Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlašovadlo
4040
Seznam účastníků
Odhlášení z akce
Vaše ID:*

Vaše heslo:*
(ID i heslo Vám přišlo emailovou zprávou)
* povinné

Valná hromada LLM

(aktualizováno 14.10. 2009)
Zpráva » Pozvánka
Aktualizace 14. 10. 2009

Doplnění informací ohledně VH:
- v pátek bude škola otevřená od 18 hod., v sobotu ráno od 7:30
- školení v pátek začne ve 20:00, v neděli dle domluvy
- NEZAPOMEŇTE PŘEZŮVKY, přespávající spacáky a karimatky (kartáčky na zuby atd. )

Školení proběhne v pátek večer i v neděli dopoledne. Zájemci o školení si předem mohou vybrat, co by chtěli probrat a kdy – konkrétní program sestavíme podle vašich preferencí. Jediný pevný bod je Registr OP, který proběhne v pátek od 21:30. Ostatní body mohou proběhnout v pátek i v neděli. Prosím ty, kdo přijdou na školení už v pátek, aby mi dali vědět mailem, který bod z navržených témat je zajímá, definitivní dohoda o programu padne v pátek na místě, ale ať vím aspoň zhruba, na co se mám připravit. Díky.

Témata školení:
1. nový registr OP – proběhne pouze v pátek
2. základy účetnictví – podvojné
3. základy účetnictví – jednoduché
4. dotace MŠMT – systém, žádosti, vyúčtování
5. rozpočty – sestavování, kontrola, zdroje financování
6. další vaše náměty (napište konkrétně)


Náčelnictvo se na svém jednání 8. 10. 2009 podrobně zabývalo problematikou hlasovacího práva kmenů, jejichž náčelník nemá Náčelnické zkoušky. Vzhledem k mnoha okolnostem (podrobněji v případě zájmu vysvětlíme na VH) náčelnictvo rozhodlo, že všechny kmeny, které považujeme za uznané (tedy i ty, jejichž náčelníci nemají NZ), mají na této Valné hromadě hlasovací právo. Náčelnictvo se bude v budoucnu zabývat lepším ošetřením této problematiky.

Následuje doplněný návrh programu, změny nastaly zejména v bodu diskuze. Program bude možno doplnit a změnit ještě na začátku Valné hromady. Na konci jsou připraveny i některé návrhy usnesení. Další budou doplněny v průběhu VH.

Návrh programu Valné hromady 17. 10. 2009 v Tuchlovicích:

8:00 prezence
8:00 zahájení Dětské Valné hromady (v jiné místnosti než bude VH)
9:00 zahájení Valné hromady
9:05 zpráva navrženého předsedajícího, zda je VH usnášeníschopná, oznámení počtu hlasů
9:10 volba orgánů VH a zahájení jejich činnosti
9:20 přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení
9:30 představení nových kmenů, předání listin
9:45 zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise
11:00 kontrola plnění úkolů uložených Usnesením předcházející VH
11:30 zahájení diskuze: zpráva o ochranářském koutku v Hartmanicích – Hombre

11:45 přestávka na oběd

13:15 diskuse
- schválení příspěvků na rok 2010
- objekt Břeclav
- registr OP
- Náčelnické zkoušky
- doplnění orgánů
- 20. výročí LLM – začátek července 2009
- oslava 150. narozenin ETS
- časový harmonogram akcí LLM pro další období (aktualizace kalendária)
- kmenové zřízení
- zpráva o Dětské VH
- další body mohou být doplněny

18:00 schválení usnesení VH
18:30 závěr VH, večeře – Trnka
20:00 bazén, sauna (do 22:00)

VH je usnášeníschopná při přítomnosti zástupců nadpoloviční většiny kmenů (kmenů je 33, nadpoloviční většina 17). Není-li VH usnášeníschopná, je po uplynutí jedné hodiny po řádném termínu zahájena náhradní VH, kde již neplatí podmínka nadpoloviční účasti pro dosažení usnášeníschopnosti, kde je však možno hlasovat pouze o otázkách, které byly na plánovaném programu.

Návrh Usnesení VH

VH bere na vědomí
● přednesené zprávy členů náčelnictva a kontrolní a revizní komise
● předběžný termín příští valné hromady …
● …

VH schvaluje
● účetní závěrku za rok 2008
● vypořádání ztráty za rok 2008 ve výši … Kč snížením vlastního jmění
● výši odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2010 takto: děti do 15 let – 240 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 300 Kč; dospělí výdělečně činní – 420 Kč, rodiny – 540 Kč
● nárok každého platícího jednotlivce nebo rodiny na časopis (vyjde alespoň 1x ročně)
● pro nové členy možnost zaplatit v průběhu roku poměrnou část příspěvku pouze za zbývající měsíce (nezahrnuje nárok na časopis)
● termín odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2010 a aktualizace dat o členech kmene v registru OP na 31.12.2009
● v případě nedodržení termínu zaplacení příspěvků navýšení příslušného příspěvku o 20 Kč
● …

VH ukládá
● …
Místo konání Valné hromady je Tuchlovice – budova Základní školy (Školní 277, Tuchlovice). Termín konání v sobotu 17. 10. 2009 od 8:00.

Podle Stanov LLM a Vnitřního řádu mají povinnou účast na Valné hromadě zástupci uznaných kmenů LLM (na každých započatých 30 členů 1 zástupce starší 15 let), zástupci samostatných rodů LLM (za každé 3 samostatné rody 1 delegovaný zástupce starší 18 let) a zástupci stráží lesní moudrosti (za každých 15 stráží v LLM, které si vyberou svého zástupce, může být delegován na VH LLM jeden zástupce) a členové náčelnictva LLM. Tyto osoby mají na VH hlasovací právo a jsou svoji případnou neúčast povinny omluvit předem.

Upozorňujeme, že pro platnost hlasovacího práva musí mít kmeny LLM podle Stanov LLM přidělené IČ a náčelník musí mít složené Náčelnické zkoušky a kmen musí mít zaplacené příspěvky na tento rok.

Právo účasti na Valné hromadě dále mají členové kontrolní a revizní komise, členové rozšířeného náčelnictva a rangeři, (v případě volby) členové navrhovaní do volených funkcí a pozvaní hosté (náčelnictvem LLM, případně 1/3 zástupců uznaných kmenů).

Účastníky je nutné závazně přihlásit do 10. 10. 2009 a to jedním z níže uvedených způsobů:
1. Dopisem na ústředí LLM.
2. E-mailem na ustredi@woodcraft.cz
3. Zapsáním všech! údajů do přihlašovadla
4. Telefonicky v úředních hodinách (út 16 – 18 hod.) na tel.: 234 621 235

Při přihlášení je nutné uvést: jména účastníků (případně alespoň jejich počet za kmen), nároky na nocleh a stravování, účast na doplňkovém programu.

Stráže:
Dle platných stanov se VH mohou účastnit i zástupci stráží lesní moudrosti (za každých 15 stráží v LLM, které si vyberou svého zástupce, může být delegován na VH LLM jeden zástupce). Kandidatura/volba zástupce se provádí přes Registr OP, volby se tedy mohou účastnit jen členové LLM se statutem „stráž“. Po přihlášení do Registru OP je na straně Úvod v horní části položka „Aktivní volby: Podzimní VH 2009“, kterou se otevře stránka s možností volby zástupce na VH.

Ubytování:
Ubytování z pátku na sobotu i ze soboty na neděli je možné zdarma přímo v prostoru školy, na zemi (v tělocvičně nebo třídě) ve vlastních spacácích.

Strava:
Sobotní oběd a večeře bude zajištěna ve školní jídelně, za poplatek 100,- Kč za obě jídla dohromady. Ostatní jídla (páteční večeře, sobotní a nedělní snídaně) si každý zajišťuje sám. Rychlovarná konvice, termosky na čaj budou k dispozici. Taktéž občerstvení během VH bude k dispozici (čaj, káva, voda, drobné pochutiny).

Vzezření:
Mějte na paměti, že VH je naším nejvyšším zákonodárným orgánem a proto k jednání přísluší slavnostní oblečení. Pro woodcraftera jest to šerpa poct.

Návrh náčelnictva LLM na kandidáty pro jednotlivé orgány VH:
1. předsedající: K. Benešová
2. zapisovatel: M. Řezáčová
3. hlasovací komise: J. Bejček, J. Kluiberová, třetího člena doplní VH

Návrh programu Valné hromady:
8:00 prezence
8:00 zahájení Dětské Valné hromady
9:00 zahájení Valné hromady
9:05 zpráva navrženého předsedajícího, zda je VH usnášeníschopná, oznámení počtu hlasů
9:10 volba orgánů VH a zahájení jejich činnosti
9:20 přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení
9:30 zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise
11:00 kontrola plnění úkolů uložených Usnesením předcházející VH
11:30 přestávka na oběd
13:00 diskuse
- schválení příspěvků na rok 2010
- žádosti o dotace na rok 2010
- kmenové zřízení
- objekt Břeclav
- nový registr OP
- časový harmonogram akcí LLM pro další období (aktualizace kalendária)
- 20. výročí znovuobnovení LLM
- zhodnocení Dětské VH
- další body budou doplněny

18:00 schválení usnesení VH
18:30 závěr VH, večeře
Program VH bude možno doplnit a změnit na začátku Valné hromady, náměty lze zasílat i předem.

Doplňkový program:
• v sobotu ráno souběžně s Valnou hromadou proběhne setkání zástupců Dětské VH, kteří se pak zúčastní jednání VH
• Pátek večer – tělocvična, sobota večer - bazén, sauna, společenský večer (drobné pochutiny, švestičky ze zahrádky, hudební nástroje apod. s sebou!)
• hospodářské školení, školení o registru OP – v pátek večer nebo v neděli dopoledne, dle zájmu přihlášených, bude doplněno – sledujte informace na www.woodcraft.cz

Co je Dětská Valná hromada?
Projekt Dětské VH vznikl loni na sněmu a poprvé se uskutečnil na loňské VH v Jihlavě (22. 11. 2008). Jedná se o setkání mladých lidí z našich kmenů, kteří mají zájem se podílet na dění v LLM, jsou ochotni diskutovat na předložená témata. Chceme tímto zvýraznit jejich hlas jak v LLM, tak v samotných kmenech. Na VH se často řeší otázky, které se přímo těchto mladých týkají, a proto by měli mít možnost se k nim vyjádřit. Na rozdíl od loňského modelu proběhne letos pro účastníky Dětské VH v sobotu ráno krátké seznámení s projednávanými body Valné hromady a pak budou obě schůze probíhat společně (účastníci Dětské VH získají status „přizvaní hosté“ a budou mít možnost vyjádřit se přímo na zasedání VH). Apelujeme na Vás – náčelníky kmenů, abyste ve svých kmenech tuto akci prezentovali a na VH vyslali 2-3 členy ve věku 13-17 let. Kromě příjemného setkání jim to může ukázat možnou další cestu v LLM, pokud např. nevedou dětské členy.

Těšíme se na setkání a přejeme modrou oblohu nad hlavou i v srdci.
V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici.
Markéta Řezáčová - Marka (marka(zavináč)woodcraft(tečka)cz)

Komentáře, diskuze

23.9. 2009 11:06
Kamila Lunerová
Omlouvám se za nepřesnost v TD, kde je uvedena cena 140,- Kč za jídlo. Cena je 100,- Kč za obě jídla celkem.
12.10. 2009 0:42
Chlup
Ahoj, ví se již nějak přesněji, kdy budou probíhat školení v doprovodném programu?
12.10. 2009 2:01
Marka
Ahoj, náplň školení budeme ještě ladit s Yučim, pak sem dáme přesnější zprávu. Zatím předpokládám, že to bude v pátek i v neděli, přizpůsobené přáním těch, kdo se na školení přihlásili.
14.10. 2009 20:42
Čanku
Ahoj, počítám, že mawadanský bus pojede v sobotu ráno z Prahy do Tuchlovic a pak zpět do Prahy v neděli po školení hospodářů. Chce se někdo svézt?
Čanku.
16.10. 2009 11:10
Čanku
Tak vypadá spíš, že se s někým svezu já..
Čanku.

Kolik je sedm krát jedna ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.

Seznam přihlášených účastníků

Přihlášen Počet Poznámka
Wicanhpi1Drum bun, ubytování 2 noci, jídlo, sauna, bazén
Aki1sauna, školení OP
Roman Směták1Čovečové
Ablákela1prosim o sobotni obed
Marka1ubytování pá i so, jídlo oběd i večeře
Chlup1bazén, jídlo. doprovodný program: školení hospodářů
Čeyanala1nocleh obě noci, sobota jídlo
Čiko1Nocleh obě noci, jídlo sobota
Jaromír Vrána - Chet7Prosim nocleh Pá-So a jen sobotni obed,je-li to mozne. 2 na VH a 5 na detskou VH.
Wančetan1spaní obě noci; obě jídla prosím:-)
Medvěd2noc z pátku, strava ano
Pavel Šebesta1Hosté: Pavel Merčák, Ondřej Kukliš
Pecka1školení hospodářů
Hlad3Dva Jestřábi na Velkou VH + jeden na Dětskou VH
Pavel Weber4Odjedeme během odpoledne kolem 16 h na svatbu Netopýra do Plzně.
Tomáš Lumel - Toby1ubytování So- Ne,oběd a večeře, sauna a bazén, školení.
Dalja Peterová - Pchešnýža1Walden
Lenka Grygarová3+Jiří Grygar a Kryštof Grygar, ubytování SO-Ne
Marta Ryšavá3+ Kamila Lunerová a Vladimír Levínský (ubytování PÁ-SO i So-NE, strava SO oběd i večeře, bazen, sauna, školení)
Čanku1
Petr Harant - Gu1Walden
Jan Merhaut - Mokrouš1
Kotlik2Paleček - Dětská VH
celkem:40 

Přihlášení na akci

Celé jméno + přezdívka: *
Email: *
Upozornit na emailu:
(více adres oddělte čárkou)
Telefon:

Hlásíte te jako: *
Zvolte kmen: *
Poznámka:
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net