Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Seznam zkratek
KRK Kontrolní a revizní komise
LLM Liga lesní moudrosti
SZ Sněm zástupců
ÚROP Ústřední rada orlích per

Vnitřní řád LLM

Obsahem Vnitřního řádu LLM jsou závazné podmínky pro činnost LLM, které rozšiřují a upřesňují Stanovy LLM. Vnitřní řád platí pro všechny členy LLM. Pravidla obsažená ve Vnitřním řádu nesmí být v rozporu se Stanovami LLM ani s obecně závaznými právními předpisy. Vnitřní řád nabývá platnosti po schválení Sněmem zástupců LLM. Pouze Sněm zástupců je oprávněn provádět změny nebo doplňky ve Vnitřním řádu LLM.

Obsah Vnitřního řádu:

 1. SNĚM ZÁSTUPCŮ
 2. NÁČELNICTVO LLM
 3. ROZŠÍŘENÉ NÁČELNICTVO LLM
 4. ÚSTŘEDNÍ RADA ORLÍCH PER
 5. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
 6. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

1. Sněm zástupců (dále jen SZ)

Pouze SZ přísluší:
 • rozhodovat o změně Stanov (viz Stanovy IV.2.1.6), Vnitřního řádu, o změně a případně přijetí dalších zásadních dokumentů LLM,
 • volit Náčelníka LLM, Náčelnictvo, rozšířené náčelnictvo a předsedu Kontrolní a revizní komise,
 • rozhodnout o zrušení spolku (viz Stanovy IV.2.1.6), jmenování likvidátora a vypořádání likvidačního zůstatku převodem na jiný spolek s obdobným účelem (viz Stanovy V.4.2),
 • řešit případné vážné spory v organizaci, vyřizovat odvolání vůči rozhodnutí Náčelnictva,
 • schvalovat roční finanční uzávěrku, brát na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise, stanovovat výši a termín zaplacení členských příspěvků apod.,
 • schvalovat metodické materiály (Svitek březové kůry - Knihu orlích per a mistrovství, Kmenové zřízení apod.)

SZ dále přísluší vylučovat členy LLM (viz Stanovy III.3.b), rušit kmeny LLM (viz Stanovy IV.3.1.5.a), případně rody LLM (viz Stanovy IV.3.2.5.a).

1.1 Svolání SZ

SZ se koná nejméně jednou ročně. Svolává ho Náčelnictvo v předstihu minimálně 6 týdnů; pouze v naléhavých případech v kratší lhůtě. Oznámení obsahuje místo a termín konání, program SZ a návrh osob do orgánů SZ.

Oznámení musí být zasláno všem osobám, které mají právo zúčastnit se SZ. Jsou to:
 1. osoby s povinnou účastí, které jsou svoji případnou neúčast povinny omluvit předem:
  • zástupci uznaných kmenů LLM, zástupci rodů LLM a zástupci stráží lesní moudrosti (viz Stanovy IV.3.1.4., IV.3.2.4. a IV.4.2.),
  • členové náčelnictva LLM.
 2. osoby s právem na účast:
  • členové Kontrolní a revizní komise,
  • členové rozšířeného náčelnictva,
  • (v případě volby) členové navrhovaní do volených funkcí,
  • pozvaní hosté (náčelnictvem LLM, případně 1/3 zástupců uznaných kmenů).

1.2 Usnášeníschopnost a náhradní SZ

SZ je usnášeníschopný při přítomnosti zástupců nadpoloviční většiny uznaných kmenů.

Není-li SZ usnášeníschopný, je po uplynutí jedné hodiny po řádném termínu zahájen náhradní SZ, kde již neplatí podmínka nadpoloviční účasti pro dosažení usnášeníschopnosti, kde je však možno hlasovat pouze o otázkách, které byly na plánovaném programu.

1.3 Mimořádný SZ

Mimořádný Sněm zástupců musí být svolán do jednoho měsíce, požádá-li o to nejméně 1/3 náčelníků uznaných kmenů. V případě naléhavé situace se pro jeho svolání může rozhodnout samotné Náčelnictvo.

Mimořádný SZ může svolat i nově zvolené náčelnictvo před převzetím řízení LLM, shledá-li k tomu závažný důvod.

1.4 Orgány SZ

Orgány SZ jsou předsedající, zapisovatel a komise SZ.

Do těchto funkcí (orgánů SZ) mohou být Sněmem zástupců zvoleni pouze členové LLM ve věku 18 a více let.

Náčelnictvo LLM je povinno navrhnout předem kandidáty pro jednotlivé orgány SZ, protikandidáty může navrhnout kdokoli ze zúčastněných na SZ.

1.4.1 Předsedající SZ

 • řídí SZ v souladu se schváleným programem,
 • uděluje slovo a dohlíží na dodržování stanoveného tématu a přiměřené délky jednotlivých příspěvků,
 • v případě překročení dohodnutého časového limitu či nedodržení tématu odebírá slovo,
 • ve vlastních vystoupeních se také drží stanovených témat a časové přiměřenosti, podle okolností pak může požádat o zastupování v řízení SZ (zpravidla zapisovatele nebo předsedu komise SZ) v projednávaném bodu programu, především pokud sám aktivně vystupuje s návrhy k projednávanému bodu,
 • řídí hlasování,
 • stvrzuje podpisem přesné znění usnesení SZ a jeho platnost.

1.4.2 Zapisovatel SZ

 • pořizuje zápis ze SZ,
 • vede prezenční listinu,
 • sestavuje usnesení SZ, je zodpovědný za správné a přesné znění jednotlivých bodů.

1.4.3 Komise SZ

 • skládá se z předsedy a dvou členů,
 • kontroluje zástupce kmenů, rodů a stráží ohledně mandátu k účasti na SZ a právu hlasovat,
 • zjišťuje a oznamuje, zda je SZ usnášeníschopný, v kladném případě oznamuje též součet hlasů pro hlasování
 • předkládá SZ návrhy (kandidátky) k volbě do jednotlivých funkcí či orgánů LLM,
 • sčítá hlasy, je zodpovědná za správné součty během hlasování,
 • předseda komise SZ stvrzuje podpisem usnesení SZ.

1.5 Hlasování na SZ

Na jednání SZ se rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných, není-li Stanovami pro konkrétní případ určeno jinak. (Prostou většinou se rozumí: po odečtení hlasů, které jsou neplatné a které se zdržely, je pro schválení nutná nadpoloviční většina zbylých hlasů.)

1.6 Hlasovací právo mají:

 • náčelníci uznaných kmenů LLM, případně jimi určení zástupci (viz Stanovy IV.3.1.4); pokud má kmen více než 30 členů, přísluší mu jeden další zástupce s hlasovacím právem za každých započatých 30 členů kmene.
 • zástupci rodů LLM (viz Stanovy IV.3.2.4),
 • zástupci stráží lesní moudrosti (viz Stanovy IV.4.2),
 • členové náčelnictva LLM, u členů náčelnictva LLM je hlasovací právo nepřenosné na zástupce.

V případě kumulace funkcí platí, že žádná z oprávněných osob nemůže mít více než jeden hlas.

1.7 Volba zástupců rodů a stráží

Zástupce rodů si mezi sebou vybírají jednotlivé rody (viz Stanovy IV.3.2.4). Jeden zástupce zastupuje tři konkrétní rody.

Volba zástupců stráží probíhá elektronicky prostřednictvím aplikace na webových stránkách Ligy lesní moudrosti, která je přístupná po vyplnění přihlašovacích údajů. Stráže ve věku 18 a více let mohou volit a být voleni, stráže ve věku 15 a více let mohou volit, stráže mladší 15 let mohou doporučit jiného člena ke zvolení. Členové LLM (stráže), kteří mohou být voleni, vyjadřují svoji ochotu kandidovat vyplněním příslušného pole v aplikaci. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů, a to do celkového možného počtu zástupců (např. pokud může být na SZ maximálně 5 zástupců stráží, je zvoleno pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, v případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě rozhoduje dřívější čas posledního obdrženého hlasu).

1.8 Způsob hlasování

Hlasování může být provedeno buď tajně nebo veřejně.

1.8.1 Průběh tajného hlasování

Předsedající přednese, o čem se bude hlasovat s využitím tajného hlasování.

Hlasování následně proběhne takto:
 • Komise SZ zajistí rozdání hlasovacích lístků, provede poučení o vlastním způsobu hlasování – tj. úpravě hlasovacího lístku (pokud tak již v předchozím neučiní předsedající), požádá hlasující o provedení hlasování a odevzdání řádně upravených hlasovacích lístků komisi SZ.
 • Komise SZ provede sčítání hlasů.
 • Předseda komise SZ oznámí výsledky hlasování, které se zapíší do usnesení SZ, včetně poměru hlasů.

1.8.2 Průběh veřejného hlasování

 • Předsedající přednese přesnou formulaci toho, o čem se hlasuje a nechá hlasovat v pořadí „pro“, „proti“ a „zdržel se hlasování“.
 • Komise SZ sečte jednotlivé hlasy a zkontroluje celkový součet. Oznámí výsledek a potvrdí platnost volby, v případě nesouladu celkového součtu podá návrh hlasovat znovu.
 • Zapisovatel přečte skutečnost, která byla odhlasována, a zapíše ji ve stejném znění do usnesení SZ, včetně poměru hlasů.
 • Jestliže se pro přijetí usnesení vysloví zjevná většina hlasujících, sčítají se pouze hlasy „proti“ a „zdržel se“ a hlasy „pro“ se dopočítají do celkového počtu hlasujících.
 • Hlasování může probíhat i jiným způsobem, pokud je způsob hlasování schválen většinou výše uvedeným způsobem.

1.9 Osnova programu SZ

Program SZ je sestavován podle následující osnovy:

 • prezence (zajišťuje náčelnictvo LLM prostřednictvím zapisovatele SZ, v případě mimořádného SZ svolaného na podnět kmenů s minimálně jedním zástupcem těchto kmenů),
 • zahájení,
 • oznámení usnášeníschopnosti na základě prezence, oznámení počtu hlasů (a případně i celkové účasti na SZ),
 • volba orgánů SZ a zahájení jejich činnosti (do zvolení pracují orgány SZ ve složení navrženém v pozvánce na SZ, po zvolení podle výsledku volby),
 • přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení (řídí zvolený předsedající),
 • zprávy náčelnictva LLM, Kontrolní a revizní komise apod.,
 • kontrola plnění úkolů uložených usnesením předcházejícího SZ,
 • projednávaní bodů podle schváleného programu (v případě potřeby rozhodnutí SZ k projednávanému bodu se ihned po projednání provede i hlasování),
 • časový harmonogram akcí LLM pro další období,
 • diskuse (hosté SZ mohou vystoupit pouze s diskusním příspěvkem, který je předem ohlášený a přijatý do programu SZ nebo na vyzvání předsedajícího SZ),
 • schválení usnesení SZ,
 • závěr SZ.

1.10 Zápis ze SZ

Jedná se o stručný záznam průběhu projednávání jednotlivých bodů programu SZ, musí obsahovat výsledky hlasování. Zápis obsahuje datum, místo konání, obsazení jednotlivých orgánů SZ a seznam účastníků. Je uložen v archivu LLM. Součástí zápisu jsou i písemné zprávy členů náčelnictva a kontrolní a revizní komise.

1.11 Usnesení SZ

Usnesení SZ je základním a zavazujícím dokumentem pro náčelnictvo LLM, jednotlivé organizační složky i pro všechny členy. Usnesení SZ spolu s prezenční listinou musí být archivováno na ústředí LLM. Úplný text usnesení SZ je zveřejněn a dostupný členům LLM.

Obsahuje tyto body:
 • datum, místo konání SZ,
 • přesné formulace jednotlivých skutečností, o nichž se na SZ jednalo, v následujícím členění: „bere na vědomí“, „schvaluje“, „ukládá“ (včetně termínů a zodpovědných osob) a případně další (např. „volí“, „doporučuje“),
 • podpisy osob, které ručí za správnost a platnost usnesení, tj. předsedy komise SZ, předsedajícího SZ a zapisovatele SZ.

1.12 Rozhodnutí SZ mimo zasedání

SZ může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě (dále jen „per rollam“) nebo s využitím technických prostředků.

Sněm zástupců může rozhodovat mimo zasedání ve všech záležitostech, kromě volby členů orgánů spolku a rozhodování vážných sporů ve vnitrospolkových záležitostech. Záležitost, o níž bude rozhodovat SZ mimo zasedání, musí být oznámena všem členům spolku zveřejněním v členské sekci webové stránky spolku a všem členům spolku oprávněným dle ustanovení stanov spolku zúčastnit se zasedání SZ prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu evidovanou za tím účelem spolkem v seznamu členů spolku alespoň 3 týdny předem.

Ustanovení stanov spolku o hlasovacím právu při rozhodování SZ se pro rozhodování SZ mimo zasedání užijí obdobně.

SZ při rozhodování mimo zasedání přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů zástupců mimo zasedání.

Usnesení SZ přijatá mimo zasedání podepisuje Náčelník. Usnesení přijatá SZ mimo zasedání oznámí Náčelnictvo všem členům LLM zveřejněním v členské sekci webové stránky spolku, popř. jiným vhodným způsobem umožňujícím přístup k obsahu usnesení na dálku.

1.12.1. Rozhodování SZ per rollam

Sněm zástupců rozhoduje per rollam formou korespondenčního hlasování nebo hlasováním s využitím datové sítě internet, a to prostřednictvím e-mailových adres zástupců mimo zasedání uvedených v seznamu členů spolku nebo prostřednictvím webového rozhraní, jehož funkcionality zajišťují i individuální přístup jednotlivých zástupců mimo zasedání, popř. i kombinací těchto způsobů hlasování.

Při rozhodování per rollam pošle Náčelník nebo jím pověřená osoba (dále jen „odesílatel“) zástupcům mimo zasedání návrh rozhodnutí, který musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se hlasuje, popis způsobu hlasování, lhůtu pro doručení hlasování odesílateli a všechny podklady potřebné pro rozhodnutí. Není-li stanovena jiná lhůta pro doručení vyjádření zástupce odesílateli, platí lhůta 7 dní. Usnesení SZ je přijato doručením souhlasu nadpoloviční většiny zástupců mimo zasedání. Nedoručí-li zástupce mimo zasedání vyjádření k návrhu rozhodnutí ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. O výsledku hlasování SZ per rollam pořídí Náčelník nebo jím pověřená osoba nejpozději ke dni skončení lhůty pro hlasování zápis. Správnost zápisu o výsledku hlasování ověřuje svým podpisem Náčelník LLM a jeden další člen Náčelnictva.

1.12.2. Rozhodování s využitím technických prostředků

SZ může rozhodovat mimo zasedání také prostřednictvím zvukověobrazových prostředků elektronické komunikace, které umožňují dvousměrnou komunikaci mezi spolkem a zástupci mimo zasedání.

Při rozhodování s využitím technických prostředků pošle Náčelník nebo jím pověřená osoba (dále jen „odesílatel“) zástupcům mimo zasedání návrh rozhodnutí, který musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se bude rozhodovat, termín rozhodování SZ mimo zasedání, všechny podklady potřebné pro rozhodnutí a podrobné informace o technickém prostředku, jehož prostřednictvím se bude rozhodovat, i o způsobu jeho použití pro nadcházející rozhodování SZ. Návrh rozhodnutí musí být zástupců mimo zasedání doručen alespoň 4 pracovní dny před stanoveným termínem rozhodování SZ mimo zasedání.

O rozhodnutí SZ s využitím technických prostředků pořídí Náčelník nebo jím pověřená osoba zápis. Správnost zápisu ověřuje svým podpisem Náčelník LLM a jeden další člen Náčelnictva.

2. Náčelnictvo LLM

Náčelnictvo LLM je ústředním orgánem, který zastupuje SZ LLM mezi jeho jednotlivými zasedáními.

2.1 Členové náčelnictva

Jsou osoby ve věku 18 a více let, jež musí být členy LLM. Členové náčelnictva mají hlasovací právo na SZ i na schůzích náčelnictva.

2.2 Volba náčelnictva LLM

Je voleno Sněmem zástupců na období určené ve Stanovách.

Počet členů náčelnictva určuje SZ (počet by neměl přesáhnout 1/3 hlasů dosažitelných zástupci kmenů při maximální účasti na SZ v den volby).

2.2.1 Průběh volby

 • Komise SZ shromáždí návrhy kandidátů ke zvolení na náčelníka LLM a na ohnivce LLM.
 • V průběhu SZ (při zahájení volby) seznámí její účastníky s kandidáty na vykonávání funkce náčelníka LLM, ohnivce a se způsobem volby. Účastníci mají svými návrhy možnost seznam kandidátů rozšířit (se souhlasem každého nově navrhovaného).
 • Kandidáti navržení na funkci náčelníka LLM vystoupí s krátkými proslovy.
 • Proběhne volba náčelníka LLM - komise SZ vydá účastníkům SZ s hlasovacím právem hlasovací lístky, hlasující odevzdají lístky upravené podle pokynů komise SZ. Komise provede sečtení hlasů a oznámí výsledky; pokud jeden z kandidátů získá nadpoloviční většinu zúčastněných hlasů, je zvolen; pokud ne, volba se postupně opakuje vždy s vyloučením kandidáta s nejmenším počtem hlasů. V kole, kde výběr probíhá pouze ze dvou posledních kandidátů, stačí ke zvolení pouze prostá většina (pro případ, že se někteří hlasující volby zdrží). Pokud by nastala situace, že dvě kola po sobě (před druhým kolem mají oba navržení kandidáti možnost nového proslovu) získají dva „nejlepší“ (poslední) kandidáti rovný počet hlasů, proběhne hlasování bez hlasů odstupujícího náčelnictva; pokud se nerozhodne ani poté, pokračuje ve výkonu funkce odstupující náčelník LLM, pokud je jedním ze dvou volených zbývajících kandidátů; pokud jde o nové kandidáty, rozhodne volba odstupujícího náčelníka LLM. V případě, že je na funkci náčelníka LLM navržen jen jeden kandidát, je kandidát zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu zúčastněných hlasů.
 • Následuje krátký proslov nově zvoleného náčelníka LLM (s možností vyjádření svého doporučení, případně veta návrhu kandidáta k volbě ohnivce).
 • Volba ohnivce (stejným způsobem jako volba náčelníka LLM)
 • Krátká přestávka – v ní komise s novým náčelníkem LLM a ohnivcem připraví návrh složení nového náčelnictva a rozšířeného náčelnictva.
 • Následuje rozprava SZ o novém složení náčelnictva a rozšířeného náčelnictva; komisí předložený návrh je možné na základě návrhů v rozpravě doplnit; ke každému doplňujícímu návrhu se předpokládá i vyjádření nového náčelníka LLM (volí se nové náčelnictvo). Zvolený náčelník LLM má právo návrh na doplnění odmítnout.
 • Volba náčelnictva - komise SZ vydá účastníkům SZ s hlasovacím právem hlasovací lístky (na hlasovacím lístku jsou uvedeni všichni navržení kandidáti, s uvedenými možnostmi hlasování pro-proti-zdržel se), hlasující odevzdají lístky upravené podle pokynů komise SZ. Komise provede sečtení hlasů a oznámí výsledky. Zvolený je každý kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů. V případě potřeby následuje doplňková volba (za nezvoleného kandidáta může být navržen nový a ten je volen v doplňkové volbě, zvolen je nadpoloviční většinou hlasů).
 • Volba (schválení) rozšířeného náčelnictva – rozšířené náčelnictvo je schváleno nadpoloviční většinou hlasů.
 • Volba předsedy Kontrolní a revizní komise (Kontrolní a revizní komise – viz dále).

Poznámka: místonáčelník LLM je volen na schůzi nového náčelnictva.

2.3 Obnova náčelnictva

Pokud některý ze stávajících členů náčelnictva přestane v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu vykonávat svoji funkci, může náčelnictvo kooptovat jeho náhradníka, a to maximálně jednu třetinu členů během volebního období (kooptovaný člen náčelnictva nemá na SZ hlasovací právo). Na začátku nejbližšího SZ je tato obnova doplňující volbou do náčelnictva buď potvrzena nebo zrušena (každý kooptovaný člen samostatně), případně jsou do náčelnictva dovoleni další navržení kandidáti. Takto zvolení členové náčelnictva mají pak v dalším průběhu SZ hlasovací právo.

Pokud přestane svoji funkci vykonávat náčelník LLM, řídí organizaci dočasně místonáčelník a při nejbližším SZ proběhne volba nového náčelnictva. I v tomto případě může náčelnictvo doplnit počet svých členů.

2.4 Náplň funkcí členů náčelnictva

2.4.1 Náčelník – zodpovídá za chod organizace a zastupuje organizaci navenek, koordinuje celé náčelnictvo, svolává schůze náčelnictva. Je zodpovědný i za ekonomický stav organizace. Dbá, aby byly dodržovány Stanovy, Vnitřní řád, usnesení SZ.

Pro výkon této funkce je požadována trestní bezúhonnost v rozsahu „nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin a nebyl odsouzen za nedbalostní trestní čin hospodářského charakteru“. Jmenovaný/-á ji dokládá písemným prohlášením. Vyhnout se manipulaci, korupci a dalším formám neetického chování je považováno za samozřejmost.

2.4.2 Místonáčelník – podle potřeby zastupuje náčelníka LLM a má zodpovědnost vyplývající z rozsahu zastupování a spoluzodpovědnost za chod organizace.

Pro výkon této funkce je požadována trestní bezúhonnost v rozsahu „nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin a nebyl odsouzen za nedbalostní trestní čin hospodářského charakteru“. Jmenovaný/-á ji dokládá písemným prohlášením.

2.4.3 Ohnivec – udržuje kontakt s kmenovými ohnivci a dbá na dodržování a rozvíjení woodcrafterských principů a myšlenek v LLM.

2.4.5 Ostatní členové náčelnictva LLM – zodpovídají za dohodnuté oblasti související s činností LLM.

2.5 Náplň činnosti náčelnictva

Hlavní náplň činnosti náčelnictva LLM:
 • řídí a zodpovídá za chod spolku,
 • dbá, aby byly dodržovány Stanovy, Vnitřní řád a usnesení SZ,
 • zastupuje LLM navenek vůči orgánům státní správy a samosprávy,
 • jedná a spolupracuje se spřátelenými organizacemi,
 • udržuje kontakt s podobnými organizacemi v zahraničí,
 • hospodaří s majetkem a finančními prostředky LLM dle platných zákonů, předpisů a metodických pokynů,
 • připravuje každoroční rozpočet LLM a podklady pro dotace,
 • spravuje finanční prostředky a majetek LLM,
 • eviduje členskou základnu – vybírá členské příspěvky,
 • registruje vzniklé kmeny a rody – vydává zakládací listiny,
 • archivuje veškeré písemnosti LLM – smlouvy, účetní podklady, zápisy ze schůzí náčelnictva, zápisy a usnesení ze Sněmů zastupců, registrované Stanovy LLM, Vnitřní řád LLM, tiskoviny LLM atd.,
 • svolává SZ,
 • koordinuje a řídí jednotlivé oblasti činnosti LLM,
 • sestavuje plán společných akcí minimálně půl roku dopředu,
 • řídí vydávání tiskovin LLM,
 • posuzuje vzniklé spory v LLM a případně je postupuje SZ,
 • řeší další aktuální záležitosti LLM, které nevyžadují rozhodnutí SZ.

2.6 Osnova schůze náčelnictva

Schůze jsou povinni se zúčastnit všichni členové náčelnictva a hospodář LLM (s hlasem poradním, není-li současně i členem náčelnictva). Svoji případnou neúčast jsou členové náčelnictva povinni omluvit předem. Právo účastnit se schůze náčelnictva pouze s hlasem poradním mají členové kontrolní a revizní komise, členové rozšířeného náčelnictva a pozvaní hosté.

Osnova schůze náčelnictva:
 • stanovení předsedajícího, který řídí schůzi dle programu, uděluje a odebírá slovo,
 • prezence,
 • stanovení programu, doplnění nových bodů,
 • kontrola plnění úkolů,
 • další body dle programu,
 • stanovení termínu příští schůze,
 • věcná diskuse,
 • schválení zápisu.

2.7 Hlasování

Náčelnictvo je schopno usnášet se za přítomnosti nejméně 2/3 svých členů. Usnesení činí nadpoloviční většinou přítomných. Proti rozhodnutí náčelnictva je možno se odvolat ke SZ

Hlasování řídí předsedající takto:
 • přednese přesnou formulaci toho, o čem se hlasuje a nechá hlasovat v pořadí „pro“, „proti“ a „zdržel se hlasování“,
 • sečte jednotlivé hlasy a oznámí výsledek,
 • zapisovatel skutečnost, která byla odhlasována, zapíše ve stejném znění do zápisu, včetně poměrů hlasů.

2.8 Zápis ze schůze náčelnictva

Jedná se stručný písemný výtah z jednotlivých bodů programu schůze.

Zápis je základním a zavazujícím dokumentem pro náčelnictvo LLM. Zápis musí být archivován na ústředí LLM.

2.8.1 Obsah zápisu

 • datum, místo konání, seznam účastníků,
 • kontrola plnění úkolů
 • úkoly pro další období, včetně termínů a zodpovědných osob,
 • další body dle požadavků přítomných,
 • termín příští schůze.

U každého bodu se ihned po projednání zapíše jeho přesná a stručná formulace. Záznam jednotlivých bodů programu je podle obsahu uveden:

 1. na vědomí – zpráva informačního charakteru, která byla vzata náčelnictvem na vědomí,
 2. hlasování – rozhodnutí náčelnictva (včetně poměru hlasů),
 3. úkol – náčelnictvem uložený úkol (včetně termínu a odpovědné osoby).

2.9 Hospodář LLM – je zodpovědný za hospodaření LLM. Pokud je členem LLM pak může být souběžně i členem náčelnictva LLM, popřípadě členem rozšířeného náčelnictva.

Vede, případně řídí vedení evidence majetku LLM dle platných zákonů, předpisů a metodických pokynů, vede, případně řídí vedení účetnictví LLM. Archivuje veškeré smlouvy a účetní doklady. Připravuje každoroční rozpočet LLM a podklady pro dotace. Zajišťuje tvorbu finančního a investičního plánu, sleduje inventury. Hlídá termíny grantů a dotací. Další úkoly plní dle pokynů náčelnictva. Na náčelnictvu podává informaci o stavu hospodaření LLM, včetně plnění ekonomických závazků a pohledávek LLM. Podává zprávu o čerpání peněz určených kmenům (dotace...).

Pro výkon této funkce je požadována trestní bezúhonnost v rozsahu „nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin a nebyl odsouzen za nedbalostní trestní čin hospodářského charakteru“. Jmenovaný/-á ji dokládá písemným prohlášením.

3. Rozšířené náčelnictvo LLM

Je složeno z osob ve věku 15 a více let, členů LLM.

Zajišťují zejména praktickou činnost mezi členy LLM ve shodě s idejemi woodcraftu. Členy rozšířeného náčelnictva volí SZ. Jsou voleni SZ na období určené Stanovami pro činnost náčelnictva.

Členové rozšířeného náčelnictva LLM mají právo účastnit se všech schůzí náčelnictva a SZ; mají poradní hlas, nemají hlasovací právo.

Náčelnictvo může podle potřeby doplnit členy rozšířeného náčelnictva, případně kooptovat náhradníky za členy, kteří přestali vykonávat svoji funkci nebo ji vykonávají v nedostatečném rozsahu. Nejbližší SZ tuto obnovu (pro každého takového člena rozšířeného náčelnictva samostatně) potvrdí nebo zruší doplňující volbou do rozšířeného náčelnictva.

4. Ústřední rada orlích per

Ústřední rada orlích per (dále jen ÚROP) je ústřední výbor LLM pro udílení poct (orlích per, mistrovství a titulů). ÚROP tvoří nejméně tři členové LLM a nejvýše 12, kteří mají co nejrozsáhlejší woodcrafterské znalosti a zkušenosti – lidé dospělí, uvážliví, s velkým zájmem na udržení kvalitních měřítek v udílení poct. Mezi členy ÚROP je jedna osoba zprostředkující kontakt s ML a jedna osoba odpovědná za evidenci poct.

4.1 Volba náčelníka ÚROP a složení ÚROP

Při volbě na SZ je náčelník ÚROP vybírán ze stávajících členů ÚROP. Náčelník ÚROP je členem rozšířeného náčelnictva LLM. Každý člen ÚROP může navrhnout nového člena ÚROP v případě, že počet členů nedosahuje počtu 12. Ukončení členství anebo přijetí nového člena ÚROP musí být odhlasováno nadpoloviční většinou ostatních členů ÚROP. V případě rovnosti hlasů má rozhodující váhu hlas náčelníka ÚROP.

4.2 Jednání ÚROP

ÚROP zasedá dle potřeby, minimálně však před každým výročním sněmem LLM, aby bylo možno předložit žádosti o mimořádná orlí pera a vyšší tituly, které nemohou být udíleny ve kmenech. Průběžná jednání ÚROP v průběhu roku mohou probíhat i elektronickou formou. Zasedání ÚROP svolává náčelník ÚROP nebo jím pověřený zástupce.

4.3 Náplň činnosti ÚROP

 • ÚROP spravuje celoligovou evidenci poct členů Malé i Velké lóže (evidují se všechny tituly).
 • ÚROP shromažďuje návrhy a náměty na úpravy, přidávání a rušení činů a mistrovství. Tyto návrhy projednává s navrhovateli a s odborníky, které vybírá dle vlastního uvážení.
 • ÚROP je garantem vydávání Svitku březové kůry. Veškeré úpravy činů a mistrovství ve Svitku musí projít schválením ÚROP. Změny související s vlastním systémem Stoupání na horu (systém titulů a obecná pravidla) musí být navíc schváleny i SZ LLM.
 • V případě nejasností či sporů o způsobu plnění konkrétního činu podává ÚROP po poradě s odborníky výklad způsobu plnění a je kompetentní v této věci rozhodovat.
 • ÚROP ve spolupráci s náčelnictvem LLM dbá o rozvoj získávání poct.

4.4 Strážce kopí

Strážce kopí je čestná funkce ÚROP, kterou zastává její člen s vysokým uděleným titulem. Funkce Strážce kopí vzniká jmenováním Náčelníkem ÚROP. Strážce kopí opatruje ligové pasovací kopí a bere je s sebou na ligový sněm, v případě své neúčasti včas zajistí předání kopí zástupci ÚROP, který se bude ligového sněmu účastnit. Není-li tato funkce obsazena, vykonává ji Náčelník ÚROP.

5. Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) je nezávislý kontrolní orgán LLM.

KRK se vyjadřuje k činnosti Náčelnictva, především k návrhu rozpočtu a hospodaření LLM, provádí revizi hospodářské situace, účetních knih a účetních závěrek LLM a jejích organizačních jednotek. KRK předkládá Sněmu zástupců zprávu o své činnosti. Text je zveřejněn pro členy LLM.

Sleduje dodržování Stanov a Vnitřního řádu.

Dále prověřuje případné stížnosti a podněty členů LLM, zaujímá k nim stanovisko, vede jejich evidenci a postupuje je SZ (výčet těchto stížností a podnětů je součástí výroční zprávy KRK).

Sněm zástupců LLM volí předsedu KRK z členů spolku nebo jiných fyzických osob ve věku 18 a více let.

Pro výkon této funkce je požadována trestní bezúhonnost v rozsahu „nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin a nebyl odsouzen za nedbalostní trestní čin hospodářského charakteru“. Jmenovaný/-á ji dokládá písemným prohlášením.

Předseda KRK je za svou činnost odpovědný Sněmu zástupců LLM. Předseda KRK jmenuje další členy komise ve věku 18 a více let (minimálně dva, maximálně čtyři) a následně oznámí její složení náčelnictvu LLM. Náčelnictvo složení KRK zveřejní členům LLM. Předseda ani členové KRK nesmí být členy náčelnictva LLM. Funkčním obdobím revizní komise je shodné s funkčním obdobím náčelnictva uvedeném ve Stanovách. Pokud je možné vytvořit KRK přímo na SZ, upřednostní se tato možnost.

Případnou potřebu vytvořit KRK ve větším složení než pět členů včetně předsedy řeší SZ.

Námitky vůči činnosti případně složení KRK řeší SZ.

Členové KRK mají právo zúčastňovat se jednání Sněmu zástupců LLM a schůzí náčelnictva LLM s hlasem poradním a mají právo dostávat zápisy z těchto jednání.

6. Základní organizační jednotky

Základní organizační jednotky v LLM jsou: kmeny LLM, rody LLM, stráže lesní moudrosti.

6.1. Kmeny LLM

Kmen LLM musí splňovat podmínky uvedené ve Stanovách LLM (viz Stanovy IV.3.1.1), přičemž náčelnické zkoušky jsou po náčelnících kmene požadovány vždy, pokud kmen pravidelně pořádá akce pro děti a mládež (tedy je v zájmu kmene při volbě nového náčelníka přihlížet k tomu, zda má nově volený odpovídající kvalifikaci). Pro uznání náčelníka kmene (bez náčelnických zkoušek) se SZ může výjimečně rozhodnout v případech, že se jedná o náčelníka kmene dospělých, který má přiměřené woodcrafterské znalosti a zkušenosti a kterého SZ dostatečně zná (tj. nejsou o jeho kvalitách vedeny pochyby).

Uznaný kmen je ten, který splňuje podmínky uvedené ve Stanovách LLM, nebo ten, který má uznaného náčelníka.

6.1.1 Sněm kmene LLM:

Jedná a rozhoduje o všech důležitých organizačních záležitostech kmene LLM.

Především rozhoduje o těchto kmenových záležitostech:
 • přijetí názvu, případně změně názvu kmene,
 • přijetí nového člena do kmene, případně o vyloučení člena z kmene,
 • vhodném rozčlenění kmene pro potřeby vlastní kmenové činnosti (obvykle do rodů),
 • volbě náčelníka (člen LLM, starší 18 let) tajnou volbou (pokud sněm nerozhodne o jiném způsobu volby) na dobu jednoho až tří let,
 • volbě, případně schválení hospodáře (osoba starší 18 let),
 • volbě ohnivce a dalších činovníků kmene, tajnou volbou (pokud sněm nerozhodne o jiném způsobu volby) na dobu jednoho až tří let (poznámka: kmenoví činovníci včetně náčelníka obvykle tvoří kmenovou radu),
 • schválení výsledků hospodaření kmene,
 • kmenových pravidlech v souladu se stanovami a VŘ LLM,
 • o zrušení kmene.

Koná se obvykle čtyřikrát do roka, jeden ze sněmů je výroční.

Kmen má povinnost konat minimálně výroční sněm, pokud to nevyplyne z aktuální potřeby, jinak se volby konají na výročním sněmu (v intervalu jedenkrát za jeden až tři roky podle pravidel a potřeb kmene).

Z jednání výročního sněmu (ať již volebního či nevolebního) je pořízen zápis, jehož kopie je zaslána náčelnictvu LLM (do jednoho měsíce ode dne konání). V případě změny náčelníka, ohnivce nebo hospodáře kmene mimo výroční sněm je náčelnictvo LLM informováno stejným způsobem (viz dále: Kmen a náčelnictvo s KRK LLM, změna registračního listu).

Právo účasti a hlasovací právo na sněmu kmene LLM má každý přijatý člen kmene podle kmenových pravidel. Noví členové LLM, kteří nebyli do kmene dosud přijati, mají při účasti na sněmu kmene hlas poradní.

Kmenová pravidla mohou dále rozvádět pravidla pro hlasování na sněmu především podle věku členů (kterých hlasování se účastní členové lóže skřítků, Malé lóže apod.) avšak nemohou odepřít právo volit, případně hlasovat členům starším 15 let a být volen členům starším 18 let (u těchto však mohou dopředu stanovit prokázání výkonnostních požadavků jako např. dosažený titul LLM, náčelnické zkoušky apod.). Při volbě je zvolen ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů případně prostou většinu hlasů mezi dvěma kandidáty.

Sněm kmene je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů, pokud kmenová pravidla v odůvodněných případech nestanoví jinak. Způsob svolání sněmu si určují kmeny vlastními pravidly (ta musí zachovat rovnost a informovanost členů).

Na sněmu kmene mohou být přiznávány činy a mistrovství lesní moudrosti, pokud se sněmu účastní člen LLM s titulem Sagamor a vyšším, a do výše nejvyššího titulu přítomného na sněmu i tituly, vše podle podmínek uvedených ve Svitku březové kůry.

6.1.2 Kmen a náčelnictvo s KRK LLM

Kmen prostřednictvím svého náčelníka, hospodáře a dalších kmenových činovníků zajišťuje potřebnou součinnost s náčelnictvem LLM především v těchto bodech:

 • včasné placení členských příspěvků,
 • podávání aktuálních informací o počtu členů, případně o organizačních změnách ve kmeni a dále udržování aktuálních informací o kontaktech na kmen; v případě změn týkajících se registračního listu odešle kmen neprodleně podklady k vystavení nového, který mu náčelnictvo LLM následně vystaví (pro potřeby jednání s Finančním úřadem apod.),
 • v požadovaných termínech v oblasti hospodaření (vyúčtování dotovaných akcí, potřebné evidence a inventury, včasné a řádně vyplněné žádosti, rozvahu a výsledovku – pro podvojné účetnictví, případně hospodářský výkaz),
 • oboustrannou výměnou informací o činnosti; ze strany náčelnictva LLM především dostupným zveřejněním termínů pořádaných akcí, kterých se mohou členové LLM zúčastnit, a ze strany kmene především účastí členů na vzdělávacích akcích a kursech (Čotokva) a dalších aktivitách pořádaných pro členy LLM,
 • účast zástupce/-ů kmene na SZ,
 • poskytnutí a aktualizace informací o udělených orlích perech, mistrovstvích a titulech lesní moudrosti na sněmu kmene.
Náčelnictvo a KRK LLM může činnost kmene kontrolovat:
 • v oblasti činnosti kmene především možností návštěvy (člena náčelnictva, případně člena KRK) nahlášené vícedenní kmenové akce, obvykle letního kmenového tábora, případně po dohodě s náčelníkem kmene delegováním svého zástupce na sněm kmene,
 • v oblasti hospodaření kontrolou dokladů v místě sídla kmene, v dohodnutém termínu (obvykle 14 až 21 dní předem) pověřeným členem KRK nebo pověřeným členem náčelnictva.

6.1.3 Kmenům se doporučuje:

 • maximální (tj.v rozsahu, který nenaruší vlastní kmenovou činnost) účast na ligových akcích,
 • mezikmenová spolupráce, spolupráce se strážemi lesní moudrosti a samostatnými rody LLM v místě kmenové činnosti,
 • účast na výročním sněmu LLM.

6.2 Rody LLM

Samostatný rod LLM musí splňovat podmínky uvedené ve Stanovách LLM (viz Stanovy IV.3.2.1).

Poznámka: pro rody začleněné do kmenů LLM platí pravidla vyplývající z části 6.1.

6.2.1 Sněm rodu LLM

Jedná a rozhoduje o všech důležitých organizačních záležitostech rodu LLM.

Především rozhoduje o těchto záležitostech vlastního rodu:

 • přijetí názvu, případně změně názvu,
 • přijetí nového člena do rodu, případně o jeho vyloučení z rodu,
 • volbě náčelníka (člen LLM, starší 18 let) a dalších činovníků, na dobu jednoho až tří let,
 • o zrušení rodu.

Zpravidla se koná jedenkrát ročně, z jednání je pořízen zápis, jehož kopie je zaslána náčelnictvu LLM.

Právo účasti a hlasovací právo na sněmu rodu LLM má každý přijatý člen rodu. Noví členové, kteří nebyli do rodu dosud přijati, mají při účasti na sněmu rodu hlas poradní.

Sněm rodu se smí konat při nadpoloviční účasti přijatých členů, minimálně však při účasti tří osob.

Na sněmu rodu mohou být přiznávány činy podle podmínek uvedených ve Svitku březové kůry, pokud se sněmu účastní člen LLM s titulem Sagamor, případně vyšším.

6.2.2 Rod a náčelnictvo s KRK LLM

Rod prostřednictvím svého náčelníka, případně dalších rodových činovníků, zajišťuje potřebnou součinnost s náčelnictvem LLM především v těchto bodech:

 • včasné placení členských příspěvků,
 • podávání aktuálních informací o počtu členů, případně o organizačních změnách v rodu a dále udržování aktuálních informací o kontaktech na rod,
 • oboustranná výměna informací o činnosti (ze strany náčelnictva především dostupné zveřejnění termínů pořádaných akcí, kterých se mohou členové LLM zúčastnit),
 • poskytnutí a aktualizace informací o udělených orlích perech na sněmu rodu,
 • rod umožní po dohodě s náčelnictvem kontrolu své činnosti (např. návštěva sněmu apod.).

6.2.3 Rodům se doporučuje:

 • účast na ligovém táboření LLM,
 • účast na ligovém sněmu LLM.

6.3 Stráže lesní moudrosti

Strážemi lesní moudrosti jsou členové LLM (viz Stanovy IV.4), kteří nejsou registrováni ve kmenech, případně rodech LLM.

Strážím lesní moudrosti se doporučuje (v rámci jejich možností):

 • účast na ligovém táboření LLM,
 • navázat kontakt s nejbližším kmenem LLM, případně po příslušné dohodě s daným kmenem účast na sněmu některého kmene LLM,
 • účast na ligovém sněmu LLM,
 • účast na ostatních akcích pořádaných LLM,
 • navázání kontaktů s ostatními strážemi.

Tento Vnitřní řád LLM schválil:

Sněm zástupců per rollam dne 7. března 2023