Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Právní koutek

Výňatek ze zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon)

Aktualizované znění
289/1995 Sb.
ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995

částka 76 Sbírky zákonů ročník 1995 rozeslána 15. prosince 1995
(účinnost 1. ledna 1996)

Obsah

HLAVA TŘETÍ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

§ 19 Užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

(2) Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka lesa a v zájmu podpory ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen lesních dřevin umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích za předpokladu dodržování povinností vyplývajících z odstavce 1 věty druhé.

(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy.15)

§ 20 Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

 1. rušit klid a ticho,
 2. provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
 3. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
 4. těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
 5. sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
 6. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 7. jezdit a stát s motorovými vozidly,
 8. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 9. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 10. mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
 11. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
 12. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 13. narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
 14. pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
 15. znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

(6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.16)

(7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.6)

§ 21 Náhrady za poškozování lesa

(1) Právnické a fyzické osoby, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les a les ohrozí nebo poškodí, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých následků.

(2) Dojde-li v návaznosti na provádění výstavby k přerušení souvislosti ucelených lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese, je ten, kdo je způsobil, povinen osobě, které tím vznikla újma, nahradit i zvýšené provozní náklady, které jí tím vznikly. Ustanovení o ekologické újmě podle zvláštních předpisů17) nejsou tím dotčena.

(3) Za lesní porost smýcený v souvislosti s prováděním výstavby je investor povinen zaplatit to, čeho by vlastník lesa při řádném hospodaření dosáhl, kdyby nedošlo k předčasnému smýcení lesního porostu, a to po odečtení částky, kterou případně získal za dříví z likvidovaného lesního porostu.

(4) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí stanoví právním předpisem způsob výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

HLAVA DEVÁTÁ SANKCE

Oddíl první Přestupky

§ 53

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

 1. ruší klid a ticho,
 2. hrabe stelivo,
 3. vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
 4. bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
 5. sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
 6. táboří mimo vyhrazená místa,
 7. bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,
 8. vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,
 9. vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 10. jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,
 11. pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,
 12. naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,
 13. bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů,24)
 14. těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,
 15. nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
 16. koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
 17. odhazuje odpady nebo odpadky,
 18. kouří.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.

(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání obecné předpisy.24)