Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

5. Závěr

Po dobu několika měsíců jsem realizovala, pozorovala a vyhodnocovala, jakým způsobem funguje metodika woodcraftu ve školní družině. Zajímalo mě, jak budou žáci ve formálním prostředí reagovat na hlavní strategie a nástroje tohoto výchovného hnutí, které z nich se osvědčí a které nikoliv. Zkoumala jsem také problémy, které se vyskytly při samotné realizaci programu. K některým problémům se v průběhu trvání programu podařilo nalézt účinná řešení, některé se nepodařilo odstranit vůbec.

Na základě informací uvedených v teoretické části této bakalářské práce si dovolím tvrdit, že zasazení metodiky woodcraftu do prostředí školní družiny může být vhodným prostředkem k dosažení cílů zájmového vzdělávání. Skrze jednotlivé strategie a použité hlavní nástroje woodcraftu se postupně dařilo naplňovat cíle zájmového vzdělávání ve školní družině, tak jak jsou uvedené ve školním vzdělávacím programu školní družiny. Woodcraft se zároveň osvědčil jako vysoce kompatibilní s důležitými segmenty zájmového vzdělávání. Nejen, že cíle obojího jsou totožné, ale woodcraft je zároveň nastavený tak, aby vyhověl požadavkům, díky kterým má být výchova ve školní družině účinnou.

Mezi požadavky pro činnosti ve školní družině uvádím v teoretické části tyto: dobrovolnost, požadavek aktivity, požadavek seberealizace, požadavek odpočinkového a rekreačního zaměření, požadavek pestrosti a přitažlivosti, požadavek na jednotu a specifičnost výchovy a vzdělávání mimo vyučování. Dobrovolné zapojení žáků je rozpracováno ve výsledcích evaluace a díky vhodnému nastavení korálkových činů je téměř samozřejmou součástí woodcraftu. To potvrzuje například to, že většina žáků aktivně zkusila splnit alespoň čtyřicet osm nabídnutých činů a každý ze žáků se účastnil alespoň dvakrát sněmu, kde probíhalo i zhodnocení uplynulého období. Aktivita byla dále u žáků podporována skrze motivaci k vytvoření akčních skupinek, ve kterých později znovu plnili činy, jež se jim nepodařilo napoprvé zvládnout. Woodcrafterský motivační systém orlích per, nebo v našem případě korálků je znázorněním námětů k seberealizaci a i pro svou dobrovolnost neztrácí na atraktivitě, ani svůj rekreační charakter.

Woodcraft poskytuje vychovateli pestrou nabídku různorodých námětů na činnosti ve školní družině a umožňuje každému jednotlivci se profilovat podle vlastních možností, zájmů a potřeb. Tato metodika zahrnuje vše, co by se mělo ve školní družině odehrávat, tedy výchovu, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti. Woodcraft jako takový představuje citlivé pedagogické ovlivňování volného času a dává každému jedinci možnost k jeho účelnému využívání formou nabídky různých zájmových aktivit. Toto vše má za cíl seberealizaci svěřených žáků, uspokojení a kompenzaci k dopolednímu vyučování. Právě takto jsou pokládány základy kompetencím k trávení volného času.

V prostředí školní dužiny, kde sehrává důležitou roli i osobní příklad vychovatelky je úkolem každého vychovatele průběžné sebevzdělávání a rozvíjení své vlastní osobnosti. V tomto trvám na další z předností woodcraftu, jež je uceleným programem pro účastníky od 4 do 94 let a sám vychovatel tedy může realizovat svůj osobní rozvoj skrze lesní moudrost a stát se tak kongruentním vzorem svěřeným žákům. Zároveň jsem si vyzkoušela se žáky některé činy plnit a míra motivace žáků k plnění činů v takových případech silně vzrůstala.

Filozofie woodcraftu je mi velice blízká hned z několika důvodů. Předně pro to, že woodcrafteři mezi sebou nesoutěží, mohou činy plnit dobrovolně a na základě vlastní volby. Dalším důvodem je pobyt v přírodě a v souladu s ní. Je až neuvěřitelné, jak primitivně a přesto krásně je i v dnešní době možné žít. Velice oceňuji myšlenku harmonického a všestranného rozvoje už od útlého věku a nabídku výzev pro všechny věkové kategorie, které motivují člověka k ,,překročení vlastního stínu”. V létě roku 2014 jsem byla svědkem toho, že čeští woodcrafteři skutečně dodržují to, co je teorií popsáno a velmi dobře funguje v praxi. Samotná postava asi třicetiletého náčelníka, který nebyl mezi táborníky zdaleka nejstarší a přesto se honosí touto významnou hodností jedině potvrzuje pravdivé woodcrafterské motto ,,činy mluví hlasitěji než slova”.


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah