Výroční zpráva

Liga Lesní Moudrosti - 2000

KE KRÁSE TĚLA · K PRAVDĚ CESTOU MYSLI · K SÍLE CESTOU DUCHA · K LÁSCE CESTOU SLUŽBY
E.T.Seton

ERNEST THOMPSON SETON:

"Měl jsem vidění:

Viděl jsem člověka dokonalého lidství, bytost tělesně zdatnou, člověka žijícího v přírodě, otužilého v zápase s živly, jemuž voda, vítr a slunce dávají síly, člověka žijícího prostým životem, moudrého cestami přírody, bystrého v radě, důstojného, zdvořilého, uctivého ke každému a laskavého jako nějaký dobrotivý obr z pohádky. Člověka, jehož život je čistý, krásný, plodný, hrdinný a ničím nezkalen, člověka odvahy, vyzbrojeného sebeovládáním pro všechny okolnosti života, vždy pohotového a naplněného zbožností, jež se nesestává jen z pouhých příležitostných obřadů, ani z neurčitých záslužných činů, zaznamenaných někde na nebesích, nýbrž ze silného a laskavého ducha, jenž ho dnes činí žádaným a prospěšným.

Byl to můj sen, má naděje pro budoucí lidské plémě a marně jsem se rozhlížel v církvích, ve školách, nebo mezi vychovateli národa po nějakém vůdci, který by byl ztělesněním tohoto člověka. Ani v jednom z velkých základních zařízení, jejichž úkolem je vychovávat lidství vysoké úrovně, nenalezl jsem obrazu, nárysu, nebo vzoru, který by byl potvrdil to, o čem jsem věděl, že je správné; ani jednoho, který by poskytoval osobnost jinou, než nedokonalou. Proto jsem pátral v minulosti lidstva a v cestě woodcraftu jsem nalezl odpověď na to, proč jsme dospěli tak daleko. Dnes nejsem již na pochybách.

A protože naše cesta není skončena, je možné, že směřuje k hoře ze všech nejvyšší. A toto maje na mysli, psal jsem o woodcraftu."

............................... táboření ve volné přírodě

Liga lesní moudrosti je nezávislá samostatná organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o woodcraft - výchovné hnutí založené v roce 1903 americkým spisovatelem, malířem, přírodovědcem a pedagogem Ernestem Thompsonem Setonem.

Cílem Ligy lesní modrosti je přivést člověka do přírody a naučit jej pobývat v přírodě jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se tak vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a jeho vědomí sounáležitosti s prostředím, ze kterého vzešel.

V programu Ligy lesní moudrosti je pobyt v přírodě spojený s pozorováním, přemýšlením a zhotovováním různých výrobků. To však nemá vést k samoúčelnosti, ale je vždy prostředkem k výchově charakteru na cestě k lidství.

děti Tělesně handicapované dítě Hra mezi neslyšícími dětmi

Činnost členů Ligy lesní moudrosti je spjata s tábořením. Kromě běžných forem táboření obohacují svou činnost i "primitivním" tábořením po vzoru Indiánů, pravěkých lidí, či jiných přírodních národů. Liga lesní moudrosti nechce z lidí vychovávat Indiány či pravěké lovce, nehlásá útěk z civilizace do přírody, klade si ale za úkol vrátit člověka tam, kam patří a pomoci mu nalézt kořeny skutečného lidství.

Významným prvkem v programu Ligy lesní moudrosti je plnění činů a Mistrovství. Za tyto zkoušky jsou woodcrafterům udíleny pocty - orlí pera a tituly lesní moudrosti. Tyto pocty nemají vést k soutěživosti, ale mají být osobním měřítkem na životní cestě každého woodcraftera.

............................... celoživotní vzdělávání

Odešel jsem do lesů, protože jsem chtěl žít uvědoměle, postavit se čelem k základním skutečnostem života, a vyzkoumat, zda bych se mohl naučit to, čemu mě život má učit, a ne abych teprve až budu umírat, seznal, že jsem vůbec nežil. Nechtěl jsem prožívat něco, co není život - vždyť žít je tak nádherné!
H. D. Thoreau
Čotokva - lesní škola Hra s neslyšícími dětmi Děti

Výchovně – vzdělávací podstata woodcraftu tkví ve Svitku březové kůry - Knize orlích per, moderně pojatému systému činů, respektujícím myšlenky a cíle E.T.Setona, upravené na základě mnohaletých zkušeností tak, aby odpovídal potřebě osobního zdokonalování woodcrafterů i v 21.století a přispěl k plnému životu všech, kteří se touto cestou vydají.

Pocty a tituly LÓŽE SKŘÍTKŮ jsou určeny pro děti do deseti let. MALÁ LÓŽE je určena pro děti od 10 do 16 let. Pro potřebu Malé lóže jsou určeny zvláštní činy i tituly.
VELKÁ LÓŽE je určena pro starší, její činy jsou směřované k tomu, aby byly plněny průběžně po celý život.

............................... Harmonický rozvoj

Podle woodcrafterského zákona čtyř světel, jsou jednotlivé činy rozděleny do čtyř oddílů. Každý oddíl je zaměřen na rozvoj určité osobnostní části člověka. Pro dosažení určitého titulu je potřeba získat pocty rovnoměrně rozmístěné ve všech světlech, tak se směřuje k harmonickému a rovnoměrnému rozvoji člověka ve všech oblastech jeho těla a ducha.

Indiánský tanec Lesní běh

Těžiště činnosti LLM leží v kmenech. Kmen má svého náčelníka, ohnivce, Radu orlích per a strážce wampumu. Všechny funkce, kromě náčelnické, mohou zastávat i členové mladší 18 let. Tímto způsobem se řada dětí podílí na vedení a organizaci programu svého kmene, učí se tak zodpovědnosti a spolupráci. Kmenové zřízení je nejlepším systémem organizace volného času dětí.

Žádné dva kmeny nejsou stejné. Někde kladou větší důraz na poznávání přírody a turistiku, jinde na ochranu přírody nebo na táboření v týpích po vzoru Indiánů. Členové kmenů spolu prožívají nejen letní tábory, cyklistické a turistické akce, horolezecké anebo lyžařské výpravy a pravidelné schůzky, ale i vánoce, své radosti i bolesti a vzájemně si pomáhají. A tak se utužuje to, co je nejvzácnější – přátelství.

............................... Systematické vzdělávání

Poctami se v systému plnění orlích per myslí udělená orlí pera za ČINY a VELKÉ ČINY, Mistrovství a stupně. Plnění ČINŮ, VELKÝCH ČINŮ a Mistrovství je hlavním pilířem činnosti Ligy lesní moudrosti. Tyto pocty představují měřítko, nikoliv soutěž. To znamená, že např. neobdrží orlí pero ten, kdo vyhrál závod v běhu, ale obdrží jej všichni ti, kteří uběhnou danou vzdálenost v daném čase. Nemá to být výzva k pokoření druhého, ale snaha o povznesení sebe. Pocty nejsou odměnou za vykonané činy, ale důkaz vykonání těchto činů. Podstatou získávání orlích per není tedy jejich hromadění, ale další získávání a rozšiřování znalostí každého woodcraftera.

Sněm v noci

Rok 2000

Od 17. dubna 1999 funguje náčelnictvo LLM s dvouletým funkčním obdobím v tomto složení:

Aleš Sedláček – náčelník
MUDr. Milouš Stárek – místonáčelník
RNDr. Iva Vilhumová – člen náčelnictva
Ing. David Stegbauer – člen náčelnictva
Hana Stegbauerová – ohnivec
Ing. Karel Doleček – předseda revizní komise
Jiří Červinka – činovník pro Čotokvu
Petr Vilhelm – náčelník Velké Lóže
Ing. Jiří Macek – náčelník Malé Lóže
Bedřich Homola – náčelník ÚROP
Markéta Vránová – hospodář

Výroční sněmu LLM, který se konal ve dnech 27. - 28. května a na kterém se sešlo okolo dvouset malých i velkých členů LLM ke společnému táboření, hrám i slavnostnímu ohni je vyvrcholením celoroční činnosti LLM.

Podle došlých zpráv a plánů činnosti vyvíjely kmeny LLM v roce 2000 pravidelnou celoroční činnost (nejméně 2 kmenové akce měsíčně). Uskutečnilo se i několik větších akcí otevřených pro veřejnost:

13. – 14. května – Putování po Praze: kmen Ťapáč zorganizoval poznávací procházku pro děti do deseti let a kmen Jestřábi Lesní běh v okolí Prahy pro starší.

17. června – Vystoupení pro neslyšící: kmen Walden zorganizoval zábavný den pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených v Berouně.

24. června – Houpačka: kmen Otyókwa se ve Velešíně podílel na mezinárodním festivalu postižených ve Velešíně.

16. – 17. září – Indiáni z Točníku: dvoudenní představování LLM na hradě Točník ve formě předvádění tradičních činností a her pro děti shlédlo okolo 1500 návštěvníků. Na této vůbec největší ligové akci pro veřejnost se organizačně podílelo na 60 členů LLM z celé republiky.

17. listopadu – Hudební a divadelní festival 10 let Waldenu: v Praze na Ořechovce vystoupilo na 10 hudebních a divadelních souborů z řad členů a příznivců LLM, navštěvnost přesáhla 150 diváků.

Kromě kmenových aktivit se uskutečnily i akce pro všechny zájemce z řad LLM – hry, putování, táboření, společný letní tábor.

Vlastní letní tábor si připravila většina kmenů. Některé kmeny pořádaly tábory i o zimních a jarních prázdninách.

I v roce 2000 se uskutečnily vzdělávací akce: kromě víkendového setkání lesní školy Čotokvy to bylo hlavně školení ohnivců, kurz korálkování a pravidelné každoměsíční přednášky pro členy Velké Lóže.

V roce 2000 bylo registrováno 37 kmenů (oproti 33 kmenům z roku 1999) a Liga lesní moudrosti měla celkem 1022 členů. Počet členů tedy výrazně vzrostl a to hlavně v kategorii do 18 let (viz tabulka členské základny).

Tabulka členské základny
  Rok 1997 Rok 1998 % změna 98/97 Rok 1999 % změna 99/98 Rok 2000 %změna 00/99
do 18 let 429 458 6,76% 527 15.07% 656 24,48%
19-26 let 71 160 125,35% 135 -15,63% 156 15,56%
27 let a více 260 173 -33,46% 185 6,94% 210 13,51%
CELKEM 760 791 4,08% 847 7,08% 1022 20,66%

Nárůst počtu členů v letech 1997-2000
Nárůst počtu členů v letech 1997-2000

Podíl věkových skupin na celkovém počtu - rok 2000
Podíl věkových skupin na celkovém počtu - rok 2000


Hospodaření

LLM účtuje v jednoduchém účetnictví s podrobným členěním položek podle své potřeby a pro dokumentaci čerpání dotací.

Výkaz příjmů a výdajů:

Příjmy rok 1999 rok 2000
prodej zboží, výrobků a služeb 79 755,00 145 985,00
dotace 150 000,00 335 500,00
ostatní zdanitelné příjmy 0,00 0,00
CELKEM PŘÍJMY 229 755,00 481 485,00
Výdaje rok 1999 rok 2000
Oprava - Investice 270 460,40 496 978,60
nákup materiálu a zboží 4 895,90 2 889,40
mzdy vč. záloh na daň 23 551,50 28 492,00
platby pojistného 18 959,00 25 074,00
provozní režie 64 562,20 84 824,10
CELKEM VÝDAJE 382 429,00 638 258,10
  rok 1999 rok 2000
rozdíl příjmů a výdajů -152 674,00 -156 773,10
zůstatek k 31.12. 487 723,43 389 549,07

Provoz ústředí

  rok 1999 rok 2000
mzdy a pojištění 28 351,20 47 474,00
služby 57 439,70 63 103,80
nájmy 126 882,00 101 532,50
materiál 86 740,00 61 660,70
opravy 7 017,20 12 269,70
telefon 18 322,90 24 475,50
poštovné 10 993,30 23 662,70
cestovné 15 730,60 13 708,20
ostatní 22 510,00 9 273,10
CELKEM 373 986,90 357 160,20

Přehled dotovaných projektů

Projekt celkové náklady dotace MŠMT
zahraničí 12 257,70 8 580,00
krátkodobé akce 258 798,40 136 259,00
letní tábory 831 579,00 198 485,00
zimní tábory 93 788,00 45 256,00
příprava vedoucích 23 571,00 13 000,00
metodika 28 870,00 20 000,00
provozní náklady a dovybavení
nižších článků
232 795,10 150 000,00
provozní náklady ústředí 357 160,20 150 000,00
Investice Filipova Huť
dotace MŠMT 250 000,00
dotace FDM 85 500,00
celkové náklady 496 978,60

Pro základnu ve Filipově Huti, která slouží jako ubytovna, je odděleně vedeno jednoduché účetnictví.

Výkaz příjmů a výdajů základny na Filipově Huti

  1999 2000
Příjmy
prodej zboží, výrobků a služeb 79 755,00 145 985,00
dotace 150 000,00 335 500,00
ostatní zdanitelné příjmy 0,00 0,00
Příjmy celkem 229 775,00 481 485,00
Výdaje
Oprava - Investice 270 460,40 496 978,60
nákup materiálu a zboží 4 895,90 2 889,40
mzdy vč. záloh na daň 23 551,50 28 492,00
platby pojistného 18 959,00 25 074,00
provozní režie 64 562,20 84 824,10
Celkem 382 429,00 638 258,10
rozdíl příjmů a výdajů -152 674,00 -156 773,10

Výkaz o majetku a závazcích

  k 31.12.1999 k 31.12.2000
Majetek
dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00
dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00
finanční majetek 4 395,80 5 075,80
ceniny 0,00 0,00
zásoby 13 162,00 13 162,00
pohledávky 0,00 0,00
Součet majetku 17 557,80 18 237,80
Závazky
Rezervy 0,00 0,00
Závazky 149 511,30 102 453,10
Úvěry 0,00 0,00
Součet závazků 149 511,30 102 453,10

TZ Filipova Huť

chata na Filipově Huti

Základnu ve Filipově Huti má LLM v dlouhodobém pronájmu od FDM. Je celoročně využívána především k rekreaci dětských členů LLM i jiných sdružení dětí a mládeže a k plnohodnotnému pobytu v přírodě (základna se nachází v centru Národního parku Šumava).

Objekt byl přidělen LLM do nájmu rozhodnutím FDM v březnu 1995, ovšem kvůli dlouhotrvajícím problémům s bývalým nájemcem došlo k listinnému převzetí teprve v červnu 1997 a k fyzickému předání v listopadu 1997.

V roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zázemí turistické základny. Byly vybudovány nové sprchy a zrekonstruovány záchody tak, aby sociální zařízení plně vyhovovalo hygienickým normám pro dětskou rekreaci. Započala také adaptace podkroví a došlo ke konzervaci eternitové střechy a dřevěného obložení chaty.

Tyto a následující investice by měly objekt plně přizpůsobit požadavkům dětské rekreace.


Ediční činnost

BV 1/00 BV 2/00 BV 3/00 BV 4/00

Ediční činnost Ligy lesní moudrosti zahrnuje pravidelné čtvrtletní vydávání časopisu Bizoní vítr, který je zamšřen na čtyři hlavní oblasti výchovného systému LLM. Zahrnuje tedy články o sportování a pohybu a pobytu v přírodě, články o poznávání přírody, články návodové a články pojednávající o službě druhým lidem. Časopis poskytuje nejen návody na činnost, ale najdete v něm i stránku pro děti, volné fórum pro názory členů i nečlenů LLM, zajímavosti stejně jako zprávy z vnitroligového dění. Obsahem je určen celoligové veřejnosti, zejména pak náčelníkům, dětem ve věku 10 a více let a také dospívající mládeži.