2. Výchovný systém LLM: základní rysy
  1. Co je to woodcraft
  2. Čtyřnásobný zákon – mravní kodex woodcraftu
  3. Hlavní zásady woodcraftu
  4. Symboly woodcraftu
 3. Pedagogicko-psychologické aspekty woodcraftu
  1. Cíle a prostředky výchovy
  2. Systém orlích per
  3. Ohnivectví
  4. Kmen jako malá sociální skupina
 4. Základní rysy empirického šetření
  1. Výzkumné otázky, cíle a předpoklady
  2. Metodologie šetření a charakteristika dotazníku
  3. Charakteristika výzkumného vzorku
 5. Prezentace empirických zjištění
  1. Aktuálnost myšlenek a prvků woodcraftu
  2. Motivace k náčelnictví
  3. Míra vlivu členství na členy LLM a jeho projevy
  4. Aplikace myšlenek woodcraftu do pedagogické praxe
 6. Závěr
 7. Zdroje
 8. Seznam tabulek, grafů a příloh
 9. Přílohy

Autor:Nicol Jará
Studijní program:B1501 – Biologie
Studijní obor:Biologie se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Vedoucí práce:Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.

Zadání bakalářské práce

Autor:Nicol Jará
Studium:S14BI060BP
Studijní program:B1501 Biologie
Studijní obor:Biologie se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Název bakalářské práce:Možnosti využití myšlenek Ligy lesní moudrosti pro výchovu a život v 21. století
Název bakalářské práce v AJ:The application possibilities of The Woodcraft League’s ideas in education and life in 21st century

Cíl, metody, literatura, předpoklady:

Bakalářská práce se zabývá hlavními myšlenkami Ligy lesní moudrosti (The Woodcraft Leauge) v kontextu současného světa typického rysy postmoderní společnosti. Bakalářská práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje organizaci Ligy lesní moudrosti v historickém kontextu i se zaměřením na autora pedagogické myšlenky, na jejímž základě byla Liga lesní moudrosti vystavená, E. T. Setona. Specifikovány jsou vybrané hlavní aspekty: struktura organizace, přínos výchovy v duchu lesní moudrosti v běžném životě a další. Důraz je kladen na související pedagogické myšlenky. Klíčovým cílem empirické části je zmapovat subjektivní pohled členů na otázku významu Ligy lesní moudrosti pro jejich život a výchovu v současném světě. Využit je explorativní přístup, kvantitativně-kvalitativní design řešení.

ANDERSON, H. Náčelník: Ernest Thompson Seton a mizející Západ. 1. vyd. Praha: Václav Vávra, 2012, 295 s., ISBN 978-80-904543-0-9. PECHA, Libor. Woodcraft: lesní moudrost a lesní bratrstvo. [Praha: Levné knihy KMa, 2007], 342 s. ISBN 978-80-7309-444-7. PORCH, Josef a kol. Kmenové zřízení. 1. vydání. Praha: Retisk, 2011. LES. ISBN 978-80-904567-0-9 SETON, Ernest Thompson. Dva divoši: o dobrodružstvích dvou chlapců, kteří žili jako Indiáni, a o tom, co všechno se naučili. 6. vyd. Praha: Albatros, 1990, 377 s. SETON, Ernest Thompson. Poselství rudého muže. Vyd. 2. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1997, 84 s. ISBN 80-901622-9-0.

Garantující:Katedra pedagogiky a psychologie
pracoviště:Pedagogická fakulta
Vedoucí práce:Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Oponent:Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Datum zadání závěrečné práce:11.2.2015

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala (pod vedením vedoucí bakalářské práce) samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu.

Prohlašuji, že bakalářská práce je uložena v souladu s rektorským výnosemč. 1/2013 (Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK)

V Hradci Králové dne 23.4.2017

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Daniele Vrabcové, PhD. za vedení práce a podnětné komentáře. Dále bych ráda poděkovala náčelnictvu LLM a všem přítomným na Sněmu zástupců 2016, bez jejichž vstřícnosti by nebylo možné uskutečnit dotazníkové šetření. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem, kteří mi při tvorbě bakalářské práce byli oporou.

Anotace

JARÁ, Nicol. Možnosti využití myšlenek Ligy lesní moudrosti pro výchovu a život v 21.století. Hradec Králové: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017. 49 s. Bakalářská práce.

Bakalářská práce se zabývá hlavními myšlenkami Ligy lesní moudrosti (The Woodcraft Leauge) v kontextu současného světa typického rysy postmoderní společnosti. Bakalářská práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje organizaci Ligy lesní moudrosti v historickém kontextu vývoje i se zaměřením na E. T. Setona, autora pedagogické myšlenky, na jejímž základě Liga lesní moudrosti vznikla. Specifikovány jsou vybrané hlavní aspekty: hlavní pilíře organizace, přínos výchovy v duchu lesní moudrosti v běžném životě a další. Klíčovým cílem empirické části je zmapovat subjektivní pohled členů na otázku významu Ligy lesní moudrosti pro jejich život a výchovu v současném světě. Využit je explorativní přístup, kvantitativně-kvalitativní design řešení.

Klíčová slova: Liga lesní moudrosti, Ernest Thompson Seton, Miloš Seifert, Woodcraft

Annotation

JARÁ, Nicol. The application possibilities of The Woodcraft League ideas in education and life in 21st century. Hradec Králové: Faculty of Science, University of Hradec Králové, 2017. 49 pp. Bachelor Thesis.

The bachelor thesis focuses on the main ideas of The Woodcraft League in respect to the modern society and its features. The bachelor thesis is divided into two parts – a theoretical and an empirical. The theoretical part defines The Woodcraft League in historical context and focuses on E. T. Seton, the author of the pedagogical ideas, on which The Woodcraft League is based. Main aspects are specified – the structure of the organization, contributions of the woodcraft education to everyday life. The primary aim of the empirical part is to map subjective opinions on the impact of The Woodcraft League on the lives of the members in the modern society. The method- ology uses exploratory approach and qualitative-quantitative design.

Keywords: The Woodcraft League, Ernest Thompson Seton, Miloš Seifert, Woodcraft


následující kapitola | Zpět na obsah