Výroční zpráva

Liga Lesní Moudrosti - 2001

KE KRÁSE TĚLA · K PRAVDĚ CESTOU MYSLI · K SÍLE CESTOU DUCHA · K LÁSCE CESTOU SLUŽBY

Můj otec měl před sto lety vizi. Naštěstí to byl ale více muž činu než jen pouhých slov. Načrtnul velkolepý program činnosti hnutí, které nazval Woodcraftem, hnutí založeného na jeho vizi pomoci lidem dosáhnout plného porozumění světu a napomoci k ochraně země. Během života znovu a znovu aktualizoval svůj program a hledal cesty k jeho zlepšení.

Snažil se ukázat jaké dobro může přinést snaha dospělých a dětí naučit se vzájemné důvěře a důvěře v ostatní lidi. Věřil, že osobní růst je nejvyšším cílem. Nabídl způsoby jak dosáhnout radosti z obyčejných zázraků na světě. Učil, jak se radovat ze všech součástí Přírody: jak vnímat a přijmout do svého srdce vše kolem nás. Věděl, že úspěšnost života je třeba měřit mírou služby, jakou člověk vykonal, nikoli množstvím majetku, který nashromáždil.

Věděl, že musíme respektovat a přijmout rozdílnost lidí, nehledě na pohlaví, barvu pleti, víru nebo schopnosti. Radil, abychom se učili jeden od druhého a že každý z nás má před Velkým Duchem stejnou hodnotu.

Za symboly svého hnutí si vybral oheň a kruh, aby posílil pocit soudržnosti a vytvořil vřelé a vstřícné prostředí, kde moudro a myšlenky lze předávat v atmosféře porozumění a lásky. Věřil, že spolupráce je klíčem k úspěšnému životu.Trval na názoru, že rekreace a zábava patří ke každému životu. Zažehl maják, který mohou následovat i jiní. Zmapoval stezky, které vedou k etice služby, k osobnímu růstu, k zodpovědnosti za sebe a za jiné. Poukázal na myšlenku, že kvalitu života podmiňují sami lidé svým rozumným výběrem a aktivní účastí na vývoji své osobnosti.

Tato vize je pro nás dnes čistá a srozumitelná stejně tak jako byla čistá a srozumitelná pro něj před mnoha lety. Vidím woodcrafterské skupiny vznikat ve všech světových kulturách, růst se vší energií, s radostí v srdci. Vidím hledače kráčet po čtyřech cestách a uvádět svými činy v život víru v porozumění. Vidím před sebou zrození víry v lepší budoucnost všech bytostí, které sdílí tuto planetu.

Bizoní Vítr vál srdcem Ernesta Thompsona Setona po celý jeho život.

Dee Seton Barber
červenec 1996

............................... táboření ve volné přírodě

Liga lesní moudrosti je nezávislá samostatná organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o woodcraft - výchovné hnutí založené v roce 1902 americkým spisovatelem, malířem, přírodovědcem a pedagogem Ernestem Thompsonem Setonem.

Cílem Ligy lesní modrosti je přivést člověka do přírody a naučit jej vystačit v přírodě jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se tak vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a vědomí sounáležitosti s prostředím, ze kterého vzešel.

V programu Ligy lesní moudrosti je pobyt v přírodě spojený s pozorováním, přemýšlením a zhotovováním různých výrobků. To však nemá vést k samoúčelnosti, ale je vždy prostředkem k výchově charakteru na cestě k lidství.

sněm LLM sjezd řeky práce s buzolou

Činnost členů Ligy lesní moudrosti je spjata s tábořením. Kromě běžných forem táboření obohacují svou činnost i „primitivním“ tábořením po vzoru indiánů, pravěkých lidí, či jiných přírodních národů. Liga lesní moudrosti nechce z lidí vychovávat indiány či pravěké lovce, nehlásá útěk z civilizace do přírody, klade si ale za úkol vrátit člověka tam, kam patří a pomoci mu nalézt kořeny skutečného lidství.

Významným prvkem v programu Ligy lesní moudrosti je plnění činů a Mistrovství. Za tyto zkoušky jsou woodcrafterům udíleny pocty - orlí pera a tituly lesní moudrosti. Tyto pocty nemají vést k soutěživosti, ale mají být osobním měřítkem na životní cestě každého woodcraftera.

............................... celoživotní vzdělávání

Úspěch tohoto schématu překonal všechna moje očekávání. Statut dával i takovou možnost, aby hrubí a divocí hoši mohli se postavit proti učiteli i vysmívat se mínění starších, museli však odůvodnit všem spoluhráčům svůj postup ve veřejném projednávání a přijmout se všemi důsledky rozhodnutí tohoto pléna, museli ukázněně přijmout udělený přiměřený trest. Neukázněný jedinci učili se tak uznávat autoritu party a nakonec i autoritu zákona vůbec.
E.T. Seton
Děti si hrají Náčelník vysvětluje Oblékání kostýmu

Výchovně – vzdělávací podstata woodcraftu tkví ve Svitku březové kůry – Knize orlích per. Moderně pojatý systém činů, respektující myšlenky a cíle E.T. Setona, upravený na základě mnohaletých zkušeností tak, aby odpovídal potřebě osobního zdokonalování woodcrafterů i v 21. století a přispěl k plnému životu všech, kteří se touto cestou vydají.

Poctami se v systému plnění orlích per myslí udělená orlí pera za ČINY a VELKÉ ČINY a Mistrovství. Jejich plnění je hlavním pilířem činnosti Ligy lesní moudrosti. Tyto pocty představují měřítko, nikoliv soutěž. To znamená, že např. neobdrží orlí pero ten, kdo vyhrál závod v běhu, ale obdrží jej všichni ti, kteří uběhnou danou vzdálenost v daném čase. Nemá to být výzva k pokoření druhého, ale snaha o povznesení sebe. Pocty nejsou odměnou za vykonané činy, ale důkaz vykonání těchto činů. Podstatou získávání orlích per není tedy jejich hromadění, ale další získávání a rozšiřování znalostí každého woodcraftera.

Pocty a tituly LÓŽE SKŘÍTKŮ jsou určeny pro děti do deseti let. MALÁ LÓŽE je určena pro děti od 10 do 16 let. Pro potřebu Malé lóže jsou určeny zvláštní činy i tituly. VELKÁ LÓŽE je určena pro starší, její činy jsou směřované k tomu, aby byly plněny průběžně po celý život.

............................... Harmonický rozvoj

Podle woodcrafterského zákona čtyř světel, jsou jednotlivé činy rozděleny do čtyř částí. Každá část je zaměřena na rozvoj určité oblasti. Pro dosažení určitého titulu je potřeba získat pocty rovnoměrně rozmístěné ve všech světlech, tak se směřuje k harmonickému a rovnoměrnému rozvoji člověka ve všech oblastech jeho těla i ducha.

Přenášení kočárku Velikonoce

Těžiště činnosti LLM leží v kmenech. Kmen má svého náčelníka, ohnivce, Radu orlích per a strážce wampumu. Všechny funkce, kromě náčelnické, mohou zastávat i členové mladší 18 let. Tímto způsobem se řada dětí podílí na vedení a organizaci programu svého kmene, učí se tak zodpovědnosti a spolupráci.

Některé kmeny kladou ve své činnosti větší důraz na poznávání přírody a turistiku, jiné na ochranu přírody nebo na táboření v týpích po vzoru indiánů. Členové kmenů spolu prožívají nejen letní tábory, cyklistické a turistické akce, horolezecké anebo lyžařské výpravy a pravidelné schůzky, ale i svátky, své radosti i bolesti a vzájemně si pomáhají. A tak se utužuje to, co je nejvzácnější – přátelství.

tábor u jezírka

Rok 2001

Výroční sněm LLM, který se konal ve dnech 25. - 27. května a na kterém se sešlo okolo dvouset malých i velkých členů LLM ke společnému táboření, hrám i slavnostnímu ohni je vrcholnou společenskou událostí LLM. Na tomto sněmu bylo také zvoleno náčelnictvo ve složení:

Aleš Sedláček – náčelník
MUDr. Milouš Stárek – místonáčelník
Václav Svoboda – člen náčelnicta
Miloslav Polášek – ohnivec
Ing. Karel Doleček – předseda revizní komise
Ing. Jiří Macek – činovník pro Čotokvu
Petr Vilhelm – náčelník Velké Lóže
Jan Bejček – náčelník Malé Lóže
Bedřich Homola – náčelník ÚROP
Markéta Vránová – hospodář

Podle došlých zpráv a plánů činnosti vyvíjely kmeny LLM v roce 2001 pravidelnou celoroční činnost (nejméně 2 kmenové akce měsíčně). Uskutečnilo se i několik větších akcí otevřených pro veřejnost:

7.dubna – Lesní běh (Jestřábi, Tuchlovice)
Letošní druhý ročník soutěže proběhl opět u Kamenných Žehrovic v bývalých lomech. Jedná se o soutěž, při níž si každý otestuje své znalosti např. z přírodovědy, ekologie, zdravovědy… a své dovednosti např. v uzlování, morseovce, prusíkování atd.

22.dubna – Den Země
Nepatrná pomoc našemu blízkému okolí. Ke dni Země proběhlo několik ochranářských a brigádnických akcí pořádaných našimi kmeny.

2. – 3. června – Stopa Černého Vlka (Wallowa, Brno)
Tradiční soutěž woodcrafterských dovedností určené hlavně mladším 200 účastníků.

1. – 8. července – Letní tábor Ligy lesní moudrosti
Kromě pravidelných táborů jednotlivých kmenů, se mnozí členové sešli na společném táboření, kde si vyzkoušeli mnohé dovednosti, splnili nové činny a upevnili pouta přátelství.

18. – 19. září – Indiáni z Točníku
Vůbec největší akce LLM pro širokou veřejnost zaměřená hlavně na rodiny s dětmi. Na organizaci se podílelo 70 dobrovolníků. Vzhledem k nepřízni počasí letošní ročník shlédlo jen 500 návštěvníků.

27. – 30.října – Kiwendotha - setkání kmenů Malé lóže (Wallowa, Brno)
Tradičního setkání dětských kmenů a oddílů sdružených v LLM, Junáku a YMCA se zůčastnilo 250 členů našich spřátelených organizací.

Kromě kmenových aktivit se uskutečnily i akce pro všechny zájemce z řad LLM – hry, putování, táboření.

Vlastní letní tábor si připravila většina kmenů. Některé kmeny pořádaly tábory i o zimních a jarních prázdninách.

I v roce 2001 se uskutečnily vzdělávací akce: kromě týdenního setkání Lesní školy Čotokvy to byly také pravidelné každoměsíční přednášky pro členy Velké Lóže. Ve Woodcrafterském centru na Praze 6 probíhala další neformální setkání a byla doplňována zdejší tematická knihovna.

Tabulka členské základny
  Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001
do 18 let 429 458 527 656 584
19-26 let 71 160 135 156 158
27 let a více 260 173 185 210 190
CELKEM 760 791 847 1022 932

79,61% procentní podíl dětí a mládeže do 26 let

Podíl věkových skupin na celkovém počtu rok 2001
Podíl věkových skupin na celkovém počtu - rok 2001


Hospodaření

LLM účtuje v jednoduchém účetnictví s podrobným členěním položek podle své potřeby a pro dokumentaci čerpání dotací.

Výkaz příjmů a výdajů:

Příjmy rok 2000 rok 2001
členské příspěvky a předplatné časopisu 138 346,80 160 193,50
dary 40 000,00 12 540,00
tržby 26 737,50 32 224,00
úroky 849,14 174,50
dotace 893 944,50 334 097,50
ostatní 2 728,50 3 615,50
CELKEM PŘÍJMY 1 102 606,44 542 845,00
Výdaje rok 2000 rok 2001
provoz ústředí 357 160,20 193 661,20
publikace 54 190,60 45 027,00
dotace kmenům 503 310,00 274 097,50
propagace 2 120,00 7 609,60
půjčka FH 284 000,00 64 689,00
ostatní (vratky, půjčka kmeni) 0,00 216 409,30
CELKEM VÝDAJE 1 200 780,80 801 493,60
  rok 2000 rok 2001
zůstatek k 31.12. 389 549,07 130 900,47

Provoz ústředí

  rok 2000 rok 2001
mzdy a pojištění 47 474,00 20 287,00
služby 63 103,80 73 605,70
nájmy 101 532,50 42 996,20
materiál 61 660,70 3 164,10
opravy 12 269,70 5 291,00
telefon 24 475,50 14 231,40
poštovné 23 662,70 9 891,30
cestovné 13 708,20 9 167,00
ostatní 9 273,10 15 027,50
CELKEM 357 160,20 193 661,20

Přehled dotovaných projektů

Projekt celkové náklady dotace MŠMT
zahraničí 25 195,00 12 597,50
krátkodobé akce 302 196,10 100 000,00
tábory 896 398,60 100 000,00
příprava vedoucích 35 471,40 20 000,00
provozní náklady nižších článků 80 157,00 40 000,00
provozní náklady ústředí 193 661,20 40 000,00
Filipova Huť
dotace FDM 21 500,00  

Pro základnu ve Filipově Huti, která slouží jako ubytovna, je odděleně vedeno jednoduché účetnictví.

Výkaz příjmů a výdajů základny na Filipově Huti

  2000 2001
Příjmy
prodej zboží, výrobků a služeb 145 985,00 117 155,00
dotace 335 500,00 44 500,00
ostatní zdanitelné příjmy 0,00 0,00
Příjmy celkem 481 485,00 161 655,00
Výdaje
oprava - Investice 496 978,60 48 773,70
nákup materiálu a zboží 2 889,40 16 304,40
mzdy vč. záloh na daň 28 492,00 38 358,00
platby pojistného 25 074,00 16 686,00
provozní režie 84 824,10 103 934,90
CELKEM VÝDAJE 638 258,10 224 057,00
rozdíl příjmů a výdajů -156 773,10 -62 402,00

Výkaz o majetku a závazcích

  k 31.12.2000 k 31.12.2001
Majetek
dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00
dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00
finanční majetek 5 075,80 7 362,80
ceniny 0,00 0,00
zásoby 13 162,00 21 393,00
pohledávky 0,00 0,00
Součet majetku 18 237,80 28 755,80
Závazky
Rezervy 0,00 0,00
Závazky 251 964,40 316 653,40
Úvěry 0,00 0,00
Součet závazků 251 964,40 316 653,40
Chata na Filipově Huti

Turistická základna LLM Filipova Huť

Chata na Filipově Huti

Základnu ve Filipově Huti má LLM v dlouhodobém pronájmu od FDM. Je celoročně využívána především k rekreaci dětských členů LLM i jiných sdružení dětí a mládeže a k plnohodnotnému pobytu v přírodě (základna se nachází v centru Národního parku Šumava).

Objekt byl přidělen LLM do nájmu rozhodnutím FDM v březnu 1995, ovšem kvůli dlouhotrvajícím problémům s bývalým nájemcem došlo k listinnému převzetí teprve v červnu 1997 a k fyzickému předání v listopadu 1997.

V roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zázemí turistické základny. Byly vybudovány nové sprchy a zrekonstruovány záchody tak, aby sociální zařízení plně vyhovovalo hygienickým normám pro dětskou rekreaci. Započala také adaptace podkroví a došlo ke konzervaci eternitové střechy a dřevěného obložení chaty.

Tyto a následující investice by měly objekt plně přizpůsobit požadavkům dětské rekreace.


Ediční činnost

BV 1/2001 BV 2/2001 BV 3/2001 BV 4/2001

Ediční činnost Ligy lesní moudrosti zahrnuje pravidelné čtvrtletní vydávání časopisu Bizoní vítr, který je zaměřen na čtyři hlavní oblasti výchovného systému LLM. Zahrnuje tedy články o sportování a pohybu a pobytu v přírodě, články o poznávání přírody, články návodové a články pojednávající o službě druhým lidem. Časopis poskytuje nejen návody na činnost, ale najdete v něm i stránku pro děti, volné fórum pro názory členů i nečlenů LLM, zajímavosti, stejně jako zprávy z vnitroligového dění. Obsahem je určen celoligové veřejnosti, zejména pak náčelníkům, dětem ve věku 10 a více let a také dospívající mládeži.