Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

2U Příroda - ekologie

VL + ML

1. POJEM EKOLOGIE

 • Vysvětli51) pojem ekologie. Seznam se s pojmy ekologická nika, ekosystém a biom. Navštiv 3 různé ekosystémy. Svá pozorování si zaznamenejČIN
 • Vysvětli51), co jsou to biotické a abiotické faktory. Uspořádej výpravu (výpravy) pro skupinu osob35) do 5 různých ekosystémů a na konkrétních příkladech jim objasni základní ekologické pojmyVELKÝ ČIN

35) Skupina osob: nejméně tři osoby (kromě tebe).
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2U1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U1

2. POTRAVNÍ PYRAMIDA

Na konkrétním příkladě vysvětli51):
 • Pojmy potravní řetězec a potravní pyramida. Najdi v přírodě 3 příklady, na nichž můžeš ukázat alespoň část potravního řetězce nebo pyramidy. Pozorování zaznamenej a doplň o chybějící článkyČIN
 • Pojem potravní síť, jakým způsobem může dojít k jejímu narušení a jaké to má následky. Najdi v přírodě 6 konkrétních příkladůVELKÝ ČIN

51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2U2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U2

3. ZÁZNAMY O NARUŠENÉ PŘÍRODĚ

 • Vytipuj a navštiv 2 různá místa, na nichž dochází vlivem člověka k narušení přírodní rovnováhy. Pořiď o tom záznamy doplněné ilustracemi9), vysvětlením příčin a následků a naznačením možného řešení.ČIN
 • Vytipuj 2 různá místa jako výše. Během 2 let32) navštiv každé místo 3× v průběhu každého roku13). Veď si záznamy s ilustracemi9) změn, k nimž tam dochází. Průběh a výsledek pozorování předlož některé kompetentní státní instituci nebo ekologickému hnutí, nebo ho publikujVELKÝ ČIN

9) Ilustrace: doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
13) Kalendářní rok: rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
32) Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
Pošli znění 2U3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U3

4. EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

 • Vysvětli51) pojmy globální oteplování a narušování ozonosféry a vysvětli možné důsledky těchto procesů. Uveď 2 příklady přispění k nápravěČIN
 • Vysvětli51) výše uvedené pojmy a vylož podstatu dalších ekologických problémů: populační exploze, vyčerpávání přírodních zdrojů, narušení biodiverzity, problém odpadů v hodinové přednášce pro skupinu osob35)VELKÝ ČIN

35) Skupina osob: nejméně tři osoby (kromě tebe).
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2U4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U4

5. MALÁ EKOLOGIE

 • Uveď 5 příkladů tzv. malé (domácí) ekologie. Sám se podle nich chovej po dobu 6 měsíců15)ČIN
 • Uveď 10 příkladů tzv. malé ekologie (v domácnosti, na pracovišti, ve volném čase). Sám se podle nich chovej po dobu 1 roku32)VELKÝ ČIN

15) Měsíc: 1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.
32) Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
Pošli znění 2U5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U5

VL

6. EKOSYSTÉMY

 • Seznam se se základními metodami botanických výzkumů. Navštiv přirozený lesní ekosystém (smrčinu nebo bor) a jeho umělý protějšek (smrková nebo borová monokultura). Proveď zde soupis charakteristických rostlin a vysvětli51) rozdílnou druhovou rozmanitost v obou typech ekosystémůČIN
 • Seznam se se základními metodami biologického terénního výzkumu. Navštiv 2 z přirozených ekosystémů (např. přirozené vodní plochy, přirozená travnatá společenstva, listnaté nebo smíšené lesy apod.) a 2 tomu odpovídající umělé ekosystémy (umělé vodní plochy, pastviny, kypřená stanoviště, lesní monokultury, rumiště apod.). Proveď zde soupis charakteristických rostlin a živočichů (v případě chráněných území můžeš použít pro soupis rostlin a živočichů i materiály vydané ochranou přírody) a vysvětli51) jejich rozdílnou druhovou rozmanitostVELKÝ ČIN

51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2U6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U6

7. EKOLOGIE RYB

 • Vyprav se během 1 roku32) do 2 rybích pásem. Prokaž, že znáš28), čím se každé pásmo vyznačuje, které ryby v něm mohou žít a čím se živí. Poznamenej si charakter břehové vegetace každého navštíveného pásmaČIN
 • Totéž jako výše, ale pro všechna 4 pásma (pstruhové, lipanové, parmové, cejnové)VELKÝ ČIN

28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
Pošli znění 2U7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U7

8. EKOLOGICKÉ VÝPRAVY A HRY

 • Uspořádej v průběhu 1 roku32) 2 výpravy pro skupinu osob35) na 2 různá místa, kde se střídají různé ekosystémy nebo biomy. Připrav si na každou výpravu zajímavý výklad a 2 hry s ekologickou tématikouČIN
 • Uspořádej takto 4 výpravy. Zároveň si na každé výpravě veď záznamy přírodovědných pozorování, které zdokumentuješ ilustracemi9)VELKÝ ČIN

9) Ilustrace: doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
32) Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
35) Skupina osob: nejméně tři osoby (kromě tebe).
Pošli znění 2U8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2U8