Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

2. Woodcraft - Lesní moudrost

,,Woodcraft je výchovou člověka s modrou oblohou nad hlavou.“

Porsch a kol. (2011) charakterizují woodcraft jako výchovné hnutí, které vede člověka k harmonickému rozvoji těla i ducha v sepětí s přírodou. Jedná se o komplexní program výchovy člověka ve věku od 4 do 94 let.Výsledkem harmonického rozvoje má být dosažení vysoké lidské úrovně, tedy dokonalého lidství. Zakladatel hnutí E. T. Seton, neboli Černý Vlk také podrobně popisuje, jak by člověk vysoké lidské úrovně měl vypadat (tělesně zdatný, žije v přírodě, je otužilý, moudrý, bystrý, důstojný, zdvořilý,...). Woodcrafterské hnutí se hlásí k bratrství se skautingem, který díky woodcraftu vznikl a z nějž se vyvinul, a dalšími podobnými směry zaměřenými na výchovu přírodou, podrobněji Seton (1970).

Vznik a vývoj hlavní myšlenky woodcraftu jako výchovy úzce souvisí s životem a neustálým rozvojem osobnosti E. T. Setona (nar. 14. srpna 1860, †23. října 1946). Pro toto výchovné hnutí je velice významná právě autenticita jeho zakladatele, který se dokonalému lidství snažil po celý život přiblížit. Během svého života napsal Seton velké množství knih, přibližně deset tisíc vědecko-populárních článků, poměrně přesně zmapoval severní Kanadu a vytvořil nepřeberné množství kreseb, maleb a ilustrací přírody. Nejen díky publikaci své tvorby byl členem významných organizací jako je American Bison Society, American Museum of Natural History, American Ornithology Association, New York Zoological Society a Players Club (New York) a dalších.

V letech 1931-1932 zažíval woodcraft největší popularitu a v té době byla také vystavěna Seton Village a v ní College of Indian Wisdom. Toto světové výukové centrum indiánské moudrosti nechal Seton postavit poblíž Santa Fe a skoupil také okolní pozemky. Roku 1938 zde bylo ke studiu zapsáno sto sedmdesát šest studentů a Americká liga lesní moudrosti měla v tomto roce osmdesát tisíc členů po celé Americe. O dva roky později se ke studiu zapsaly dvě stovky studentů. Dnes je toto místo a další objekty majetkem organizace s názvem Academy for the Love of Learning, která objekty v Seton Village postupně rekonstruuje a uvádí do původní podoby po požárech v letech 2000 a 2006. Po smrti Setona roku 1946 začal pozvolný úpadek woodcrafterského hnutí a důsledkem toho je nyní prakticky neexistující Americká liga lesní moudrosti (Porsch a kol.,2011, Liga lesní moudrosti, 2014, etsetoninstitute.org, 2015).

V srpnu roku 2014 jsem využila možnosti navštívit tradiční táboření českých woodcrafterů na Kosím potoce, kde jsem se setkala mimo jiné s nepřímou vnučkou E. T. Setona, s Julií A. Seton, Ph.D. Julie je dcerou Setonovy adoptivní dcery Dee Seton Barber. Vysvětlila jsem Julii důvod mé návštěvy a požádala ji o krátký rozhovor. Julie byla velice ochotná a otevřeně odpovídala na moje otázky. Nejprve jsem se ptala, jaké to je být vnučkou E. T. Setona a vidět, jak jeho odkaz přetrvává v současnosti v ČR. Julie vyprávěla o tom, jak je okouzlená českou woodcrafterskou organizací Ligy lesní moudrosti a autenticitou jejích členů. Vyprávěla o jejích obavách těsně před příjezdem do tábořiště a o vlídném přijetí „českými indiány“. Ptala jsem se, do jaké míry se promítl woodcraft do jejího dětství. Bylo pro mne překvapující, že Julie sama nezažila výchovu v duchu woodcraftu a to kvůli rodinným neshodám její matky s babičkou. Její dětství bylo bohužel woodcraftem ovlivněné spíše skrze nechtěnou publicitu, v tom smyslu, že bývala se sourozenci velmi často představována jako „ta vnoučata, toho Setona“ a okolí od nich, vzhledem k dílu jejich dědečka, očekávalo jen ty nejlepší studijní výsledky. Sama Julie byla na návštěvě v České republice poprvé a totéž platí i o setkání s woodcraftery. Avšak obavy o to, jak zvládne táboření v tee-pee ji prý opustily během několika málo minut po příjezdu. Během rozhovoru zmínila, že skrze české woodcraftery vnímá myšlenky a filozofii woodcraftu v celé své kráse, že si pobyt velice užívá a velmi ráda jej v budoucnu zopakuje. Setonova vnučka je majitelkou publikací, kreseb a maleb, které dosud nebyly zveřejněny, ani vydány a některé z nich přivezla na ukázku do Čech. Julie se ve své profesní kariéře zaměřuje zejména na mezilidskou komunikaci a komunikační dovednosti a nyní je majitelkou a výkonnou ředitelkou obchodní společnosti Indelible Enterprises LLC. Více na Indelible Enterprises, LLC (2015).

2.1. Woodcraft v Čechách

Počátky woodcraftu u nás sahají až do roku 1912, kdy propagátor myšlenky u nás a překladatel Setonových knih, Miloš Seifert založil přírodovědný kroužek při gymnáziu v Berouně, ze kterého později vznikl první kmen Děti živěny. Roku 1913 vznikly v Praze oddíly Psohlavců s prvky Setonova woodcraftu a po založení Ligy Lesní Moudrosti v USA v roce 1916 se objevily tisíce příznivců i v dalších evropských zemích (Francie, Anglie, Belgie, Německo, Rakousko, Jugoslávie a Rusko). Během války a po ní byly woodcrafterské organizace zrušeny (Pecha, 1999, etsetoninstitute.org, 2015).

Novodobá historie woodcraftu souvisí s historií české Ligy Lesní Moudrosti, která začala 2. června 1990. Tehdy byla na Malém Waldenu oficiálně obnovena činnost LLM a v létě roku 1990 se zde také pořádaly první tábory. V roce 2010 měla česká Liga lesní moudrosti 1099 členů a v týž roce iniciovala vznik mezinárodního woodcrafterského hnutí.

Největší českou woodcrafterskou organizací je již zmíněná Liga lesní moudrosti. Mimo pravidelnou činnost v kmenech patří mezi hlavní činnosti LLM letní táboření na Kosím potoce. Díky iniciativě českých woodrafterů se každé tři roky konají také mezinárodní setkání woodcrafterů. Rok 2014 byl pro české woodcraftery velice významným mimo jiné proto, že se na Kosím potoce sešli zástupci The Woodcraft Chivalry (GB), zavítali sem i izraelští skauti a již zmiňovaná Julia A. Seton. Po dobu čtrnácti dnů byla na loukách u Kosího potoka postavena asi padesátka tee-pee a v nich přebývalo přibližně dvě stě lidí, převážně rodin partnerských dvojic a méně jednotlivců. Současní členové LLM komunikují zejména skrze webové stránky, kde sdílí plánované akce a skrze které se také na události přihlašují. Od roku 2015 také využívají ke komunikaci také facebookové stránky. Česká LLM pravidelně vydává časopis Bizoní vítr a v minulosti publikovala několik knih s popisem metodiky woodcraftu a náměty pro činnost kmenů. LLM v roce 2014 spustila online hru s názvem Stoupání na horu, kde se mohou zaregistrovat celé kmeny, nebo jednotliví woodcrafteři a mohou sem vkládat svědectví o splnění podmínek činů. Na českém trhu existuje další podobná aplikace s názvem Co umím. Obě aplikace, přestože jedna pochází od woodcrafterů a druhá od sdružení EDUin, mají podobné cíle. Mezi ty hlavní patří mapování dovedností dětí a obě online hry jsou zaměřené na jejich silné stránky a tím podporují budování zdravého sebevědomí. Přesto shledávám Stoupání na horu přínosnější, protože si dítě musí splnění činu slovně obhájit a tím rozvíjí navíc komunikativní dovednosti a jistou formu sebereflexe. V aplikaci LLM je členům poskytována zpětná vazba od ostatních woodcrafterů. Tato aplikace na rozdíl od Co umím nabízí úkoly ke splnění, které fungují i jako náměty pro činnost.

2.2. Devět hlavních zásad woodcraftu

Uvádím heslovitě všech devět zásad woodcraftu, jež podle Setona vedou k naplnění všech woodcrafterských cílů. Ke každému heslu stručně vyjadřuji jeho hlavní myšlenku. Přesné a plné znění naleznete v Knize Lesní moudrosti, na internetových stránkách LLM a také v příloze této práce.

Tyto zásady blíže specifikují, jak by měla výchova v duchu woodcraftu probíhat tak, aby se o woodcrafterskou skutečně jednalo. V praktické části této bakalářské práce také uvádím, jakým způsobem jsme tyto zásady dodržovali ve formálním prostředí školní družiny a jakým způsobem korespondují s režimem dne ve školní družině:

  1. Hnutí lesní moudrosti má sloužit ozdravění a osvěžení člověka skrze smysluplnou náplň volného času, nehledě na pohlaví, nebo věk.
  2. Táborový život - forma regenerace duševních i fyzických sil skrze izolace člověka po vymezenou dobu od problémů moderního světa.
  3. Samospráva za vedení dospělých - členové jakéhokoliv věku mají právo spolurozhodovat a podílet se na společných záležitostech woodcrafterského uskupení, jehož jsou členem.
  4. Kouzlo táborového ohně - symbol pokroku lidstva a bezpečí.
  5. Výchovné prostředky v duchu lesní moudrosti - rozvoj všestrannosti člověka na základě jím dobrovolně volených cílů.
  6. Pocty podle stanovených měřítek - shodné a nesoutěživé podmínky k získání důkazů o vlastním osobnostním růstu woodcraftera.
  7. Osobní vyznamenání za osobní výkony - vedení člověka skrze motivační systém orlích per k sebezdokonalování a neustálému překračování vlastního stínu.
  8. Ideální hrdina - životní vzor morálně vyspělého člověka, například indiána, nebo člene jiného přírodního národa.
  9. Malebnost ve všem - zásada, jež je třeba dodržovat pro rozvoj citového vnímání světa jedincem. Bývá realizována skrze obřady, tance, písně apod.

2.3. Symboly a sedm tajemství lesní moudrosti


Obrázek 1, Znak lesní moudrosti,
zdroj: www.woodcraft.cz

Woodcraft chápe symboly jako velmi důležité nejen díky poslední z devíti zásad, ale zejména pro jejich schopnost oslovit člověka ,,...do hloubky a přitom osobním způsobem" (Porsch a kol., 2011). Vedle symbolů popsal Seton také sedm tajemství lesní moudrosti, jež mají vedle devíti zásad ještě lépe napomoci k pochopení hlavní myšlenky woodcraftu.

Za symbol woodcraftu se považuje zejména kulatý bílý štít s modrými rohy (Obrázek 1), přičemž jednotlivé jeho části mají svůj význam. Rohy symbolizují útok a štít obranu, modrá barva rohů připomíná modrou oblohu a bílá je barvou čistoty. Dalšími symboly jsou woodcrafterská vlajka, písková kresba, obřadní plátno, pasovací kopí a šerpa poct.

Mezi sedm tajemství lesní moudrosti patří Lék na obloze, Posvátný oheň, Lesní chléb, Severní hvězda, Noční bdění (vigilie), Mír noci a pro účely mého programu nejdůležitější - Woodcrafterský zákon (viz obrázek 2).


Obrázek 2, Čtyřnásobný zákon
zdroj: www.sedmicka.aspone.cz

,,Z velkého ústředního ohně se rozbíhají čtyři cesty - cesta těla, cesta mysli, cesta ducha a cesta služby. Všichni lidé, kteří chtějí být skutečnými lidmi, musí jít po těchto čtyřech cestách. Každá z nich vede ke světlu, malému ohníčku, který zapalujeme z velkého ústředního ohně. Tato světla jsou krása, pravda, síla a láska. Z těchto čtyř světel vychází dvanáct zákonů lesní moudrosti - a to je tajemství čtyřnásobného ohně…” Seton (1970)

Woodcrafterský zákon čtyřnásobného ohně je vlastně souborem pravidel, jimiž se má každý řádný člen kmene řídit. symbol čtyřnásobného ohně bývá graficky znázorněn před zahájením každého sněmu například samotným náčelníkem kresbou v písku. My jsme pro tyto účely vyrobili barevný znak čtyřnásobného ohně z kartonu. Oheň je ve woodcraftu velice silným symbolem, podle Setona je oheň symbolem Velkého ducha, sluncem ukrytým ve dřevě a prostředek zajišťující teplo, světlo a bezpečí. Existují různě podrobné verze, jež popisují čtyřnásobný oheň. Zde uvádím krátké znění:

Čtyři světla, zažehnutá z velkého ústředního ohně, jsou krása, pravda, síla a láska.

Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.
Seton (1970)

2.4. Cíle a prostředky woodcraftu

Jak uvádí Macek (2013), toto hnutí k naplnění cíle využívá takzvané čtyři pilíře, které jsou realizovány formou konkrétní náplně, tedy prostředků. Cílem woodcraftu je člověk vysoké lidské úrovně tak, jak jej popisoval E. T. Seton. Čtyři pilíře vnímané jako základní výchovné metody směřují právě k naplnění tohoto cíle. Nejedná se o násilnou výchovu, ale o využívání přirozených instinktů dětí i dospělých. Těmito pilíři jsou: táboření a pobyt v přírodě, harmonický rozvoj osobnosti, woodcrafterský zákon a woodcrafterská společenství.

Harmonickým rozvojem osobnosti se rozumí všestranný a současný rozvoj zejména ve čtyřech oblastech osobnosti. Jedná se o rozvoj těla, tedy tělesné zdatnosti formou činů uvedených v sekci modrého světla krásy, o rozvoj mysli formou sebevzdělávání ve sféře přírodovědy a filozofie skrze činy zařazené v zeleném světle pravdy, o rozvoj rukodělné a duševní tvořivosti ve žlutém světle síly a v neposlední řadě o rozvoj srdce, který probíhá skrze činy růžového světla lásky. Světlo lásky směřuje k vytváření vztahu k živé i neživé přírodě a jejím tvorům a k vytváření kulturních a morálních hodnot člověka, potažmo lidstva. Woodcraft klade důraz na osobnostní růst zrcadlený formou nesoutěživých zkoušek (činů), sdílením vývoje samotného woodcraftera, který se tímto stává vzorem druhým a skrze přechodové obřady. Srov. s Porsch a kol. (2011).

Woodcraft využívá motivační systém orlích per a orlí pera zde zároveň plní svou funkci jako důkaz úspěšně absolvovaných úkolů. Po splnění podmínek jednotlivých úrovní činů, získávají woodcrafteři v Lóži skřítků (věk 4-10 let) právo nosit korálek. U starších woodcrafterů (Malá lóže, Velká lóže) se po splnění určité etapy udílí právo nosit Orlí pero, které je také dokládáno odpovídajícím stvrzením o splnění činu, neboli glejtem. Po získání předem stanoveného počtu korálků, nebo orlích per má každý woodcrafter možnost zažádat o přiznání titulu lesní moudrosti.

Woodcrafterský zákon (viz Symboly a sedm tajemství lesní moudrosti) by měl sloužit jako střelka kompasu, která woodcrafterům ukazuje, zda jsou na správné cestě k cíli - k dokonalému lidství.

Mezi woodcrafterská společenství patří rody, kmeny, ale i jednotlivci. Takové společenství je z hlediska formování osobnosti člověka důležité a jak uvádí Porsch a kol.(2011), woodcrafterská společenství mohou svým členům poskytovat určitý přesah, například kontakt s dalšími lidmi, kteří na sobě chtějí pracovat.

Všemi čtyřmi pilíři woodcrafterské výchovy má prostupovat zásada malebnost ve všem, tedy vnímat krásné a vytvářet jej. Woodcrafteři si také zakládají na dodržování tradic a obřadů, mezi které se řadí například sněmy několikrát zařazené do programu školní družiny. Takový sněm měl svůj význam nejen z hlediska udílení poct za dosažené výkony, ale také z hlediska zhodnocení předešlých aktivit spolu s žáky.


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah