Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

WOODCRAFTERSKÝ ZÁKON

Josef Porsch - Ablákela; výňatek z bakalářské práce

1. Oheň.

Oheň je ústředním bodem učení o woodcraftu. Jak sám Seton říká, u ohně povstala první společenská jednotka. Lidé totiž mohli v noci sedět v noci beze strachu a nemuseli se schovávat jako dříve. Kolem ohně vyrostly všechny společné zvyky, vyvinula se řeč, umění atd. Někteří badatelé se domnívají, že právě ochrana ohně, která vedla dávné lidi k myšlenkám o nadpřirozených silách - a že tak vznikla první náboženství.

Oheň je předmětem úcty. Právě pro jeho kouzlo se mladí lidé ve woodcraftu shromaždují kolem ohně. Učí se u něj prostotě dávných lidí a posvátnému chování.

2. Silně založený člověk je čtyřhranný.

Už víme, že woodcraft si klade za úkol vychovávat harmonicky, všemi těmito čtyřmi cestami. Když Seton říká, že "silně založený člověk je čtverhranný", chce tím říci právě toto. "Našich tisíc činností se vztahuje k těmto zákonům."

V symbolické kresbě čtyřnásobného ohně se doprostřed kreslí kruh, který je symbolem Velkého ducha. Ústřední oheň je symbolem Velkého ducha. Velký duch (nebo také Velké Tajemství) "byl vždy" a je symbolem nikdy neuhasínajícího života, říká Seton.

Jako z prostředí okolo ohně vycházelo všechno lidské, tak z ústředního ohně woodraftu vychází už zmíněné čtyři směry (cesty) - duch, tělo, mysl a služba.

Každá cesta v této kresbě dále vede k jednomu ohníčku (světlu), které představují sílu, krásu, pravdu a lásku. A skrze cesty, jež je spojují s ústředním ohněm, se čtou: tělo krásy (krása těla), mysl pravdy, duch síly, služba lásky (láskou). Woodcraft tak nejprve rozvíjí tělo, pak poznání, potom poznání duchovna a nakonec - jako nejvyšší poznání duchovna - službu. Ve woodcraftu je to služba druhým lidem, kdy k nim sestoupím a sloužím jim. Z každého světla vycházejí tři paprsky, představující dvanáct zákonů woodcraftu.

V následujícím výčtu se pokusím řídit logickou posloupností světel, tak jak ji uvádí Seton.

3. Tělo krásy.

Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.

"Pro tělesný vývoj užíváme zavedených a mnoha nových her, všechny s měřením výkonnosti, a dáváme přednost těm, které se hrají v přírodě. Ale učíme se také znáti význam a požadavky výživy, péče o tělo, povinnosti zdokonaliti a zkrásněti je. Učíme se nalézti smysl odívání, zdravotní význam slunečního světla, požehnání vzduchu, klid noci."

4. Mysl pravdy.

„Učit se znamená měnit se.„ (Gótama Buddha)
Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.

"Pro rozumový vývoj se obracíme k lákavému poli studia přírody a pěstování rukodílných prací."

5. Duch síly.

„Neslyšeli jste o onom pomateném člověku, jenž za jasného poledne rozžal svítilnu, běžel na tržiště a bez ustání vykřikoval: „Hledám Boha! Hledám Boha!„ - Protože tam stálo mnoho z těch, kdo v Boha nevěřili, vzbudil velké veselí. Snad se neztratil? pravil jeden. Což se zaběhl jak dítě?„ F.Nietzsche
Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

"Pro duchovní vývoj používáme kázně, posvátnosti a výchovy Sněmovního kruhu, povzbuzení představivosti vybranými hrami, kouzla ohně, táborových povinností, dobrého občanství, zasvěcování, titulů, obřadů, symbolismu a pro starší členy (to jest přes 15) bdění, postů a pokání. Začínáme a končíme sněm zbožným uctíváním Velkého Ducha a moudrost, jež je základem každého zdravého náboženství, roste v táborových rozhovorech a v jemné síle ovzduší tábora."

„Všechny krásné a fantastické věci spojujeme s duchovním vývojem a hledíme vše v našem životě učiniti malebným, ať zvyky, výzbroj, oděv nebo dílo svoje, slavnostním zbarvením, krásou a romantikou."

6. Služba lásky.

"Každá duše je ručitelkou toho, co si sama vysloužila." Korán
Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

"Pro službu se věnujeme první pomoci a záchraně života dle Červeného kříže, skautskému dobrovolnictví, skautování, táborové práci, kuchyňské práci, péči o tábor, společenskému zabavování a chování, výcviku orientačnímu, oddáváme se pudu družnosti, úcty veřejného mínění..., občanské službě ve městě a pěstujeme výkony ve Sněmovním kruhu."