Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » O nás » Stanovy

Stanovy Ligy lesní moudrosti, z.s.

Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013

I. Název, znak, charakter a sídlo spolku

I.1. Spolek se nazývá Liga lesní moudrosti, z.s. (zkráceně LLM).

I.2. Znakem LLM je bílý kruh s modrými rohy, registrovaný jako ochranná známka.

I.3. LLM je dobrovolný, zájmový a nezávislý spolek založený dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. LLM je otevřena všem lidem bez rozdílu vyznání, rasy a pohlaví, dětem, mládeži i dospělým.

I.4. LLM je veřejně prospěšným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

I.5. Sídlem spolku je Praha. Spolek má působnost na celém území České republiky.

II. Účel a formy činnosti

II.1. LLM sdružuje stoupence hnutí woodcraft za účelem výchovy dětí, mládeže i dospělých přírodou a životem k vysoké úrovni lidství, a to ke Kráse, Pravdě, Síle a Lásce, tak jak jsou popsány v dílech Ernesta Thompsona Setona a jeho českého následovníka Miloše Seiferta.

II.2. K naplnění svého účelu se LLM věnuje zejména mimoškolní výchově a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, praktické ochraně přírody a péči o krajinu, vydavatelské činnosti a poskytování ubytovacích služeb.

III. Členství v LLM

III.1. Vznik členství

III.1.1. Členem LLM se může stát každý, kdo:

 1. souhlasí se Stanovami LLM;
 2. podá přihlášku v organizační jednotce nebo na ústředí LLM;
 3. zaplatí členský příspěvek.

III.1.2. Formy členství v LLM:

Členství v organizační jednotce, kterou je kmen nebo rod.

Členství při ústředí – jednotlivec jako stráž lesní moudrosti.

III.1.3. Členství v organizační jednotce vzniká rozhodnutím náčelníka organizační jednotky, ve které jednotlivec podal přihlášku. Členstvím v organizační jednotce vzniká zároveň členství v LLM.

III.1.4. Členství při ústředí vzniká rozhodnutím náčelnictva.

III.1.5.U jednotlivce mladšího 15 let je navíc podmínkou vzniku členství písemný souhlas jeho zákonného zástupce se vznikem členství v LLM.

III. 2. Práva a povinnosti členů

III.2.1. Člen LLM má právo:

 1. účastnit se všech akcí pořádaných LLM;
 2. používat symboliku LLM;
 3. používat pro svou činnost v rámci LLM společný majetek LLM;
 4. svobodně se vyjadřovat k činnosti LLM;
 5. rozhodovat na Sněmu zástupců ve smyslu ustanovení čl. IV.2.1.5 ;
 6. členové od 15 let věku mají právo volit do orgánů LLM;
 7. členové od 18 let věku mají právo být voleni do orgánů LLM.

III.2.2. Člen LLM má povinnost:

 1. dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy LLM;
 2. respektovat rozhodnutí Sněmu zástupců LLM;
 3. platit členské příspěvky.

III.3. Zánik členství

Členství v LLM zaniká:

 1. vystoupením z LLM;
 2. rozhodnutím Sněmu zástupců LLM (tj. vyloučením);
 3. rozhodnutím sněmu organizační jednotky;
 4. nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok do 6 měsíců po stanoveném termínu;
 5. úmrtím člena;
 6. zánikem LLM.

III.4. Seznam členů

III.4.1. LLM vede seznam členů LLM pro svou vnitřní potřebu. Seznam členů LLM není veřejně přístupný.

III.4.2. Vedení seznamu členů zajišťuje náčelnictvo LLM, a to v elektronické podobě.

III.4.3. Zápisy a výmazy týkající se členství v LLM provádí osoby pověřené náčelnictvem LLM v rozsahu odpovídajícím jejich funkci, ostatním členům LLM je zpřístupněn seznam členů, kteří takové zpřístupnění neodmítli či případně neomezili.

III.4.4. Podrobnosti o vedení seznamu členů LLM stanoví náčelnictvo LLM směrnicí.

IV. Organizační uspořádání a orgány LLM

IV.1. Organizační uspořádání LLM je dvoustupňové. Tvoří jej:

 1. ústřední orgány: Sněm zástupců (dále jen SZ), Náčelnictvo, Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK),
 2. základní organizační jednotky: kmeny LLM, samostatné rody LLM.

IV.2 Ústřední orgány

IV.2.1. Sněm zástupců (SZ)

IV.2.1.1. SZ je nejvyšším orgánem LLM. Právo účasti na SZ mají členové Náčelnictva a Kontrolní a revizní komise, zástupci všech kmenů LLM, zástupci samostatných rodů LLM a zástupci stráží lesní moudrosti. Rozhodnutí SZ jsou pro všechny členy LLM závazná.

IV.2.1.2. Pouze SZ přísluší:

 • rozhodovat o změně Stanov (viz IV.2.1.6), Vnitřního řádu, o změně a případně přijetí dalších zásadních dokumentů LLM,
 • volit Náčelníka LLM, Náčelnictvo, rozšířené náčelnictvo a předsedu Kontrolní a revizní komise,
 • rozhodnout o zrušení spolku, jmenování likvidátora a vypořádání likvidačního zůstatku převodem na jiný spolek s obdobným účelem,
 • řešit případné vážné spory v organizaci, vyřizovat odvolání vůči rozhodnutí Náčelnictva,
 • schvalovat roční finanční uzávěrku, brát na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise, stanovovat výši a termín zaplacení členských příspěvků apod.,
 • schvalovat metodické materiály (Knihu orlích per, Mistrovství, Kmenové zřízení apod.).

IV.2.1.3. SZ dále přísluší vylučovat členy LLM (viz Stanovy III.3.b), rušit kmeny LLM (viz Stanovy IV.3.1.5.a), případně rody LLM (viz Stanovy IV.3.2.5.a).

IV.2.1.4. SZ je usnášeníschopný při přítomnosti zástupců nadpoloviční většiny kmenů. Není-li SZ usnášeníschopný, je po uplynutí jedné hodiny po řádném termínu zahájen náhradní SZ, kde již neplatí podmínka nadpoloviční účasti pro dosažení usnášeníschopnosti, kde je však možno hlasovat pouze o otázkách, které byly na plánovaném programu.

IV.2.1.5. Hlasovací právo na SZ mají zástupci kmenů (viz čl. IV.3.1.4.), rodů (viz čl. IV.3.2.4.), stráží (viz čl. IV.4.2.) a členové Náčelnictva.

SZ rozhoduje prostou většinou hlasů, není-li stanovami určeno jinak.

IV.2.1.6 O změně stanov rozhoduje SZ dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. O zrušení - dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje SZ dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

IV.2.1.7. SZ se koná nejméně jednou ročně. Svolává ho Náčelnictvo v předstihu minimálně 6 týdnů; pouze v naléhavých případech v kratší lhůtě. Mimořádný SZ musí být svolán do jednoho měsíce, pokud o to požádá nejméně jedna třetina kmenů.

IV.2.2. Náčelník LLM a Náčelnictvo

IV.2.2.1. Náčelník LLM je statutárním orgánem LLM, zastupuje LLM navenek, řídí a koordinuje činnost Náčelnictva.

IV.2.2.2. Náčelníka LLM volí SZ na dobu tří let. Funkce náčelníka vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem, kdy je zvolen nový náčelník.

IV.2.2.3. Pro konkrétní jednání nebo činnosti může Náčelník LLM písemně pověřit jinou osobu. Náčelníkem LLM může být zvolen člen LLM ve věku 18 a více let.

IV.2.2.4. Náčelnictvo je ústředním orgánem, zastupujícím Sněm zástupců mezi jeho jednáními. Náčelnictvo je voleno Sněmem zástupců na návrh náčelníka LLM. Funkční období náčelnictva se shoduje s funkčním obdobím náčelníka LLM.

IV.2.2.5. Náčelnictvo zejména:

 1. zodpovídá za chod spolku;
 2. hospodaří s majetkem a finančními prostředky LLM;
 3. vede evidenci základních organizačních jednotek a členské základny;
 4. řeší spory uvnitř LLM; nedosáhne-li řešení, postupuje je SZ;
 5. svolává SZ;
 6. vydává vnitřní předpisy v souladu se Stanovami a Vnitřním řádem LLM.

IV.2.2.6 Náčelnictvo je schopno usnášet se za přítomnosti nejméně 2/3 svých členů. Usnesení činí nadpoloviční většinou přítomných. Proti rozhodnutí náčelnictva je možno se odvolat k SZ.

IV.2.2.7 Náčelnictvo může rozhodnout i mimo zasedání s využitím technických prostředků. Podrobnosti o průběhu tohoto rozhodování upraví usnesením.

IV.2.2.8. K zajištění své činnosti může Náčelnictvo zřídit výkonný orgán – kancelář LLM. Náčelnictvo společně s kanceláří LLM se souhrnně označuje „ústředí LLM“.

IV.2.3. Kontrolní a revizní komise (KRK)

IV.2.3.1. KRK je nezávislý kontrolní orgán LLM. KRK se vyjadřuje k činnosti Náčelnictva, především k návrhu rozpočtu a hospodaření LLM, provádí revizi hospodářské situace, účetních knih a účetních závěrek LLM a jejích organizačních jednotek. KRK předkládá Sněmu zástupců zprávu o své činnosti.

IV.2.3.2. Sněm zástupců volí předsedu KRK. Předseda KRK musí být ve věku 18 a více let, nesmí být členem Náčelnictva.

IV.2.3.3. Předseda KRK jmenuje do 1 měsíce od zvolení alespoň dva další členy komise ve věku 18 a více let. Členem KRK nesmí být jmenován člen náčelnictva. Složení KRK oznámí předseda KRK Náčelnictvu bez zbytečného odkladu.

IV.2.3.4. Funkční období KRK je shodné s funkčním obdobím Náčelnictva.

IV.2.3.5 KRK je schopna usnášet se za přítomnosti nejméně 2/3 svých členů. Usnesení činí nadpoloviční většinou přítomných.

IV.2.3.6. KRK může rozhodnout i mimo zasedání s využitím technických prostředků. Podrobnosti o průběhu tohoto rozhodování upraví KRK svým rozhodnutím.

IV.2.3.7. Členové KRK mají právo účastnit se jednání SZ a Náčelnictva s hlasem poradním a mají právo dostávat zápisy z těchto jednání.

IV.2.3.8. KRK šetří námitky a stížnosti členů a předkládá Náčelnictvu, případně SZ, návrhy a doporučení k řešení.

IV.3. Organizační jednotky

IV.3.1 Kmen LLM

IV.3.1.1. Kmen je skupina nejméně šesti osob, přičemž alespoň jedna musí být ve věku 18 a více let. Kmen je založen rozhodnutím Náčelnictva na návrh ustavujícího sněmu kmene. Kmen vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

IV.3.1.2. Statutárním orgánem kmene je Náčelník kmene – člen LLM ve věku 18 a více let, který byl zvolen sněmem kmene.

IV.3.1.3. Nejvyšším orgánem kmene je sněm, který rozhoduje o všech důležitých záležitostech kmene. Sněmu kmene přísluší zejména:

 1. volba náčelníka a dalších činovníků kmene;
 2. rozhodnutí o přijetí člena do kmene a rozhodnutí o vyloučení člena z kmene;
 3. stanovení výše kmenového členského příspěvku;
 4. rozhodnutí o zrušení kmene.

IV.3.1.4. Zástupce kmene na SZ je náčelník kmene nebo jím pověřený člen kmene ve věku 15 a více let. Zástupce kmene má hlasovací právo na SZ. Pokud má kmen více než 30 členů, přísluší mu jeden další zástupce s hlasovacím právem za každých započatých 30 členů kmene.

IV.3.1.5. Kmen se zrušuje:

 1. rozhodnutím SZ zejména z důvodu opakovaného porušování Stanov nebo vnitřních předpisů;
 2. rozhodnutím Náčelnictva na návrh sněmu kmene;
 3. rozhodnutím Náčelnictva z důvodu poklesu počtu členů kmene na méně než šest.

IV.3.1.6. Rozhodnutím o zrušení vstupuje kmen do likvidace; likvidátora ustanoví Náčelnictvo bez zbytečného odkladu po zrušení kmene.

IV.3.1.7. Členové zaniklého kmene mají právo zůstat členy LLM. Svou vůli zůstat členem LLM i po zániku kmene mohou jeho členové projevit výslovně nebo jiným způsobem, např. zaplacením členského příspěvku.

IV.3.2 Rod LLM

IV.3.2.1. Rod LLM je skupina nejméně tří osob, přičemž alespoň jedna musí být ve věku 18 a více let. Rod LLM je založen rozhodnutím Náčelnictva na návrh ustavujícího sněmu rodu.

IV.3.2.2. Zástupcem rodu LLM je náčelník – člen LLM ve věku 18 a více let, který byl zvolen sněmem rodu.

IV.3.2.3. Nejvyšším orgánem rodu je sněm, který rozhoduje o důležitých záležitostech rodu. Sněmu rodu přísluší zejména:

 1. volba náčelníka a dalších činovníků rodu;
 2. rozhodnutí o přijetí člena do rodu a rozhodnutí o vyloučení člena z rodu;
 3. rozhodnutí o zrušení rodu.

IV.3.2.4. Hlasovací právo na SZ má zástupce rodů, který je ve věku 18 a více let. Za každé tři samostatné rody LLM může být delegován jeden zástupce rodů na SZ. Zástupce rodů na SZ je vybrán rody LLM. V případě, že klesne počet rodů LLM pod počet tři samostatné rody v LLM, je jeden zástupce delegován ze zbývajících rodů.

IV.3.2.5. Rod LLM se zrušuje:

 1. rozhodnutím SZ zejména z důvodu opakovaného porušování Stanov nebo vnitřních předpisů;
 2. rozhodnutím Náčelnictva na návrh sněmu rodu;
 3. rozhodnutím Náčelnictva z důvodu poklesu počtu členů rodu na méně než tři.

IV.3.2.6. Členové zrušeného rodu mají právo zůstat členy LLM. Svou vůli zůstat členem LLM i po zrušení rodu mohou jeho členové projevit výslovně nebo jiným způsobem, např. zaplacením členského příspěvku.

IV.4. Stráž lesní moudrosti (stráž)

IV.4.1 Strážemi jsou členové LLM, kteří nejsou registrováni v rodech LLM nebo kmenech LLM.

IV.4.2 Zástupce stráží, který je členem LLM ve věku 18 a více let, má hlasovací právo na SZ. Za každých 15 stráží v LLM může být delegován na SZ jeden zástupce. Zástupce stráží na SZ je vybrán strážemi. V případě, že klesne počet stráží v LLM pod počet 15, je jeden zástupce delegován ze zbývajících stráží.

IV.5. Podrobnosti o organizačních jednotkách LLM a o ustavení, fungování, působnosti a pravomocech orgánů LLM stanoví Vnitřní řád LLM.

V. Svéprávnost a hospodaření

V.1. Svéprávnost – tedy právo jednat vlastním jménem a být subjektem vlastnictví – mají:

 1. LLM jako celek;
 2. kmeny LLM.

V.2. LLM a kmeny hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy.

V.3. Majetek LLM a kmene

V.3.1. Majetek kmene není majetkem LLM jako celku, pokud není smluvně stanoveno jinak. LLM jako celek neručí za závazky kmenů LLM, pokud není smluvně stanoveno jinak. Kmeny LLM neručí za závazky LLM jako celku.

V.3.2. Nakládat s nemovitým majetkem LLM nebo kmene, na jehož pořízení (opravu, úpravu) byly byť i jen z části použity finanční prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu (dotace, granty, apod.) je možné jen s předchozím písemným souhlasem Náčelnictva. Jestliže nebyl udělen souhlas Náčelnictva, je takové nakládání s nemovitým majetkem LLM nebo kmene neplatné.

V.3.3. Nakládáním s nemovitým majetkem, které podléhá souhlasu Náčelnictva, se pro účely LLM rozumí zcizení nemovitého majetku (prodej, darování, výměna), zástava nemovitosti a zřízení věcného břemene k nemovitosti. Souhlasu Náčelnictva nepodléhají provozní záležitosti správy nemovitostí (např. rozhodování o využívání nemovitostí, zajištění dodávek vody, plynu, elektřiny, údržba nemovitosti, stavební úpravy).

V.4. Likvidace

V.4.1. Při likvidaci kmene postupuje likvidátor přiměřeně dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů o likvidaci spolku.

V.4.2. Likvidační zůstatek při likvidaci hlavního spolku vypořádá likvidátor v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání likvidačního zůstatku převedením na jiný spolek s obdobným účelem podléhá předchozímu schválení SZ. Bez schválení převodu SZ je převod likvidačního zůstatku na jiný spolek s obdobným účelem neplatný.

VI. Zrušení LLM

LLM se zrušuje, pokud se pro to dvoutřetinovou většinou vysloví SZ (viz. čl. IV.2.1.6. Stanov), nebo pokud klesne počet kmenů LLM na méně než tři.

VII. Vnitřní předpisy LLM

Vnitřní předpisy může v rámci své působnosti vydat Sněm zástupců, Náčelnictvo, sněm kmene LLM a sněm rodu LLM. Vnitřní předpisy jsou účinné od data, které je v nich stanoveno, nebo 15. dnem ode dne jejich zveřejnění.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy schválila valná hromada LLM v Radešíně dne 5. 10. 2013.

Stanovy nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.