www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah

8. ZÁVĚR

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala rodnými jmény, přezdívkami a hypokoristiky, které jsou v současnosti užívány mezi dětmi a mládeží působícími v zájmové organizaci Woodcraft. Pokusila jsem se blíže přiblížit pojem woodcraftu a začlenit rodná jména, přezdívky a hypokoristika jeho členů do současného onomastického systému. Prostřednictvím výzkumu, který byl proveden dotazníkovou formou, jsem nashromáždila reprezentativní množství jazykového materiálu, který se stal podkladem mé práce. S přihlédnutím k dosud publikovaným materiálům, na základě zpracovaného výzkumného vzorku a po slovotvorné analýze získaných antroponym mohu vyvodit následující závěry:

  1. V současnosti nepodléhá volba rodných jmen módním trendům, ve zkoumaném vzorku převažovala jména trvale oblíbená (Jan, Jiří, Jakub, Tomáš, Jana), nejčastěji původu hebrejského a řeckého.
  2. Úsek práce věnující se přezdívkám poukázal na skutečnost, že při pojmenovávání jedinců přezdívkami se uplatňují nejen tradiční a osvědčené přezdívky motivované tělesnými a duševními vlastnosti nositele, ale i přezdívky vyplývající z konkrétních událostí, z aktuální společenské situace. Materiál nashromážděný ve woodcrafterském prostředí poskytl škálu dalších možností, které se uplatňují při tvorbě přezdívek. Z uvedeného vyplývá, že tvorba přezdívek je aktuálním pojmenovacím procesem, který neustále přináší nový materiál a vypovídá o dětských kolektivech.
  3. Při slovotvorném rozboru hypokoristických podob jmen bylo zjištěno, že nejproduktivnějším způsobem tvoření hypokoristik je odvozování z redukovaného základu rodného jména, hypokoristika i přezdívky. Slovotvorná analýza také poukázala na fakt, že při vytváření hypokoristik se uplatňuje celá řada slovotvorných formantů. Hodnocení sufixů z hlediska jejich expresivního zabarvení bývá často velmi subjektivní, protože záleží na konkrétní komunikační situaci. Analýza také poukázala na možnosti mnohoznačné interpretace při tvorbě hypokoristických útvarů.
  4. Z množství získaných hypokoristik vyplývá fakt, že dívky tvoří v průměru dvakrát tolik hypokoristik, než chlapci. Věnují tedy svým jménům značnou pozornost, při vytváření nových pojmenování jsou dívky kreativnější, protože uplatňují širokou škálu pojmenování.

Výzkum ukázal, že tvorba přezdívek i hypokoristik je v současnosti stále aktuálním pojmenovacím procesem nejen ve woodcrafterském kolektivu.


předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net