www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Zásady pro plnění činů a mistrovství

 • Bezpečnost při plnění činů: Plnění žádného činu nesmí být v rozporu se zákony, předpisy a obecnými zásadami bezpečnosti. Činy, které vyžadují putování či pobyt člověka o samotě nebo noční pohyb v přírodě, mohou adepti mladší 18 let plnit jen se souhlasem odpovědné dospělé osoby (náčelníka, rodičů). I dospělí musí zvážit bezpečnost plnění takového činu (zvláště v horách či v zimě). Při střelbě (z luku, pušky) musí být vždy zajištěna dospělou osobou bezpodmínečná bezpečnost a všichni přítomní musí být poučeni o zásadách bezpečnosti. Musí být též respektována zvláštní povolení a oprávnění (či nutnost lékařských prohlídek) nutná pro některé druhy sportu. Rovněž při používání určitých strojů a nářadí při výrobě je nutno dodržovat platné předpisy a zásady. Plnění činů má sloužit ke zdokonalení a ozdravění člověka a proto každé poškození zdraví by bylo v rozporu se smyslem plnění činů.
 • měření (v atletice apod.):
  čas: časy pod 1 min je nutno měřit na stopkách s přesností 0,1 s, časy od 1 min do 1 h s přesností na 1 s, časy nad 1 h s přesností na 1 min. Tam, kde časový údaj je pouze orientační (např. vyprávěj 30 minut …), nemusí být pochopitelně této přesnosti dosaženo.
  vzdálenost: do 100 m pásmem s přesností na 1 cm, do 1 km s přesností na 1 m;
  delší vzdálenosti: tam, kde se počítá čas, za jaký se vzdálenost urazí, s přesností do 0,5 %, jinak do 2 %.
 • ochrana přírody: Woodcrafterská činnost je s  ochranou přírody úzce spjata. Proto je samozřejmé, že při plnění činů se každý woodcrafter chová k přírodě maximálně ohleduplně a dodržuje platné předpisy, ať už jde o fotografování přírody, při němž nesmí být plašena zvěř, pořizování sbírek s ohledem nejen na chráněné druhy, sportovní výkony s ohledem na dodržení klidu v přírodě a podobně.
 • Počet pokusů: Není-li stanoveno jinak, obecně se připouštějí u činů na výkon 3 pokusy za den. U činů na znalosti posoudí zkoušející odborník, kdy bude možné splnit čin znova, přičemž další pokusy by měly být, pokud je to možné, u téhož odborníka.
 • Počítání splněného výkonu do více činů: Obecně platí zásada, že splněný výkon lze počítat vždy jen do jednoho činu.

  Zvlášť zřejmá je tato zásada u činů 3. světla: Například ten, kdo splnil čin 3C3 Fotografie ze sněmu, nesmí použít ty samé fotografie do činu 3C1 Fotografie woodcrafterské činnosti. Jedinou výjimkou jsou činy, při nichž se vede statistika celkově nachozených kilometrů, nocí v přírodě apod. Je logické, že například do činu 1E3 Nachozené kilometry (nachoď na toulkách v přírodě celkem 1500 km) lze počítat i kilometry nachozené na čin 1E1 Vícedenní putování nebo na čin 1E2 Putování neznámým územím. (Plnění činu 1E1 ovšem už nelze spojit s činem 1E2.)

  Pozn.: Pochopitelně je možné například tentýž druh rostliny poznat v poznávacím činu a vlepit do herbáře, neboť se jedná o činy kvalitativně odlišné.

 • Podmínka: Je-li uvedeno např. „1 podmínka … ČIN“, rozumí se podmínkou vždy jeden z bodů a), b)… v textu znění činu.
 • Poznávací činy: Všechny poznávací činy musí být plněny před odborníkem19) daného oboru, který potvrdí úspěšné složení činů.
 • Překročení stanovených podmínek: Bylo by zbytečné v textu stále zdůrazňovat „vyrob nejméně 2 předměty“, „ozdob plochu min. 16 dm2“ apod. Je samozřejmé, že když někdo stanovenou podmínku překročí a například místo stanovené plochy 16 dm2 ozdobí plochu 20 dm2, je to v pořádku a podmínka je splněna. Pokud by někde záleželo na přesném množství, je to uvedeno slovem „přesně”.
 • Věk: Věk například 12 let znamená věk ode dne 12. narozenin do dne přede dnem 13. narozenin. To znamená, že např. u  atletických činů přejde muž v  den svých 34. narozenin z kategorie „18–33 let“ do kategorie „34–49 let“. Pokud je (v ML) uveden jako nejnižší věk např. „13 let“, plní mladší členové výkony pro tento věk.