Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » O nás » O LLM externí link

O Lize lesní moudrosti


Liga Lesní Moudrosti

Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít. E.T. Seton

Pozdě již v životě kopat studnu, když hrdlo svírá žízeň. Plautus

Táboření a činnosti ve volné přírodě představují nosný pilíř naší činnosti, protože mají magický účinek na lidskou duši. Společně s řadou „drobných“ prožitků se podílejí na vytváření světa přátelství, který pak formuje lidský charakter

....................... táboření ve volné přírodě
Fotograf fotí květinu
Táboření je umění. Kdo ví, jak přespat v suchu za bouřky, kdo ví, že odpadky je třeba z lesa odvézt do města, že tábořiště je třeba zanechat v lepším stavu, než jsem je našel, ten může tábořit po vzoru přírodních národů – v zubříku, šeltru nebo v týpí. Při putování krajinou jsou však vhodnější lehké stany.

Členové našich kmenů podnikají pestrou paletu akcí od přechodu Lužických hor přes akce pro postižené a ekologické akce až po sjíždění řek ve Finsku.

Šeltr - provizorní přístřech
Obydlí přírodních národů pro nás nejsou jen noclehárnami, ale skutečnými domovy pro pobyt v přírodě v pravém slova smyslu. Klademe přitom důraz na předměty vyrobené vlastní rukou (ke kterým má pak člověk kladnější vztah než k věcem koupeným) a předměty (pokud je to možné) z přírodních materiálů (které člověku pomáhají nalézat vztah k přírodě).

Studujeme proto stará řemesla a dovednosti; vlastní rukou vyrobené předměty a oblečení dotvářejí atmosféru „primitivních" obydlí. Na delším táboření nám proto nepřekážejí. Nezříkáme se ale ani moderních tábornických doplňků, které nám pomáhají uchovat si zdraví.

Program woodcraftu nehlásá útěk do přírody ani nechce z lidí vychovávat Indiány nebo zálesáky, ale pracuje dlouhodobě na lidském charakteru.

Ochraňuj všechny tvory pro radost, kterou ti dává jejich krása.
E.T. Seton, čtyřnásobný zákon


Interiér týpí
Šeltr

Šeltr nás navrací do dob lovců a zálesáků; aby se ani šeltr nestal jen prázdným obydlím bez duše, dotvářejí jej předměty vyrobené zálesáckým stylem.
Táboření v týpí – stanu domyšleném do nejmenších detailů (v lakotštině tipi znamená „obydlí") – představuje opravdový požitek a poskytuje naprostý komfort. Kdo jednou pocítil atmosféru týpí se vším, co k němu patří včetně zvyků a pohostinnosti majitelů, zanechává v něm nesmazatelný otisk.

Týpí
Zubřík vznikl jako pokus spojit experimentální archeologii a pobyt v přírodě v roce 1989 a navozuje atmosféru pravěkého obydlí.
Zubřík - pravěký stan

Táboření v těchto obydlích (a samozřejmě i táboření při pěším putování) má přispět nejen k rozvoji přirozené fyzické zdatnosti. Od země člověka neodděluje betonová ani kamenná podlaha, v obydlích hoří otevřený oheň a poskytují útočiště uprostřed nejhoršího počasí. Rozehrávají tak jemnější stránky lidské duše.

Táboření je spjato nejen s učením se dovednostem a znalostem (každou rostlinu, každého motýla chceme nazvat jménem), ale i s jemným vnímáním přírody a prožitky, které jindy nezažijeme (ať už je to společná oslava nového roku v přírodě, malebnost ohně rozdělaného třením dřev nebo „jen“ nalezení útočiště ve skalním výklenku za průtrže mračen při putování v horách) - to vše nám pomáhá proniknout k těm podstatným věcem člověka.

Motýl v ruce

....................... celoživotní vzdělávání

V určitém věku se člověk obvykle usadí a z různých důvodů „nemá čas“ učit se novým věcem. Liga lesní moudrosti je jednou z mála organizací se systematickou podobou celoživotního vzdělávání.
Čotokva - lesní škola
Rozdělávání ohně třením dřev

Program Ligy lesní moudrosti poskytuje svým členům poutavou možnost celoživotně se vzdělávat. Naučit se plést ponožky a někomu je darovat, přečíst filosofickou knihu, zatančit lidový tanec, zaběhnout stovku pod 15 vteřin anebo pomáhat v domově důchodců však nepředstavuje soutěž, nýbrž ocenění něčí snahy.

Udělené činy, pomyslná orlí pera, tak nejsou ceny, nýbrž pobídka k další práci na sobě a pro ostatní. Orlí pera jsou vypracována pro všechny věkové kategorie desítkami odborníků a patří k nejlépe propracovaným systémům zkoušek tohoto druhu u nás.

jak se vyřezává píšťalka
Svitek březové kůry s činy pak je podnětem k tomu, co všechno se ještě člověk může naučit. Jedinec se ale nevyvíjí jen jedním směrem; orlí pera vedou k morálnímu růstu celé osobnosti. Nezbytnou atmosféru pak dotváří prostředí lidí, ve kterém se člověk v Lize lesní moudrosti pohybuje.

....................... přátelé

Téměř veškerá činnost Ligy lesní moudrosti leží v kmenech. Kmenové zřízení je nejlepším systémem organizace volného času dětí. Existují kmeny dětské a dospělé, ale táboří i rodiny s těmi nejmenšími.

Děti si hrají...
Velký človíček čte malému človíčkovi

Členové kmenů spolu prožívají nejen letní tábory, cyklistické a turistické akce, horolezecké anebo lyžařské výpravy a pravidelné schůzky, ale i vánoce, narozeniny, své radosti i bolesti a vzájemně by si i měli pomáhat.

Dětské kmeny se svou činností (která se od jiných organizací liší v důrazu na výše uvedené věci) snaží v lidech rozvíjet kladné vlastnosti jako je úcta ke svému okolí, harmonické vztahy s ostatními lidmi a v neposlední řadě i vztah k sobě, svému tělu a duši.

malá holčička kouká na kytku
Boj u kůlu - stará indiánská hra

Děti v přístřešku

Chůze na laně Hry s tělesně handicapovanými dětmi Zapalování ohně...
Zapálená šalvěj - indiánské 'kadidlo'