Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Obnova československého woodcrafterského hnutí po roce 1989

Roman Faů

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
ORÁLNÍ HISTORIE - SOUDOBÉ DĚJINY

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Praha 2018

Obsah

 1. Úvod
 2. Metodologická část
  1. Orální historie
  2. Narátoři
   1. Oslovení narátorů
  3. Rozhovory
   1. Životopisné vyprávění
   2. Tematický rozhovor
   3. Zpracování rozhovorů
  4. Další prameny
   1. Osobní listinné dokumenty
   2. Dobová periodika
   3. Sekundární literatura
 3. Empirická část
  1. Historie woodcraftu ve světě
  2. Historie woodcraftu v Československu
  3. "Normalizace" - čas přežívání, čas vzkříšení
   1. Midewiwin
   2. Centra woodcraftu v období "normalizace"
  4. Obnovení Ligy lesní moudrosti
  5. Liga lesní moudrosti v první polovině 90. let
  6. Vliv svobody na transformaci woodcrafterského hnutí po roce 1989
 4. Závěr
 5. Seznam pramenů a literatury
 6. Protokoly rozhovorů a Karty narátorů

Prohlášení

 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené a literaturu.
 2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
 3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 15. 6. 2018 Roman Faů

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí diplomové práce Mgr. et Mgr. Lence Krátké, Ph.D. za její vstřícný přístup, trpělivost, cenné rady a v neposlední řadě také čas, který mi během jejího vypracovávání věnovala. Stejně tak bych chtěl vřele poděkovat všem svým narátorům, kteří mi kromě svého času věnovali části vlastních nenahraditelných vzpomínek, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. V neposlední řadě bych rád poděkoval Tomáši Studenovskému za jeho spolupráci při pátrání a třídění původních listinných materiálů vztahujících se k historii woodcrafterského hnutí.

Abstrakt

Tato diplomová práce mapuje události a procesy, které jsou spojeny s obnovou Ligy lesní moudrosti po pádu komunismu v Československu v roce 1989. Zabývá se společenstvími woodcrafterů a jim blízkými skupinami, které v posledních letech tzv. normalizace zintenzivnily své aktivity a vytvořily tak širokou platformu obdobně smýšlejících jednotlivců a uskupení, která se stala základnou pro znovuobnovení woodcrafterské organizace po sametové revoluci.

Dále práce popisuje jednotlivé události bezprostředně spojené s touto obnovou, představuje přední aktéry tohoto procesu a pokouší se vysvětlit stěžejní kroky, které v těchto souvislostech činili. Nevyhýbá se kontroverzním událostem a ideovým rozepřím, které sebou tato obroda, více než čtyřicet let umlčované organizace, přinesla.

V neposlední řadě předkládaná práce akcentuje následný vývoj v prvním, novodobém období organizace a to, jak se toto hnutí dokázalo etablovat v rámci československé společnosti v kontextu znovuzískané svobody a s tím spojené nekritické euforie a následného vystřízlivění.

Práce jakožto základní pramenný zdroj využívá poznatků získaných metodou orální historie, konkrétně rozhovorů s klíčovými aktéry těchto událostí. Takto získané informace jsou dále komparovány s dalšími písemnými prameny a zasazovány do dobového sociologicko-historického kontextu.

Klíčová slova

E. T. Seton * Liga lesní moudrosti * Obnova * Pád komunismu * Skauting * Tramping * Volnočasové hnutí * Woodcraft


Abstract

This master thesis maps out events and processes which are connected with the resurgence of the Woodcraft league of Czechoslovakia after the fall of communism in Czechoslovakia in 1989. It deals with woodcraft community and affiliated groups that intensified their activities during the last years of the period of normalization in Czechoslovakia. After the Velvet revolution, these groups and individuals represented basis for the resurgence of the Woodcraft league. Furthermore, this paper describes concrete steps connected with this resurgence, introduces prominent actors of this process and tries to explain their major steps. It does not omit controversial events, neither ideological cleavages linked to the resurgence of the organisation, which was gagged more than 40 years.

Finally, this final thesis puts the focus on the evolution of the organisation during its first modern period when it has succeeded in establishing itself within the Czechoslovakian society marked by a newly gathered freedom, an uncritical euphoria and by the subsequent return to reality.

The information for this study was collected using the method of oral history, more specifically through interviews with prominent actors of these events. Collected findings were subsequently compared with information from other written sources and put in their socio-historical context.

Keywords

E. T. Seton * Fall of communism * Free time initiative * Resurgence * Scouting * The Woodcraft league of Czechoslovakia * Tramping * Woodcraf


následující kapitola | Zpět na obsah