Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

6. Použité zdroje

Autoevaluace: výběr příspěvků : metodický portál www.rvp.cz. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007, 108 s. ISBN 978-80-87000-16-8.

BALKOVÁ, Krista. Náměty pro školní družinu: deset projektů s konkrétními činnostmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-802-9.

BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 2. Překlad Dana Lisá. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-930-9.

ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2993-0.

ČINČERA, Jan. Práce s hrou: pro profesionály. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1974-0.

GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice: příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-15-X.

GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4368-4.

HÁJEK, Bedřich a Jiřina PÁVKOVÁ. Školní družina. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011, 151 s. ISBN 978-80-7367-900-2.

HÁJEK, Bedřich. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 125 s. ISBN 978-80-7367-233-1.

HOLEYŠOVSKÁ, Anna. Rok ve školní družině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 166 s. ISBN 978-80-7367-341-3.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 265 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1369-4.

CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN 80-7067-798-8.

LUNEROVÁ, Kamila, Alice LEHKÁ, Magda KUPKOVÁ a Marie NEDVĚDOVÁ. Korálkové činy pro skřítky. 1. vydání. Praha: Liga lesní moudrosti, 2014, 119 stran. ISBN 978-80-904567-7-8.

LUNEROVÁ, Kamila, Josef PORSCH, Martin ČAPEK, Vlastimil KUBÁT a Pavel SPÁLENÝ. Jak pracovat s knihou Svitek březové kůry: výchova podle woodcraftu. Praha: Liga lesní moudrosti, 2014, 43 stran. ISBN 978-80-904567-5-4.

MACEK, Jiří (ed.) a Petr VILHELM (ed.). Svitek březové kůry. 2., nově zpracované, upr. vyd. Praha: Liga lesní moudrosti, 2003, 150 s. ISBN 80-900223-3-2.

MACEK, Jiří, Kamila LUNEROVÁ a Jan BEJČEK.

Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery: náměty pro woodcrafterskou činnost v přírodě i v klubovně

. 1. vydání. Praha: Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League, 2012, 83 stran. ISBN 978-80-904567-2-3.

MACEK, Milan. Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Vyd. 1. V Praze: NIDM, 2007, 98 s. ISBN 978-80-86784-41-0.

NEUMAN, Jan. Osobnostní rozvoj prostřednictvím učení a výchovy v přírodě. UK FTVS Praha. Praha: ACORát, 2013. ISSN 1803-0823.

PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-666-6.

PECHA, Libor. Woodcraft: lesní moudrost a lesní bratrstvo. Ilustrace Radek Orel. V Olomouci: Votobia, 1999. ISBN 80-7198-353-5.

PORSCH, Josef, Kamila LUNEROVÁ, Vlastimil KUBÁT, Josef SOKOL, Vladimír LEVÍNSKÝ a Petr VILHELM. Kmenové zřízení. 1. vydání. Praha: Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League, 2011, 143 stran, Les (Liga lesní moudrosti). ISBN 978-80-904567-0-9.

SETON, Ernest Thompson. Dva divoši: o dobrodružstvích dvou chlapců, kteří žili jako Indiáni, a o tom, co všechno se naučili. 4. vyd. Praha: Albatros, 1976, 377 s. Klub mladých čtenářů (Albatros).

SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. 1. vyd. Praha: Olympia, 1970, 349 s.

SETON, Ernest Thompson. Stoupání na horu. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2013, ISBN 978-80-87595-17-6.

SKALKOVÁ, Jarmila. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 204 s. Učebnice pro vysoké školy.

SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.

ŠTÍPLOVÁ, Ljuba a Zdeňka KREJČOVÁ. Knížka na prázdniny. V Praze: Albatros, 1991. ISBN 80-00-00334-1.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

Internetové zdroje:

Biography. E. T. Seton institute. [online]. © 2015 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://etsetoninstitute.org/biography/

E.T.SETON – život Černého vlka. Trampský magazín. [online]. 27.10.2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: http://www.trampsky-magazin.cz/blog/etseton-zivot-cerneho-vlka-375.html

Expertise Indelible Enterprises. Indelible Enterprises LLC [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: http://www.indelibleenterprise.com/expertise.html

Liga lesní moudrosti: životopis. Liga lesní moudrosti [online]. [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton&lan=cs

Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin. MŠMT ČR. [online]. 10.6.2002 [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/metodicky-pokyn-k-postaveni-organizaci-a-cinnosti-skolnich-druzin

Školní družiny. MŠMT ČR. [online]. 2015 [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/skolni-druziny

Školský zákon, MŠMT ČR. MŠMT ČR. [online]. © 2013-2015 [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah